ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

MESA SECTORIAL 18.04.2018

CONDICIONS LABORALS, ADJUDICACIONS D’ESTIU I PERMISOS.
1.- CONDICIONS LABORALS.

L’Administració manifesta que no es possible fer negociacions degut a’escenari polític actual i la manca de pressupost.

USTEC·STEs exposem que tot i la situació actual, cal treballar per recuperar les retallades dels darrers anys, ja que afecta a la qualitat del servei que es dóna. Es van fer arribar un conjunt de propostes a l’Administració, a les quals no han donat resposta. Hem de començar a treballar i analitzar el retorn de totes les retallades contemplades a la petició de Mesa i costa trobar prioritats ja que totes són importants. Es comprometen a rendir comptes per la destinació dels 3 milions d’€ en formació a la propera Mesa. Respecte al pagament del mes de juliol exposen que en una propera Mesa portaran alguna proposta per simplificar la seva gestió.
Però com a urgència per al proper curs demanem:

1 de setembre i per tant s’ha de contemplar la seva cobertura en la futura negociació dels criteris de confecció de plantilles. L’administració reconeix que pel proper curs s’hauria d’aplicar, no obstant comunica que té efectes econòmics i a hores d’ara no es contempla en el pressupost. S’ha de veure com es pot aplicar.

2.- ADJUDICACIONS D’ESTIU.

El Departament d’Ensenyament ha realitzat novament noves modificacions en la normativa d’adjudicacions d’estiu. Cada cop la normativa és més extensa i complexa s’hi ha introduït petits canvis de redacció tot i que l’Administració exposa que no hi ha canvis substancials respecte al curs passat.

USTEC·STEs (IAC) denunciem que sí que es continua modificant substancialment el sistema i afecta a les condicions per accedir a un lloc de treball públic. Segueixen afegint nous punts a la fase prèvia i a proposta de direcció, fent ús de l’entrevista i restant oferta per la fase d’elecció.

En una oferta de treball pública s’han de respectar els principis de transparència i objectivitat, les entrevistes no són cap fórmula per garantir l’objectivitat, és una mesura subjectiva, poc controlable i arbitrària. Demanem i exigim la retirada d’aquest procediment. Després d’1 any d’implantació no en tenim cap avaluació o valoració que justifiqui que es mantingui. Tampoc podrem saber si hi ha places que s’han ocupat per aquest procediment, i si tindran continuïtat.

És un procediment obscur, la part social queda totalment a fora, a més a més en el procediment no es demana que la direcció informi al claustre, i entenem que és un elements que afecta directament l’organització del centre. Demanem que en qualsevol cas s’informi al claustre.

Hem demanat que, si més no, s’unifiqui el criteri i sigui públic de tot el que hi ha en fase prèvia i que es publiquin tots els llocs de treballs i les adjudicacions.

Tota la part social, s’hi suma i ha mostrat també el desacord amb aquest sistema de provisió en aplicació del Decret de plantilles, és un sistema que provoca moltes incidències a partir d’aquesta gestió i del seu desplegament. Sembla que el  Departament comença a adonar-se’n i proposa constituir una comissió de seguiment del Decret de plantilles 39/2014.

Recordem que USTEC·STEs (IAC) ha impugnat aquest Decret i restem a espera de vista. Demanem al Departament que apliqui mesures normatives equitatives, per tal de garantir la igualtat i que aquestes esdevinguin un exemple social. En cap cas aquestes són sinònim d’entrevista i dels últims canvis normatius d’adjudicacions d’estiu.

 

Novetats: 

La direcció pot fer proposta pels llocs que s’amplien, també en el cas d’escoles que passen a ser institut escola.

Demanem coses concretes: 

Dades referents al canvi de normativa d’adjudicacions d’estiu: IT o maternitat a 1 de setembre

Personal contractat fora de la borsa

Preguntem: Què passarà amb totes les persones que estan treballant fora de la borsa, que desconeixem si tenen els requisits mínims de llengua? Podran participar a les adjudicacions? Caldrà que estiguin dins de la borsa i els comptaran el temps treballats? Podran accedir a propostes de continuïtat? Resposta ADMIN. No podan participar a les adjudicacions perquè no estan dins de la borsa amb serveis prestats. Tenen l’opció d’entrar a la borsa però per començar a substitucions l’any vinent. No cobraran el mes de juliol ja que la publicació de la nova borsa serà a finals de juliol.

Proposta de no continuïtat

Demanem que quan es notifiqui la no continuïtat, s’informi del periode d’al·legacions i també que es notifiqui directament a la persona el termini de 5 dies per fer una nova sol·licitud. Resposta ADMIN. S’afegirà amb informació a la persona del termini.

Centres CMC:

Preguntem si hi haurà alguna actualització? Se n’afegeixen? Resposta ADMIN. No sembla que hi haurà cap canvi. 

Paràgraf 6.5

Perfils Professionals

 Centres d’adults

3.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

Petició de destinació dels descomptes per exercir el dret de vaga del 8m.

Volem saber quan rebrem resposta a la petició de informació de la quantitat dels descomptes realitzats durant la jornada de vaga del 8 de març i la seva destinació. Recordem que aquesta petició ha estat entrada per registre i que també vam demanar en la darrera Mesa Sectorial.
Recordem que USTEC·STEs demanem que aquesta quantitat sigui destinada a implementar accions accions específiques com la coordinació de coeducació en tots els centres educatius i el programa de formació específic en coeducació per tots i totes les treballadores del Departament. Resposta ADMIN. Els diners no es poden destinar a implementar aquestes accions i aquestes quantitats depenen d’Economia.

Reiterem en les irregularitats en el procediment de sol·licitud de maternitat - reducció de jornada –

lactància:

El fet de necessitar la signatura amb el vist i plau de la direcció del centre, només origina més burocràcia i gestions en un moment vital com és la maternitat o el gaudiment d’algun permís que concedeix el Servei Territorial.

Ens reiterem en l’aplicació de la compactació de la lactancia: és totalment restrictiva. En cap cas han de ser dies naturals, el gaudiment de la compactació de la lactància ha de ser de dies laborables.
Demanem que es concedeixi la compactació de la lactància a tot el personal treballador, fins als 12 mesos (24 dies després del permís de maternitat) i que ho facin arribar a tots els serveis territorials. En tot cas, si no hi ha reincorporació al centre ja es realitzarà la regularització d’havers corresponent.

Tots els treballadors i treballadores poden demanar reducció de jornada si tenen un nomenament a jornada sencera, d’acord amb la llei 8/2006 i les instruccions dels  criteris de gestió de borsa. Cal modificar la normativa del portal de centre i les instruccions dels ST on s’especifica que només ho pot demanar interí amb vacant fins el 31 d’agost.
Amb la sol·licitud no s’ha d’adjuntar un quadre resultat de la reducció amb el vist i plau del Consell Escolar, com ho indiquen algunes instruccions de ST
Cal recordar a tots els SSTT que: En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat.

Resposta ADMIN. Ho miraran i ens donaran resposta.

Formulari de matrícula. Preinscipcions.

Hem fet la petició a la Mesa Sectorial, per tal que es faci arribar al òrgan de gestió competent, que els formularis de matricula siguin inclusius i que totes les tipologies familiars quedin representades.

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (52)