ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Preguntes d’USTEC·STES (IAC) al Departament sobre les oposicions

1. Pel que fa a l’apartat 6.5 de la Resolució ENS/2742/2017 (Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior exposa), en les especialitats relacionades a l'annex 7, que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat. En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7. Tanmateix, no s’hi especifica quines especialitats són les que inclouen habilitats instrumentals o tècniques.

A la reunió es va dir que serien totes les especialitats.

Ho vam preguntar DUES vegades recordant que a la convocatòria del 2011 havien estat només 3 especialitats (música, tecnologia, dibuix), però l’Administració no va voler concretar-hi.

Es va demanar que com a mínim es publiqués a la web del Departament o que s’ampliés la mateixa resolució. El Departament va respondre que, en totes les especialitats, les persones que vulguin accedir a un cos superior hauran de realitzar la part pràctica. L’annex 7 regula com serà aquesta part pràctica.

2. D'altra banda, les pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic de l’annex 7 són en molts casos insuficients, vagues i molt ambigus. Aquesta part, que suposa el 70% de la primera prova de la fase oposició, està generant un neguit important en moltes de les persones que es presentaran a les oposicions.

USTEC·STEs vam dir repetidament que, a diferència de les convocatòries anteriors, les pautes i criteris no eren prou clars i generaven molts dubtes, ja que el redactat de la resolució era ambigu i inconcret.

Davant la insistència dels diferents sindicats van respondre que hi pensarien, però no van concretar cap mesura.

Ens remeten a la mateixa normativa del Departament que figura a l’annex 6:  al Decret 119/2015, de 23 juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, a l’Ordre ENS/164/2016, de 14 juny, sobre el procés d’avaluació en eduació primària, al Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria de 25 agost i a un document de programació secundària que publicaran abans de Nadal.

Es va sol·licitar si es podien publicar MODELS de casos pràctics però ens van dir que NO ho pensen fer.

PAN (part pràctica): És important de fer totes les proves en anglès.

PMU (part pràctica): No especifiquen quin percentatge correspon al supòsit pràctic i quin a la interpretació. Pel que fa a la programació, pot ser més àmplia, de treball globalitzat, per projectes...

3. A la prova pràctica d'orientació educativa s'han eliminat les unitats d'intervenció i s'han substitutït per blocs. A més, només són 5 i, per tant, en aquesta programació entenem que no caldrà complir el mínim de 6 unitats didàctiques. No tenim clar l'elaboració d'aquesta programació:

-Vol dir que no hi ha part general del pla?

-Implica que, per exemple, si agafem el bloc d'objectius hem de parlar dels objectius de diferents funcions barrejats? De totes o d'algunes? Amb una tipologia de centre o zona de servei educatiu concret o general? Depenent d'on ens haguéssim situat, o bé com a psicopedagog/a de centre, EAP, etc.?

-Significa que només defensem un d'aquests blocs i només parlem, per exemple, d'avaluació?

-O bé un bloc pot contenir tots els elements (competències, objectius, metodologia...) dins d'una actuació/intervenció d'una de les funcions triades?

-I cada bloc pot ser d'una funció diferent?

El Departament va admetre que aquesta part generava dubtes raonables i, per tant, faria un escrit, que haurien de publicar aviat, on concretaran més aquestes qüestions.

Els materials per elaborar aquesta part s'han de basar en el Decret 187/2015 de 25 agost d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, en el decret d'inclusiva i en el document de concrecions de tasques de l'orientador de les instruccions d’inici de curs.

S'ha de fer un pla d'actuació organitzat en diferents blocs (com a mínim 4), on es concreti la detecció de necessitats, a qui va destinat i el context. També s’hi han d’especificar els objectius, les competències, el mètode, etc.

Es pot fer un bloc d'objectius, o bé que cada bloc contingui objectius, competències, etc.

Un altre exemple de bloc poden ser els assessoraments PI.

ALTRES DUBTES

1. Si una persona accedeix a un cos superior i aprova les oposicions, pot decidir no incorporar-s’hi?

Efectivament, pot demanar una excedència per incompatibilitat i ja decidirà incorporar-s’hi quan vulgui, sense que això afecti l'edat de jubilació si fa efectiva la incorporació.

2. A la segona prova es pot portar material audiovisual/informàtic o només paper?

Van respondre que ho decidirà cada tribunal.

Davant de l'ambigüitat i les diferències que això pot generar, en les quals USTEC·STEs va insistir, finalment van dir que amb tota seguretat caldria portar el material en paper i que l’opció de dur-ne una còpia en un pendrive o només en aquest format dependria de cada tribunal.
Malgrat això, es van comprometre a parlar-ne per veure si donaven una resposta més conjunta.

3. Els voluntaris que s’apuntin a un  tribunal de les oposicions han d’estar exercint l’especialitat en el moment de fer-ho.

4. Una setmana abans del dia de la presentació es publicaran els CRITERIS DE CORRECCIÓ (s’han mig compromès a publicar-los 15 dies abans).

5. Habitualment, el dia de presentació és simultani a tota Catalunya, de manera que es preveu que la part pràctica sigui la mateixa a tots els tribunals.

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (48)