ustec

lomce

Llei Orgànica de qualitat educativa: TEXT ÍNTEGRE APROVAT

linia verda

curriculum lomce

fletxa CURRÍCULUMS LOMCE primària

fletxa CURRÍCULUMS LOMCE secundària

linia verda

20 de juny 2014: RIGAU FA EFECTIVA L’APLICACIÓ  DE LA  LOMCE: Li deien “desobediència” i és aplicació!

linia verda

fletxa PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT, CURRÍCULUM:

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO (10/12/2013)

fletxa FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

Proyecto de real decreto por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos (12/12/2013)

linia verda

aprovacio lomce

https://lh5.googleusercontent.com/En5yzQAkPbnUCAFOMUtZz6tynINrmkZa9RpFpx6R7brJ8JmXlV40U3E3mPN-x8zepjrteByN6lMN7AVR_vypyz9xwZumxlE10v9AbsqiuY7wqwq2eoqBgnzHVHekAnLKn-8


USTEC·STEs (IAC) davant l’aprovació al congrés de la LOMCE, amb aquest comunicat us fem arribar  algunes consideracions per tal de reiterar el nostre rebuig vers aquesta llei. Una llei  aprovada en solitari pel Govern del PP, fet que deixa clara  la manca d’interès per un model educatiu consensuat i perdurable, i que respongui  als interessos de la ciutadania i ens acosti a la societat del futur, una societat més justa i equitativa. 

Una Llei que ha estat rebutjada per la comunitat educativa amb diverses vagues. La darrera, el 24 d’octubre, convocada a tot l’estat, a Catalunya va estar acompanyada pel també rebuig a la LEC, i va donar lloc a multitudinàries manifestacions en contra.

La societat necessita una llei que aposti decididament per l’educació pública  amb els recursos públics necessaris, tant de personal com econòmics; i posi límits clars i contundents als centres privats que reben fons públics, ja que és el sistema públic el que ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats i la equitat. La LOMCE ben al contrari opta per un model cada cop més privatitzat de l’ensenyament. 

La societat actual necessita una educació que s’organitzi de manera democràtica i participativa, amb una llei que faci possible la participació i la presa de decisions col·lectives tant del professorat com de les famílies i  l’alumnat;   només així serà possible  educar persones crítiques i democràtiques, ciutadans i ciutadanes del segle XXI. La LOMCE emmarca un model de gestió clarament jerarquitzat que dona el poder absolut a l’Administració de l’Estat (controlant els objectius finalistes i advocant per proves homogeneïtzades) i a les direccions  de centre (amb  un paper  més gerencial i amb la potestat d’exercir el control del llocs de treball, tot traient poder als claustres i consells escolars) 

La societat actual és cada cop més globalitzada i, per tant, les respostes educatives han de donar també respostes reals als intents de discriminar  per raons econòmiques, de sexe, capacitat... En aquesta línia, les polítiques neoliberals (la LOMCE n’és un clar exemple) opten per prioritzar els interessos empresarials, fins i tot deixant que siguin aquests els que marquin  els objectius i els continguts del currículum a seguir. 

L’escola pública  ha de donar resposta a la diversitat  individual i col·lectiva, per això calen els recursos necessaris que facin possible la igualtat d’oportunitats. La LOMCE regula mitjançant les proves externes i els itineraris diferenciats la seva clara opció per la segregació i retalla el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats. 

L’escola  pública ha de ser laica,  una escola que respecti les opcions religioses personals, i que sense menystenir la influència cultural dels fets religiosos  se separi clarament dels interessos eclesiàstics i  empresarials. Contemplant la religió en l’àmbit personal i familiar, fora dels centres educatius. En aquest sentit la LOMCE durà a l’assignatura de religió i les alternatives a la religió un paper quantitatiu clarament discriminatori. 

L’ escola pública ha de ser coeducadora,  més enllà de la no-acceptació de la separació per sexes,  l’escola ha de fer un treball  per visibilitzar les dones al llarg de la història, posar en valor les capacitats i els afers de les dones, i donar models realment igualitaris i clarament contraris a qualsevol mena de violència, més en concret la violència contra les dones.  La LOMCE dóna el seu suport a la segregació per sexes i deixa  les vindicacions de les dones fora del sistema educatiu. 

La societat catalana  s’ha dotat d’un model lingüístic (la immersió ) que ha donat  uns excel·lents resultats tant pel que fa a l’ús de les llengües com a la millora de la  cohesió social. El tractament de la llengua catalana que fa la LOMCE, clarament hostil al català, està pensat per trencar la cohesió social al nostre país i per imposar la supremacia del castellà. 

La LOMCE ens emmarca en una legislació que atempta contra la qualitat de l’educació i els drets laborals dels treballadors i treballadores. La LOMCE, i la LEC   ataquen clarament aquest model educatiu públic, català, democràtic, laic, coeducador, inclusiu, de qualitat, equitatiu,  per a tots i totes i cal fer front aquest atac amb una resposta tant institucional  com del conjunt de tota la societat. 

Hem de continuar mostrant  el rebuig a aquesta Llei  i actuar coherentment per fer possible una altra educació. Caldrà, doncs, lluitar, desobeir-la i boicotejar-ne l’aplicació. Demanem a la consellera que sigui valenta, compleixi  la seva paraula i no apliqui  la LOMCE al curs vinent, ni molts dels aspectes de la LEC que van en la mateixa direcció que la llei estatal. USTEC·STEs  lluitarà sempre, amb l’ajut de la comunitat educativa i de  la resta de la societat, en contra de les lleis que mercantilitzen i introdueixen el sistema privat en l’educació. Caldrà defensar dia a dia un model diferent d’escola, un model que no respongui  ni al nacional catolicisme  ni als interessos empresarials i de  les classes benestants com fa la LOMCE.

USTEC·STEs

lomce

linia verda

calendari

Disposición final quinta. Calendario de implantación.

1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016.

2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2016-2017.

La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria.

3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y para el segundo curso en el curso escolar 2016-2017.

La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior de Formación Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad, respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015, curso en el que se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de carácter voluntario obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2015-2016.

5. Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el curso escolar 2015-2016.

6. Las modificaciones introducidas en las condiciones de acceso y admisión a las enseñanzas reguladas en esta Ley Orgánica serán de aplicación en el curso escolar 2016-2017.

Por otro lado, el acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado se realizará de la siguiente forma:

a) Alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o equivalente:

1.º Quienes accedan con anterioridad al curso escolar 2017-2018 deberán haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad que establecía el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o las pruebas establecidas en normativas anteriores con objeto similar.

2.º Quienes accedan en el curso escolar 2017-2018 o en cursos posteriores deberán cumplir los requisitos indicados en el nuevo artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

b) Alumnos y alumnas titulados en Bachillerato Europeo o en Bachillerato Internacional: quienes accedan en el curso escolar 2014-2015 y en cursos posteriores deberán cumplir los requisitos indicados en el nuevo artículo 38 y en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

c) Alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales: quienes accedan en el curso escolar 2014-2015 y en cursos posteriores deberán cumplir los requisitos indicados en el nuevo artículo 38 y en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

d) Alumnos y alumnas en posesión de las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior, o de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad: quienes accedan en el curso escolar 2014-2015 y en cursos posteriores deberán cumplir los requisitos indicados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

7. El resto de modificaciones curriculares establecidas en esta Ley Orgánica se podrán implantar a partir del curso escolar 2014-2015.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

linia verda

rigau

linia verda

resist lomce

La comunitat educativa  ha manifestat àmpliament el rebuig clar i contundent a la LOMCE amb la recollida de signatures, manifestacions ,vagues, manifestos  i accions de protesta

Al mes de juny 2013  el MUCE presentà  una proposta de resolució  al Parlament centràvem la nostra disconformitat a la globalitat de la llei per :

El dret universal a l'educació ha d'estar garantit pels poders públics. La LOMCE posa en qüestió la universalitat del dret a l'educació en introduir l'expressió "titulares del derecho a la educación" on s'indica, per passiva, que hi pot haver persones que no siguin "titulars" del dret. En el mateix article rebaixa la responsabilitat dels poders públics I dóna la mateixa potestat de regulació i finançament als agents privats: "otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación..."

El talent individual i col•lectiu és el resultat de l'educació, no una qualitat innata i inamovible. Els Infants tenen dret a construir la seva identitat i els seus talents en un procés de cooperació social que redefineix contínuament la cultura col•lectiva, el patrimoni humà primordial. Aquesta és precisament la grandesa de l'educació, que ens permet ser millors que nosaltres mateixos. No podem compartir que el sistema educatiu tingui com a missió reconèixer diferències d'origen i "encauzarlas en distintas trayectorias", sinó compensarles mitjançat una bona educació per fer efectiva la igualtat d'oportunitats en la vida adulta.

L'educació implica un compromís ètic amb la societat i amb la convivència democràtica. Defensem l'educació en els valors comuns d'una societat democràtica, un currículum laic en l'educació bàsica, que permeti a les persones la formació de criteri lliure i propi, des del respecte i el coneixement de diferents opcions ideològiques o religioses. La diferenciació escolar de l'alumnat que cursa religió i el que cursa una assignatura alternativa i l'eliminació d'una formació comuna en els valors de ciutadania no són mesures adequades per al conreu de l'esperit crític ni de la solidaritat democràtica.

La segregació escolar opera contra l'educació, la construcció de coneixement i la cohesió social. La LOMCE promou la segregació escolar de l'alumnat per nivell adquisitiu, amb la promoció del mercat educatiu í de polítiques de competitivitat entre escoles. Promou la segregació per sexe, la segregació per religió, per "especialització curricular", per rendiment escolar... Facilita la segregació escolar, també, mitjançat una normativa d'admissió d'alumnes que dóna potestat a les direccions dels centres per seleccionar l'alumnat.

• La coresponsabilitat és un factor d'èxit en l'educació. Cal tota una tribu per educar un infant. És necessari que la normativa educativa tingui coherència en el conjunt d'Europa. Igualment és necessària la capacitat de decisió en educació de la societat catalana a través del seu govern i dels seus poders locals, per a la implementació de les polítiques sobre el territori i per a la pervivència de la cultura pròpia. Alhora és imprescindible la capacitat de fer projecte educatiu concret a cada centre o grup de centres, amb la implicació de la comunitat educativa. La LOMCE Ignora les directives europees, usurpa competències al govern de Catalunya, anul•la la capacitat d'intervenció dels municipis, desconsidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació de la comunitat educativa en el sistema. D'aquesta manera, el sistema és més ineficient, i als seus actors principals se'ls redueix el millor que poden aportar: la seva responsabilitat i la seva iniciativa.

• L'escola catalana i la immersió lingüística han estat una política de consens a Catalunya i un factor d'integració per a la ciutadania catalana de qualsevol origen. La societat catalana no ha de permetre la fractura social ni la pèrdua cultural que l'aplicació de la LOMCE suposaria, en permetre escoles amb llengües vehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i la cultura catalanes en el sistema educatiu. En aquest sentit operen no només els preceptes de la LOMCE relacionats amb les competències de la Generalitat, i sobre el propi currículum, sinó les disposicions relatives a l'avaluació mitjançant proves externes amb efectes sobre la promoció i la selecció de l'alumnat.

• La millora de la qualitat de l'educació pública s'aconsegueix mitjançant un esforç col•lectiu i continu basat en el coneixement de les ciències de l'educació, en la investigació i en la innovació pedagògica. És inacceptable la selecció i la classificació de les matèries del currículum, els plantejaments organitzatius i de gestió, l'errònia concepció d'autonomia de centres... La LOMCE no avança en la formació del professorat i del conjunt de la comunitat educativa, ni en la promoció de la investigació, la transferència de coneixement i la innovació. Al contrari, la LOMCE s'ufan a de basar-se en el "sentido común".

Punts que van ser acceptats pels grups parlamentaris  CiU, PSC, ERC, ICV i CUP.

fletxa Mesos desprès la “Ley” ha estat aprovada pel Partit Popular amb l' oposició de la resta de  grups parlamentaris .  Constatem una vegada més la manca de diàleg i  la prepotència  del partit governant.  

fletxa Aquesta llei s’imposa  -com ja va succeir amb la LOCE-  situant l’aplicació de la llei en la dinàmica de majories parlamentàries , no en un teixit social que recolzi la implantació.

fletxa Per aquests motius les organitzacions que formen el Marc Unitari de la Comunitat Educativa iniciem una campanya de RESISTÈNCIA ACTIVA a l’aplicació de la llei.

fletxa Aquesta campanya té com objectiu impedir que el sistema educatiu de Catalunya és vegi afectat  per les mesures que es volen aplicar per :

INNECESÀRIES

S’ha fet sense anàlisi pública

Sense  debat

Sense consens social.

- En un context de greus retallades, primer recuperar la inversió

fletxa Destrueix aquells aspectes dels sistema educatiu que tendien a la millora educativa (equitat i igualtat d'oportunitats, immersió, ensenyament per competències i capacitats, adaptació al context ,  atenció a la diversitat, democràcia al centre...)

INUTILS i CONTRAPRODUENTS:

Representa un retrocés important en la qualitat educativa i en la mateixa concepció de l'ensenyament.

Retorn als currículums obsolets i tornada als ensenyaments memorístics 

fletxa Legitima les retallades en educació. (ex. més alumnat, menys professorat).

No respon  als reptes actuals

No millorarà resultats, en tot cas els amagarà, ja que expulsa gran part de l'alumnat del sistema comú.

No respecta la diversitat cultural i tendeix cap a una forma de pensament únic molt qüestionable (com demostra el currículum ofegador i obsolet).

La jerarquització del centre educatiu no millora resultats, ans al contrari.

INJUSTES

Prevalença del castellà . Elimina les llengües pròpies

Centralitzadora: treu  competències a les CCAA

Separa als alumnes per religió: retorn a l’adoctrinament a l’escola 

Autoritza la segregació per sexe…

Adoctrina i retorna la religió com matèria avaluable.

Selecció continua  i prematura de l’alumnat ( revàlides)

Segregació de l'alumnat en F Professional Bàsica

Degrada la Formació Professional considerant-la de segona

Anul.la  la participació de pares i mares , alumnat i professionals en la presa de decisions

Pretén eliminar el fonament democràtic dels centres educatius 

Privatitza la oferta educativa

És centralitzadora i utilitza l'avaluació com una eina de control (i de poder) polític i social.

Utilitza l'avaluació per etiquetar i estigmatitzar tant l'alumnat com  els centres educatius.

Tempta a una utilització nefasta de l'autonomia de centre com un instrument d'estratificació social, de funcionament anti-democràtic i de privatització.

fletxa Provoca una innecessària inestabilitat laboral entre el professorat.

fletxa Deslegitima la funció docent.

fletxa La introducció de capital privat  en els centres educatius pot comportar grans diferències entre centres i zones.

En conseqüència genera una manca total de confiança en vers tot el sistema.

PROPOSTES

Plantegem que els centres educatius amb la participació de tota la comunitat educativa explicitin en els seus projectes educatius de centre (PEC) :

Projecte Lingüístic.

Garantint  el català com llengua vehicular tal i com marca l'ordenament jurídic català.
Que els professionals continuïn fent les classes en català i apliquin el sistema d’immersió lingüística que tan bons resultats pel que fa a la cohesió i a la no-segregació ens ha proporcionat. La llengua vehicular a l’ensenyament públic ha de ser el català.

Projecte Curricular  ha de considerar prioritzar :

fletxa El coneixement de l’entorn.

fletxa El caràcter científic i rigorós

fletxa En definitiva el treball sobre els competències per sobre de coneixements memorístics i deslligats de la realitat de l'alumnat.

fletxa L’anomenat llibre de text no és més que un dels molts  materials de consulta de l’alumnat. Per tant aturar-ne els canvis resulta una primera mesura de valor simbòlic però insuficient.

Insubmissió al currículum LOMCE. No-utilització dels nous llibres de text. El professorat, a l’aula, hauria de dissenyar i gestionar els continguts, objectius, metodologies i avaluacions que consideri més adients per a la formació integral i global de l’alumnat. Seguint l’experiència iniciada per molts centres educatius, la socialització de tot tipus de materials faria innecessària l’adquisició dels nous llibres de text amb el currículum LOMCE.

Impulsar l'ús de xarxes d'informació lliures.

Ens neguem a l’assignatura de religió com matèria que forma part del currículum i avaluable, l’opció religiosa forma part de la “ cultura familiar “ i és aquesta la que ha d’assumir la seva concreció.

Promoure la no-matriculació de l’alumnat en la matèria de religió. Triar matèries que excloguin la religió de l’itinerari de l’alumnat. Fomentar amb informació per part del centre l’exclusió de la religió de l’horari lectiu de l’alumnat, proposta que fem extensiva a la matèria d’emprenedoria.

Boicot a les avaluacions externes derivades de la  LOMCE i exigir al Departament que en faci cas omís.

linia verda

A nivell organitzatiu:

Garantir la participació decisòria  de pares/mares,,  professionals  i alumnat en el consell escolar. I del professorat en el claustre.
Redactar i pactar resolucions en els consells escolars i claustres que mantinguin les competències perdudes, no només anteriors a l’entrada en vigor de la LOMCE, sinó també de la LEC.
Finalment el compromís de funcionament democràtic com a eina educativa i com a forma pràctica i vàlida de funcionament. Reclamem la vivència democràtica de l'alumnat com a tal i reclamem la co-responsabilitat de tots els agents en el procés educatiu.
Boicot a l'arbitrarietat en les provisions de llocs de treball. 
Animem els centres, claustres i consells escolars a exigir al Departament el recursos necessaris i, alhora, a negar-se, via resolucions i acords de claustres i consells escolars, a implementar convenis i projectes amb empreses privades i fundacions que en deriven.

El MUCE procurarà utilitzar tots els mitjans al seu abast per aturar l'aplicació d'aquesta llei i en cap cas renunciarà a les seves expectatives explicitades en un sistema educatiu democràtic, català, laic, cohesionador i inclusiu, coeducatiu, públic i de qualitat, que atengui la diversitat i promogui la igualtat d'oportunitats.

El MUCE  exigeix al govern i al Parlament que paralitzin l’aplicació de la LOMCE i publiquin oficialment  la seva inaplicació a Catalunya a partir del proper curs.
Per aconseguir-ho seguirem concretant  propostes de mobilització, de funcionament i de boicot

linia verda

Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Text íntegre aprovat pel PP i enviat al Congrés 20 de maig de 2013.

linia verda

wert13

Cartell en .pdf

Us oferim la següent documentació en relació al debat que està fent el Consell Escolar de Catalunya sobre l’avantprojecte de la LOMCE:

1- Esquema de l’avantprojecte de la LOMCE

2- Síntesi tècnica de la LOMCE

3. Eina 457 Aturem la LOMCE. Revertim la LEC

linia verda

Companyes i companys docents: el Consell Escolar de Catalunya inicia avui 14 de gener a la tarda el debat sobre darrer avantprojecte de la Llei de Millora de la Qualitat de l’Educació. El text d’aquesta versió el trobareu a l’enllaç www.sindicat.net/lomce.

Us demanem que participeu en el debat que hem obert al Twitter (@USTECSTEs) on després de cada sessió del Consell Escolar de Catalunya hi posarem les idees sorgides en el debat per a la vostra consideració.

Hem creat dues etiquetes per seguir amb facilitat el debat i són les següents: #DebatVerd i #DebatWert. Us animem a participar-hi.

linia verda

Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Text íntegre aprovat pel PP i enviat al Congrés 17 de maig de 2013.

linia verda

Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. (Versió 12 de desembre) 2012.

linia vermella

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (271)