ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Convocatòria i bases específiques que han de regir la obertura de 121 places de mestre/a, de l'Ajuntament de Barcelona adscrites al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.


- 121 places de Mestre/a, de l´Ajuntament de Barcelona adscrites al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup de titulació A, subgrup A2, Escala d'Administració Especial, i règim funcionarial.

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat o directament via https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/mestrea-0.


Les places convocades corresponen a les següents especialitats:


Especialitat                            Places       Torn lliure       Torn reserva

Infantil                                                22           20                      2
Primària                                              33           31                     2
Música                                                 6             6                      -
Anglès                                                10             9                     1
Pedagogia terapèutica                      32           30                      2
Educació Física                                   5            5                      -
Audició i llenguatge                            13          12                     1

1. Requisits de participació de les persones aspirants

1.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.
Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els/les seus/seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s'escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.

Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva cònjuge.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

c) Haver complert els 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

d) Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: mestre/a, o el títol de grau corresponent. D'acord  amb el que estableix la disposició addicional onzena de la Llei orgànica d'Educació el títol de Professor/a

d'Educació General Bàsica i el títol de Mestre/a d'ensenyament primari són equivalents al de Mestre/a a efectes de docència..  Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions  públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual,  tal i com especifica l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica  del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

g) No ser funcionari/ària de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual aspiren ingressar.

h) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 5.4 de la convocatòria.

2. Termini de presentació de sol·licituds

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Si el darrer dia del termini de presentació recau en dia inhàbil, aquest termini finalitzarà el següent dia hàbil.

La presentació de la programació didàctica a que fa referència la base 8.1.4 part A) es farà dins els trenta dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

La programació didàctica s'haurà d'aportar en suport paper a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La manca de presentació de la programació didàctica dins del període indicat, comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

3. Procés selectiu

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d'oposició, 2. Fase de concurs i 3. Fase de formació pràctica selectiva.

3.1. Fase d'oposició

Aquesta fase estarà formada per les quatre proves assenyalades a les bases 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, i 8.1.4 (prova de coneixement de llengua catalana, prova de coneixement de llengua castellana, prova de coneixements específics i prova d'aptitud pedagògica)

3.1.1. Primera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

3.1.2. Segona prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

3.1.3. Tercera prova

Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la que s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

A) Primera part: prova pràctica.

B) Segona part: desenvolupament d'un tema.

3.1.4. Quarta prova:

A) Primera part: programació didàctica.

B) Segona part: unitat didàctica.

3.2. Fase de Concurs

3.2.1. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats fent ús del full  d'autobarem que es presentarà juntament amb la programació didàctica, els i les aspirants al·legaran tots els mèrits que considerin oportuns, segons el barem que es publica a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

4. Puntuació final

4.1. Superaran el concurs oposició i seran seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els i les aspirants als quals, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions previstes a les bases d'aquesta convocatòria, una vegada ordenats  segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l'article 63 del Reglament aprovat pel ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 15/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7829 - 13.3.2019
CVE-DOGC-A-19063057-2019 Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments, en la corresponent especialitat.

Per a l'obtenció de la puntuació final es ponderarà en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació final dels/de les aspirants serà el resultat  de la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i les obtingudes en la fase de concurs.

Tota la informació a :  https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/concursos/detall?51492

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (14)