ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2019-2020

S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància.

S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic. Es concreten els documents que han d’estar publicats al web del centre i els que són de la comunitat educativa però que no s’han de fer públics perquè poden contenir dades sensibles.

Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic.

S’inclou la coeducació en tots els processos educatius i el foment de la igualtat de gènere, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO.

Els centres que ho considerin oportú poden fer crèdits o mòduls en llengua estrangera, si això significa millorar la capacitació professional dels alumnes.

Es posa en marxa un pla per ajudar els centres educatius a potenciar i visualitzar la igualtat de gènere i la coeducació. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

S’incorpora l’avaluació de la llengua oral a les proves de competències bàsiques de quart d’ESO. Es concreten els àmbits transversals. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

Es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; s’especifica el procediment per a l’exempció de mòduls formatius determinats i de la Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) per la correspondència amb l'experiència laboral, i s’introdueix l’avaluació compartida dels alumnes que participen en un conveni de col·laboració.

Document nou en què es concreta el desenvolupament i l’aplicació dels itineraris formatius específics (IFE).

S’incorpora el nou títol de CFGS en Tècniques de Direcció Coral.

Es tracta d’un nou document que recull les necessitats organitzatives de les escoles de música i les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació.

Es concreta l’autonomia organitzativa per assignar funcions i responsables de coordinació d’acord amb els criteris recollits a les normes d’organització i funcionament i al projecte del centre; s’incorporen els estudis d’itineraris específics (IFE); s’especifiquen instruccions per als instituts escola, i s’adapta l’escala per grups als cicles formatius.

Es concreten les funcions i tasques dels professors de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL).

S’actualitza el document i es fa més accessible: s’hi afegeixen les directrius per a l'organització i la gestió dels serveis educatius amb informació relativa al serveis educatius CREDA.

S’especifiquen els objectius de la formació, i els factors clau derivats; s’inclou la formació en relació amb els professors dels centres de formació d’adults i del personal dels serveis educatius, gestionats des dels plans de formació de zona, i 
s’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

S’hi concreten les recomanacions de com els centres educatius han d’aplicar les polítiques de protecció de dades: publicació de llistes, ús d’imatges, videovigilància, tractament de les dades, etc.

Nou document en què es detalla la informació que han de tenir publicada els centres educatius del Departament en matèria de publicitat activa, i com els centres han de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública que rebin.

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (257)