ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

"Orientacions del Departament d'Ensenyament a diversos dubtes sobre oposicions"

RESPOSTES A PREGUNTES RELATIVES AL CONCURS OPOSICIÓ

Algunes qüestions que s’han plantejat ja han estat objecte de modificació a la Resolució EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la resolució de convocatòria.

Altres qüestions plantejades:

- Quin ha de ser el cos i tipus de la lletra i l’interlineat, tant de la programació com dels annexos?

En la programació ha de ser d’un interlineat d’1,5 o 2 espais i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. El tipus de lletra no està especificat, però es recomana utilitzar els més convencionals, però en qualsevol cas sense comprimir. Amb caràcter general aquestes característiques han de ser les mateixes als annexos, tot i que en aquests es diu que en les taules el cos de de la lletra es pot reduir fins a 9 punts. Aquesta excepció que es fa en les taules dels annexos també es fa extensible a les taules que hi pugui haver a la programació.


- En la prova pràctica, quina normativa poden disposar els mestres? Es podran portar també els documents que s’indica que es poden consultar en un enllaç?

En el cas dels mestres, l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 6 de la convocatòria. En relació al Documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2018-2019, l’aspirant pot portar-los tots, tot i que els documents relacionats amb el currículum del cos de mestres són: Concreció i desenvolupament de l’educació infantil i primària. Ensenyament de la religió. L’educació bàsica als centres d’educació especial.

- En el cas del Decret 119/2015, de 23 de juny, no hauria d’esmentar-se que es podrà portar el decret i també els annexos?

Els annexos formen part del Decret i, per tant, poden ser consultats per l’opositor durant la preparació de la prova pràctica.

- Si en la programació no sortissin els continguts prescriptius però sí els específics, s’acceptaria com a correcte?

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària concreta els continguts de la manera següent:

b) Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.

c) Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.

- Es pot presentar una programació i una unitat didàctica basant-se en l’educació d’adults?

En l’educació primària la programació que s’ha de presentar ha de fer referència al que estableix el decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, i l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. La normativa d’ordenació curricular s’estableix a l’annex 6 de la resolució de convocatòria.

- En el cas d’audició i llenguatge gran part de l’actuació es fa a educació infantil. És possible presentar una programació basant-se en aquesta etapa educativa?

La funció docent dels especialistes d’audició i llenguatge està adreçada als alumnes del segon cicle d’educació infantil i a l’etapa d’educació primària. Per tant, la programació didàctica es pot basar tant en l’educació infantil com en l’educació primària.

- Garantir les condicions per a la correcta realització de les proves escrites.

Demanarem als SSTT/CEB que en la seva proposta de seus hi hagi els centres més ben dotats que facilitin el correcte desenvolupament del procés selectiu.

- Sobre el format digital del guió (primera prova) no està clar què es vol dir, ja que, per exemple, amb un power point quantes diapositives poden portar?

Si en lloc del guió en paper es fa una presentació en format digital, aquesta ha de ser en forma d’esquema, que sigui equiparable al que es diu per al guió en paper, que preferentment no excedeixi d’un full per les dues cares. Tant en el guió en paper com a la presentació en format digital es deixa al sentit comú de l’aspirant posar-hi un límit.

No obstant això, es pot plantejar aquesta qüestió el dia de l’acte de presentació.

- Un membre de l’equip directiu es pot presentar com a voluntari d’un tribunal?

No s’hi poden presentar precisament per aquest motiu, tal com s’estableix a la base 5.3.5, 6è paràgraf, de la resolució de convocatòria.

- Una mestra que està en una aula d’acollida, es podia presentar com a vocal voluntària?

Les persones que estan en una aula d’acollida podien consultar-ho al Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent per veure si es podia considerar que complien els requisits.

- En el desenvolupament del tema escrit, en el cas dels mestres quantes boles han de sortir, tres o quatre?

Totes les especialitats del cos de mestres, excepte educació primària, tenen 25 temes, o sigui que han d’escollir entre tres temes (tres boles). En el cas d’educació primària, al tenir 28 temes, han d’escollir entre quatre temes (quatre boles).

- En relació als documents que es poden portar en el supòsit pràctic posa que no es poden portar anotacions, però es poden portar pòsits, o per exemple en el cas d’anglès es pot portar una traducció?

Post-its no són anotacions, si no estan escrits i només compleixen la funció de marcar una pàgina o apartat. Estrictament, en el cos de mestres, l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 6 de la convocatòria, res més.


- Com serà el barem de les UEC, si l’experiència serà com a centre públic o privat?

Es valora la impartició de docència en UEC en l’etapa educativa d’educació secundària. Normalment la fan centres privats, o sigui que es valora a l’apartat d’altres centres (apartats 1.2 o 1.4).

- Els serveis prestats es escoles bressol municipals o gestionades per una empresa privada, en el barem es comptarà com a centre públic o privat?

Les escoles bressol municipals o gestionades per empreses privades es valoren a l’apartat d’altres centres (apartats 1.2 o 1.4).

- Si un mestre treballa a l’escola concertada i es seleccionat, quan s’haurà d’incorporar a l’escola pública?

S’haurà d’incorporar l’1 de setembre de 2020 per a realitzar la fase de pràctiques.

- Quan es penjaran exemples de casos pràctics?

Abans de finalitzar el febrer està previst que es facin públics al web exemples de supòsit pràctic de les especialitats del cos de mestres que no es van convocar el 2017.

- En la defensa de la programació es poden portar més materials que no surtin als annexos?

A més a més de la programació i els annexos l’aspirant pot utilitzar un guió o una presentació en format digital que li serveixi per ordenar la seva exposició. En qualsevol dels dos casos, quan finalitzi la seva exposició, ha de lliurar al tribunal el guió o la presentació impresa.

- En els annexos posa que ha de ser 20 pàgines, però en aquestes està comptabilitzada la portada i l’índex? Ja que en la programació es comença a comptar sense tenir en compte la portada ni l’índex.

En els annexos s’utilitza el mateix criteri, o sigui que si tinguessin portada i índex no comptabilitzarien en els 20 fulls.



 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (96)