ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Motius d’abstenció per ser membre d’un tribunal d’oposicióEl termini per manifestar l'abstenció és de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que han de valorar els diferents procediments selectius, la qual s'ha de notificar amb la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal, que resoldrà el que sigui procedent.

 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Article 28

2. Són motius d’abstenció els següents:


a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones que s’esmenten a l’apartat anterior.

d) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.


e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (33)