ustec

. La LOMCE és una llei amb una gran càrrega ideològica, centralitzadora i neoliberal que pretén que l’ensenyament a tot l’Estat sigui el més igual possible. Sobta, però, que moltes de les consideracions genèriques del preàmbul siguin unes generalitzacions tan evidents que podrien suscitar més d’una adhesió. Però només cal entrar en l’articulat i analitzar els currículums per adonar-se que una cosa és la pretensió del preàmbul, i l’altra la voluntat del legislador. Per exemple, si la comparem amb les altres lleis europees que tenen l’objectiu que a l’any 2020 els països de la UE hagin reduït l’abandonament escolar a menys d’un 10%, la LOMCE té com a una finalitat facilitar la sortida del sistema educatiu.
La desigualtat amb què es tracten les llengües diferents a la castellana fa evident la clara intenció de relegar-les a un coneixement folklòric. El català, doncs, hi té la consideració d’una segona llengua estrangera que obligatòriament ha d’oferir la CCAA que tingui llengua pròpia. Així doncs, aquí no hi trobareu cap comparativa respecte a la llengua catalana, atès que en quedar relegada a tercera llengua i a matèria de lliure configuració, és competència de cada Comunitat Autònoma i, en el cas de Catalunya, ho és del Departament d’Ensenyament, que encara no s’hi ha pronunciat oficialment.

Un canvi prou important és el fet que la decisió dels continguts queda en mans de l’Estat i les CCAA són simples executores de les indicacions del Ministerio; per contra, l’Església continua present en les lleis educatives i la Conferència Episcopal marca els continguts dels currículums de Religió, que és matèria avaluable.
Cuadro de texto: Les àrees curriculars estan dividides en troncals (castellà, matemàtiques, socials, naturals i llengua estrangera) i la distribució de les seves hores no serà inferior al 50% de l’horari lectiu.; especifiques obligatòries, que són l’educació física i la religió o valors socials i cívics; i especifiques optatives que són l’educació artística, la segona llengua estrangera i es podran triar entre religió o valors socials i cívics si no han estan tríades com a obligatòries. A les àrees de lliure configuració és obligatòria la llengua cooficial i com a optativa es pot escollir una específica no triada anteriorment o se n’hi poden afegir d’altres per l’Administració o el centre.

 

A part de reforçar determinats aspectes, com l’àrea de socials amb la història d’Espanya i l’emprenedoria, té una concepció global força més centralitzada que es concreta en els currículums i es reafirma en els estàndards d’aprenentatge, que marquen absolutament els continguts a impartir. Ja no es pretén la formació integral a partir del coneixement de determinats continguts, sinó que es vol fixar una manera uniforme d’establir aprenentatges.

Cuadro de texto: La LOMCE no explicita els objectius, que s’hauran de deduir a partir de les proves dels estàndards d’aprenentatge   Recordem que la LOMCE preveu una avaluació externa a 3r i a 6è que, de ben segur, marcarà inequívocament els continguts que s’impartiran a primària
Les activitats d’aula estaran condicionades per la preparació de les estratègies per superar aquestes proves. Aquest funcionament limita absolutament les possibilitats d’experimentació per part de l’alumnat. La LOMCE, en el preàmbul, parla d’adquirir competències transversals o de la creativitat...; però, paradoxalment les arts plàstiques i la música queden del tot desvirtuades en l’educació primària.
Una de les novetats és la desaparició dels continguts organitzats per cicles, que es distribueixen en sessions setmanals de 45 minuts a diferència de les sessions de 60 minuts que tenim actualment. L’horari del pati es manté en 30 minuts.

.Horari setmanal assignat a les àrees de cada curs Primària:
-nombre mínim de sessions setmanals per cursos per a cada àrea del bloc d’assignatures troncals (sessions de 45 minuts).

 

 

 

 

 

-Nombre mínim de sessions setmanals per cursos per a cada àrea del bloc d’assignatures específiques (sessions de 45 minuts).

-Nombre de sessions setmanals per cursos assignades al bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica (sessions de 45 minuts)

Canvis en els currículums de les diferents àrees:

MATEMÀTIQUES              

PRIMERA LLENGUA EXTRANGERA

CIÈNCIES SOCIALS

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA

VALORS SOCIALS I CÍVICS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta web la fem posible gràcies a la teva col·laboració.

Afilia't

http://sindicat.net/espacioseguro/afilia.php

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (208)