ustec

Nomenaments: novetats importats [PDF]

A la Rigau, que no compleix la normativa de fer nomenaments en dilluns, li havien entrat les urgències d'aplicar el BOE del Wert fins que s'ha vist obligada a rectificar pel gran malestar que ha provocat entre el professorat, les direccions dels centres i les famílies.

Senyor,

Us informo que s'ha penjat en el Portal de centre, dins de la Intranet d'Ensenyament, un document relatiu als criteris per a les substitucions del personal docent derivats de l'aplicació del Reial decret llei 14/2012.

El document diu el següent:

CRITERIS PER A LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT, DERIVATS DE L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 14/2012, DE 20 D'ABRIL

Període maig -juny 2012

Una vegada constatades les dificultats per aplicar allò que preveu el Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu i atès que l'organització actual dels centres educatius no permet cobrir amb substituts interns totes les absències del professorat derivades de l'aplicació de la normativa bàsica esmentada, fins a la finalització del curs escolar es tindran en compte els següents criteris:

 1. Educació infantil i primària: No es podran cobrir els primers 5 dies lectius de qualsevol incidència.
 2. Educació secundària obligatòria: No es podran cobrir els primers 7 dies lectius de qualsevol incidència.
 3. Batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i d'idiomes, ensenyaments d'adults i serveis educatius: No es podran cobrir els primers 10 dies lectius de qualsevol incidència.
 4. Simultaneïtat: En tots els nivells educatius es tindrà en compte l'excepció de cobrir la segona incidència simultània des del primer dia.
 5. Incidències de llarga durada: En qualsevol cas es cobrirà des del primer dia quan l'absència estigui motivada per alguna de les situacions següents: maternitat, paternitat, reducció de jornada, compactació de la reducció de jornada, accident laboral, estades en empreses i altres equivalents.
 6. Concessió d'alguns permisos o informe previ de les direccions: La direcció del centre, a l'hora d'informar una sol·licitud d'assumptes propis o concedir qualsevol altre permís que sigui de la seva competència, haurà de tenir en consideració el fet que, en el centre hi hagi una o més absències que aconsellin, per necessitats del servei, informar negativament o denegar el permís sol·licitat.

A partir de l'1 de setembre de 2012

A les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball del personal docent per al curs 2012-2013 i als documents d'organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2012-2013 s'inclouran els criteris per al nomenament del personal substitut docent que s'utilitzaran duran el curs 2012-2013 i que són els següents:

Es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament. Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.

Això no obstant, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses incidències d'una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb substituts, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant un mínim de cinc dies lectius, comptats des del dia en què s'efectuarà el nomenament de la persona substituta, se seguiran els criteris següents:

 1. A les escoles de menys de 20 mestres, a les zones escolars rurals i als centres d'educació especial es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
 2. A les escoles amb plantilla de 20 o més mestres es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
 3. Als instituts i seccions de menys de 12 grups, quan es tracti d'incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
 4. Als instituts amb 12 o més grups, quan es tracti d'incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
 5. Al batxillerat, la formació professional, els ensenyaments esportius, les escoles oficials d'idiomes, les escoles d'art, els centres i aules de formació d'adults i als serveis educatius es nomenarà personal substitut des del primer dia a partir de la tercera incidència simultània.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s'hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s'escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.

Als documents d'organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2012-2013 també s'inclouran orientacions per a l'organització de l'atenció a l'alumnat mitjançant substituts interns.

http://www.sindicat.net/nomenaments/


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:29 (2)