ustec

Proposta definitiva de retallades de la Rigau. Retalla la compactació, els estadis-sexennis, les hores de coordinació, les plantilles...

Augmenta les hores fixes al centre...

Document íntegre en PDF

Punts resumits, aclariments, opinions

Concreció de les retallades:

Compactació

Estadis-sexennis

...

5.-Compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament

5.-Compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament

En relació amb la reducció de jornada prevista a l’article 26.a de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques, el personal docent no universitari podrà optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per gaudir, de forma compactada, del primer any de la reducció d’un terç o la meitat amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys.

El període màxim de reducció que podrà ser compactat és d’un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

La durada de la reducció de jornada, en el cas que s’hagi compactat el primer any serà, com a màxim: . Fins que el/la fill/a compleixi els 5 anys i 4 mesos (en les reduccions d’un terç de jornada) . Fins que el/la fill/a compleixi els 5 anys i 6 mesos (en les reduccions de la meitat de la jornada)

El fet de compactar el primer any de la reducció, suposa una minoració, proporcional al temps compactat, del temps que resti de reducció de jornada fins als 6 anys, tal com s’ha detallat al paràgraf anterior, o, si s’escau, la regularització econòmica que correspongui.


 


4.-Adequació de les condicions i criteris per al reconeixement dels estadis docents

4.1 Revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció docent

4.1.1 Període temporal

 

— Període temporal de la carrera professional per als que la inicien amb el primer estadi el 2012:

1r estadi: 9 anys 2n a 5è estadis: 6 anys

— Període temporal de la carrera per als que ja tenen, almenys, reconegut el 1r estadi el 2011:

2n a 5è estadis: 6 anys per cada estadi

4.1.2 Estructura dels estadis docents

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

  1. Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats.
  2. Els quatre crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

4.2 Revisió dels criteris per al reconeixement d’estadis docents

Mèrits que intervenen en el reconeixement dels quatre crèdits restants, diferents dels serveis prestats:

4.2.1 Implicació en el millorament dels resultats del centre

—a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre

En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

L’avaluació de resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a cada estadi).

Correspondrà a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors disponibles sobre el context.

—b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual que fixarà el Departament d’Ensenyament cada curs.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada, i amb la participació de la direcció.

Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

C. Gestió de l’aula.

D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.

E. Participació en l’aplicació anual del Projecte Educatiu de Centre.

El Departament ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.

Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.

4.2.2 Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.

a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.

c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell ce centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.

d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les universitats: mig crèdit per cada curs complet.

g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada curs complet.

h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.

i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.

j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.

4.2.3 Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat

4.2.3.1. Per haver-hi participat com a alumne/a

a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.

b) Títol de doctor: 5 crèdits.

c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.

d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.

e) Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores).

f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit. Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit. La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.

h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents:

-Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (de mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.

-Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (de mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.

-Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) (de mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada curs.

4.2.3.2. Per haver-hi participat com a formador/a

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats.

a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:

-Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.

b) Activitats organitzades per altres entitats:

-Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.

-En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.

4.2.4 Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.

4.3. Nou calendari d’aplicació de les modificacions

 

— A partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord el reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

— Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;

any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits.

Es modifiquen, en la mesura que s’oposin al que preveu en aquest apartat 4, l’Acord de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent d’ensenyament públic de 18 de juny de 1992, sobre el complement específic de la funció docent, les Ordres de 4 de novembre de 1994, de 30 de desembre de 1997 i ENS/170/2003, d’1 d’abril, el Preacord de 31 de gener de 2005, sobre la millora de les condicions laborals i retributives del professorat interí, el punt 5.4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, el punt 5 de l’Acord del Comitè Intercentres del Departament d’Ensenyament de 23 de maig de 2007, el punt 5 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 25 de juny de 2007, l’Ordre EDU/250/2007, de 12 de juliol, i el punt segon de l’Acord del Comitè Intercentres del Departament d’Ensenyament del 8 de maig de 2008.

 

  

 

 

3.-Modificació dels criteris de plantilles docents en centres educatius

A partir del curs 2012-2013, davant la imminent derogació del Reial decret de l’Economia Sostenible, es podrà modificar el criteri actual de l’assignació d’hores de suport d’atenció directa a l’alumnat d’ESO, i al mateix temps es revisarà l’actual càlcul d’hores lectives de matèries optatives d’ESO i desdoblaments de determinades matèries d’acord amb la normativa curricular vigent.

Als efectes del càlcul de les plantilles docents, es tindrà en compte el criteri general de limitació de l’elecció de l’alumnat de l’ESO per alguna matèria optativa quan no hi hagi un mínim de deu alumnes per cursar-la.

Les plantilles corresponents al batxillerat preveuran una hora setmanal de desdoblament a segon curs de Llengua catalana i literatura i de Llengua castellana i literatura.

Els professors tutors de la fase de formació pràctica dels alumnes en centres de treball disposaran d’una hora lectiva setmanal per cada 7 alumnes o fracció igual o superior a 4 alumnes, que hagin de realitzar la formació en centres de treball. També hauran de dedicar un màxim de dues hores complementàries setmanals a l’esmentada tutoria d’FCT.

El Departament d’Ensenyament negociarà, abans del 12.4.2012, a la Mesa Sectorial la revisió de l’Acord de 21.7.1997, sobre l’Escola Rural, per tal d’adequar les plantilles de les escoles que formen part d’una ZER al que es preveu a la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les escoles de ZER i altres escoles que en el curs 2011-2012 han mantingut l’ampliació horària generalitzada podran optar pel Suport Escolar Personalitzat.

Es modifica l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de 13 de juliol de 1999, en relació amb els tutors de pràctiques de la formació professional. En relació amb les plantilles de les escoles de ZER, es deixen en suspens els punts 2, 3, 5, 7 i 11 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 21.7.1997, sobre l’Escola Rural (ratificat pel Govern el dia 4.2.1998).

4.-Adequació de les condicions i criteris per al reconeixement dels estadis docents

4.1 Revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció docent

 
 

 

 

 

Introducció


Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Per Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar diferents mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (publicat al DOGC núm. 5877, de 12.5.2011).

La disposició transitòria setena del projecte de Llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics habilita el Govern de la Generalitat a prendre mesures organitzatives del professorat dels centres públics del Departament d’Ensenyament, en el marc del crèdit corresponent a l’actual plantilla pressupostària, per tal de poder atendre les necessitats derivades de l’increment d’escolarització del curs 2012-2013.

Així mateix, s’atribueix al Govern l’adaptació de l’estructura organitzativa en què es fonamenta el càlcul de les plantilles docents dels centres públics, tot tenint present les necessitats educatives de les diferents etapes i la cobertura adequada i suficient del servei públic educatiu.

El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, que acompanya els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, també preveu l’adequació de les condicions i dels criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari, concretament la revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent.

Ateses les especificitats del col·lectiu docent, el Departament d’Ensenyament ha presentat als representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, en compliment de l’article 37 de l’EBEP, una proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents.

Aquest procediment de promoció docent no ha sofert modificacions essencials des de la seva implantació en el curs 1992-1993, i la proposta de revisió pretén adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i el reconeixement dels estadis de promoció als nous requeriments del sistema educatiu de Catalunya, per tal de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent i la sostenibilitat del sistema.

La concreció d’aquestes mesures previstes al projecte legal requereix el tràmit de negociació sindical, tal com preveu l’article 37 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), en l’àmbit de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, ja que algunes de les mesures que ara es proposen suposen una suspensió o modificació d’acords sindicals actualment vigents.

En conseqüència, davant de la situació de crisi econòmica actual cal modificar l’esmentat Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, adoptant una sèrie d’actuacions complementàries de les que ja s’han aplicat aquest curs 2011-2012, per tal de poder garantir, en el marc de les mesures excepcionals, l’escolarització dels nivells educatius declarats universals i gratuïts per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i garantir progressivament els objectius europeus per a l’any 2020, pel que fa als nivells postobligatoris a l’ensenyament públic.

Per tal d’evitar el creixement de les despeses de personal docent el proper curs 2012­2013, es proposen diferents mesures organitzatives relacionades amb l’increment de l’atenció directa a l’alumnat, dins els límits de les actuals disponibilitats pressupostàries de plantilla docent, amb una millor reorganització dels efectius docents actuals previstos a la plantilla docent pressupostària de l’exercici del 2012.

En definir les propostes organitzatives de les activitats docents, s’han tingut en compte els mateixos objectius i garanties ja mencionats a l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig:

a) Mantenir la plantilla docent actual. Aquestes mesures no afecten l’estabilitat dels col·lectius docents, ja que es garanteix el dimensionament de la plantilla global docent del curs actual.

b) Garantir la qualitat del servei educatiu, atès que les mesures acordades permeten ponderar el temps dedicat a la docència, programació, avaluació i coordinació dins les 30 hores de permanència al centre.

c) Mantenir la jornada laboral setmanal del professorat en les 37,5 hores setmanals.

d) Afrontar el fracàs escolar a primària i a secundària.

Aquesta proposta suposa deixar en suspens o modificar l’aplicació de diferents acords de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.

Entre la signatura dels Acords de Mesa Sectorial que es deixen en suspens i enguany, s’ha produït a bastament la justificació prevista a l’article 38.10 de l’EBEP per excepcionar el compliment d’un acord, “una causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques”, és a dir, una crisi econòmica com la que estan patint molts països europeus i la situació financera de Catalunya, que ens obliga a una reducció del dèficit.

Les mesures que es proposen a partir del curs 2012-2013 han de permetre garantir la prestació dels serveis educatius i optimar la disponibilitat de personal docent dependent de l’Administració de la Generalitat, en el marc dels efectius docents previstos a la plantilla pressupostària de l’exercici del 2012.
Estem completant aquesta pàgina però podeu llegir el document íntegre en PDF:

Document íntegre en PDF


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (226)