Reunió Mesa General 28 juliol 2014


El govern ens informa que vol complir amb una part de les seves obligacions i, per tant, l’any que ve, pensa pagar la paga extra que ens ha robat aquests darrers anys i que el personal interí torni a treballar el 100% de la jornada que ens va lladrunyar els últims tres anys.

Un cant de sirena

Fora de l’ordre del dia, el Director General de Pressupostos, Sr. Miralpeix ens va informar que per l’any 2015 està previst que els pressupostos de la Generalitat reincorporin els crèdits oportuns per tornar a pagar-nos les dues pagues extres i perquè el personal interí torni a treballar el 100% de la jornada amb el sou corresponent(1).

Preguntat si això també comportava la recuperació del FAS i de la productivitat, el director general va informar-nos que no, que únicament de la paga extra i de la normalització del personal interí.

Tot el personal de la Generalitat, a hores d’ara, pot fer les càbales que vulgui sobre l’oportunitat i les intencions que pot tenir aquesta informació en dies tèrbols com aquests. Envoltats en un entorn temporal negatiu que patim des de fa temps, cal subratllar que celebrem aquesta notícia què provocarà sospirs de satisfacció. Dit això, una anàlisi desapassionada i llu-nyana de qualsevulla intenció lligada als darrers esdeveniments i sense que el grat ens faci caure en cap parany emocional, ens duu a explicitar la posició de CATAC – IAC:

No felicitem al govern de la Generalitat per aquesta decisió. No acceptem aquest acord com a mostra de bona voluntat ni com a pas endavant ni com a mesura positiva. Que quedi clar: no ens donen res, simplement com-pleixen amb una petita ―petita― part de les seves obligacions.
Cal insistir que les retallades(2) imposades en els darrers anys pel nostre govern i pel govern central han estat injustes, ja que no érem nosaltres els que havíem de pagar l’estafa(3) comesa per les elits dels sistema polític-financer de Catalunya i de la resta del món globalitzat.
No considerarem restituïts els nostres drets mentre no se’ns millorin les condicions de treball espoliades ni ens rescabalem de les quantitats robades. I no ens els restituiran de bona gana, caldrà guanyar-los de nou.
No hem guanyat res. Simplement hem recuperat ―parcialment― alguna cosa que era nostra. I a sobre, tindrem que suportar la baralla entre CiU i ERC per veure qui es penja la medalleta...

Hem d’estar preparats, què ningú/ninguna s’emmiralli en aquesta notícia, com si fos un cant de sirena. No picarem. No pi-carem ni tan sols si arriba el moment que ens diguin que si no percebem la paga ni reintegren els interins al 100% el proper any, serà per culpa de “Madrit”.

La nostra lluita sindical va més enllà d’aquestes qüestions (que també). L’experiència ens diu que el problema és més pro-fund que aquests continus tira-i- arronsa... i suposem que tothom hem après que res està consolidat...

A la IAC ho tenim clar: al fons hi ha un enfrontament per un model de societat. Per tant, si fa temps volíem, senzillament, una vida digna, ara, comprovat com el sistema ens oprimeix tot el que pot, ho volem tot.

Reforma de l’Administració. Grup de treball sobre l’eix 3

Aquest era, oficialment, el punt únic de l’ordre del dia. Cal recordar que, d’entre les diverses mesures que CATAC – IAC i la resta de sindicats van presentar com a alternatives a les retallades dels darrers anys destacava una que suposava incrementar els in-gressos de la Generalitat: lluita contra el frau fiscal. Aquesta mesura es va plantejar com un element estratègic que qualsevol Administració ha de tenir si realment vol consolidar un estat modern, caracteritzat per la justícia distributiva que permet tenir uns serveis públics i unes prestacions socials que són la primera font del que s’anomena cohesió social.

Malauradament, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, l’Administració no té com a objectiu primordial la satisfacció dels drets socials sinó l’afavoriment de determinades xarxes clientelars que cerquen el benefici particular a costa de fer negoci amb la sani-tat, l’ensenyament i tot el que es pugui externalitzar i privatitzar els serveis públics.

Això que moltes persones que treballem a l’Administració de la Generalitat patim dia a dia en la nostra feina, en la que el treball per la societat s’ha convertit en una espècie de subproducte o, com es pot dir ara, un efecte colateral del sistema, costa moltíssim que la societat prengui consciència d’aquesta situació.

Doncs, ara, a més, li volen donar una nova volta de cargol. Plantegen una reforma de l’Administració de la que hi ha informació esbiaixada a les pàgines web de la Generalitat.

Fidels a la seva manera de manipular tots els agents socials possibles, el govern vol crear un grup de treball conjuntament amb els sindicats presents a la Mesa General per tal de parlar sobre l’eix 3(4).

La IAC i la resta de sindicats van exigir que el debat sobre la reforma de l’Administració abastés tots els eixos per considerar que tots ells incideixen en les condicions de treball del personal de la Generalitat. Tot i que, de forma retòrica, el govern va manifestar que es pot parlar de tot, es va negar, en la pràctica a un debat general i únicament va acceptar posar en marxa aquest grup de treball sobre l’eix 3.

Hem de ser conscients que, a manca d’alguns eixos que deurien vertebrar els principis d’una veritable reforma com serien la des-politització de l’Administració, el respecte de la imparcialitat i la garantia de la igualtat vers la ciutadania, així com incloure la car-rera administrativa en l’eix 3.

Així mateix cal aclarir que també sobren alguns eixos com els dels directius públics professionals, que ja en tenim molts i ben pre-parats. Cal pensar que, en realitat s’estan referint a persones mercenàries, tal com escrivíem al Cataccrac 2014_13 del passat mes de juny. Per no estendre’ns sobre els objectius de privatització i externalització que, de forma descarada, s’apunten al document base de la reforma.

Una reforma que la Sra. Ortega presenta a ESADE, IESE, etc. però que es nega a debatre públicament amb els representants dels treballadors. Des d’aquí li demanem, públicament, una jornada de debat sobre la reforma de l’Administració a l’EAPC, amb accés lliure, amb presència de la premsa i oberta a preguntes i respostes. Esperem la seva acceptació.

Tot i no estar d’acord amb el model de debat que proposa el govern hem acceptat formar el grup de treball sobre l’eix 3 amb les següents condicions:
a) que el grup de treball és un òrgan de debat i ni tan sol pot fer propostes o preacords i, per tant,
b) tota la negociació sobre qüestions que afecten al personal de la Generalitat s’ha de dur a terme en el sí de la pròpia Mesa general, i
c) prenent la paraula a la Sra. Masó, secretària d’Administració i Funció Pública (que manifesta que tot es pot parlar) re-clamem la participació sindical en tots els eixos que formen part del projecte de reforma de l’Administració de la Gene-ralitat i el seu sector públic.

___________ Informe elaborat per CATAC - IAC

Notes:
1) Evidentment, no podem posar “i amb el 100% del sou”, ja que ni el personal interí ni la resta percebem el 100% del sou que ens mereixem per culpa de les retallades sofertes en els darrers anys.
2 ) No únicament econòmiques, també en drets socials com la retallada en la percepció del 100% en cas d’IT, com l’eliminació de dies d’assumptes propis, com la suspensió del FAS, etc.
3 ) Ells l’anomenen crisi
4) Eix 3. Recursos humans. Es duran a terme els corresponents canvis normatius, el disseny i la progressiva implementació d’un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixi majors graus d’adequació i flexibilitat, i impulsi i faciliti els processos de professionalització i mobilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. S’impulsaran modificacions del marc normatiu orientades a la tecnificació del capital humà, amb actuacions com la revisió i adaptació a les noves necessitats del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública. També es duran a terme modificacions en la gestió dels recursos humans amb la finalitat de flexibilitzar-ne els elements principals, racionalitzar l’ordenació i simplificar els procediments de gestió.