ustec

mesa 1/6/2011

Mesa sectorial 1 de juny: Informacions i instruccions d’inici de curs

Destaquem un resum de les principals informacions:

El Departament farà pública una circular autoritzant els docents que hagin obtingut destinació definitiva en el concurs de trasllats a fer la primera setmana del proper  juliol al nou centre. La resta del professorat haurà de romandre en el centre on està nomenat actualment.

El Departament planteja que vol negociar el calendari laboral anual del professorat i deixa caure una proposta d’entre 188 i 191 dies. En tot cas quan faci el plantejament en ferm ja en parlarem. No obstant això, entenem que s’hauria d’acordar cada any amb el benentès que el curs per al professorat comença l’1de setembre i acaba el 30 de juny.

Sobre els majors de 55 anys el Departament no aclareix res, i encara que admet la possibilitat que el professorat que s’hi aculli pugui triar les dues  hores de reducció de l’horari no fix, això no seria tan clar a la pràctica, ja que també vindria determinat per les activitats que els encomani la direcció i per la resta de tasques a realitzar en horari no fix.

El Departament planteja que anirà evolucionant els acords de corresponsabilitat amb els centres, però no aclareix ni com ho farà, ni quan. De tota manera tot sembla indicar que el model actual tant de PAC com de PMQCE no li serveixen.

La normativa busca orientar les sancions directes de les direccions sobre les faltes de puntualitat. No obstant això, i malauradament, tant l’ordre que configura el procediment sancionador, com el Decret d’Autonomia de Centres estan vigents i el ventall de causes de sancions pot ser més ampli.

 USTEC·STEs rebutja un cop més  l’Acord de Govern de 12 de maig i la seva implicació en l’horari del professorat i defensa la necessitat que l’atenció qualitativa a l’alumnat o suport personalitzat es realitzi dins de les cinc hores lectives.

A proposta d’USTEC·STEs el Departament retira la consideració de l’esbarjo com a temps lectiu exclusiu per al professorat que es dediqui a tutelar efectivament l’alumnat, i continuarà essent lectiu per a tothom. Malgrat tot, es van negar a incloure-ho dins de les 24 hores lectives, al·legant que no ho feia l’Acord de Govern.

Hem tornat a denunciar l’incompliment de l’Acord de Rurals, ja que al nostre parer les reduccions horàries pels  desplaçaments del professorat itinerant entre les escoles de la ZER han de fer-se dins de l’horari lectiu i no de l’horari fix.

Destaca la recuperació de les proves extraordinàries de setembre a l’ESO i 1r curs de Batxillerat. A 2n de Batxillerat i Cicles Formatius, les proves extraordinàries es faran al juny.

USTEC·STEs denuncia la manca d’interès tant del Ministeri com del Departament per resoldre definitivament les diferències dels dos models curriculars (LOGSE-LOE) pel que respecta a la formació professional i altres ensenyaments especialitzats.

Els dies 14 i 15 de febrer de 2012 es faran les proves d’avaluació de l’educació secundària obligatòria de 4t d’ESO. Entre el 17 i el 28 d’octubre de 2011 s’aplicarà la prova d’avaluació diagnòstica –LOE als alumnes de 3r d’ESO.

Les instruccions obren la porta a la possibilitat de fer el Batxillerat en tres cursos a partir del curs 2012-13. El termini per fer aquesta convocatòria finalitzaria el 9 de març de 2012. Així, es tracta d’una opció de centre que té caràcter voluntari per a l’alumne/a.

A proposta d’USTEC·STEs el Departament accedeix a modificar les instruccions de secundària i FP pel que fa a la distribució de l’horari lectiu. Aquest horari es realitzarà entre les 8 hores i les 22 hores, en substitució de les 19 hores que constava al document provisional.

USTEC·STEs va demanar, davant de la imposibilitat de suprimir els encàrrecs de servei de les direccions al professorat, que aquests encàrrecs es fessin per escrit degudament complimentats i motivats.

En definitiva les  instruccions per al funcionament del curs 2011-2012, a més de recollir les mesures contemplades a l’Acord de Govern, com ara els increments dels horaris lectius del professorat, la reducció de les hores de coordinació a secundària i la formació professional, apuntalen també diversos aspectes de la LEC i del Decret d’Autonomia de Centres. N’hi ha alguns de nous i d’altres que ja es venien implantant anteriorment.

 

informació meses

 

 

 

 

 

 

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:23 (2)