USTEC

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER ESTAT CONDEMNAT PER SENTÈNCIA FERMA PER DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUAL NI PER DELICTES DE TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS

VALORACIÓ USTEC·STEs

Davant la premura, els escassos terminis i l'extrema delicadesa amb què s'ha de tractar la confrontació de drets (en aquest cas de la infància i del dret a la intimitat de les persones) davant del procediment per a la certificació negativa de delictes de naturalesa sexual USTEC·STEs (IAC) vol comunicar:

Aquestes dues peticions les hem fet arribar a l'administració a la mesa celebrada aquest dimecres 9 de març.

De tota manera ja vàrem expressar el Departament s’hauria de centrar molt més en la prevenció i la detecció d'aquests casos (on més hores de coordinació, tutoria... són imprescindibles i que van ser les primeres en ésser retallades) que no pas en procediments burocràtics que en alguns casos poden arribar a semblar un pur tràmit. A més recordem que la llei no habilita el tractament de la informació de delictes que no siguin de caire sexual i de tràfic d'éssers humans.

D'aquesta manera informem al professorat que està treballant en un centre públic que està obligat a entregar una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma d'aquest tipus de delictes sexuals i d'autoritzar a la Generalitat de Catalunya a comprovar la veracitat d'aquesta declaració. L'haurà d'entregar a la direcció del seu centre educatiu on treballa abans del 15 de març i que en cas que no ho faci tindrà 15 dies per presentar el certificat de penals del ministeri de justícia o el justificant conforme s'ha demanat.

A pregunta d'USTEC·STEs (IAC) les persones que estan a la borsa de treball però que encara no han treballat, el Departament cercarà la forma perquè l'autoritzi a poder comprovar aquesta certificació negativa. 

Tota la informació de la intranet del Departament és la següent:

INFORMACIÓ:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioDelPersonal/Detall?p_proc=62941

Descarregar el model de declaració jurada

 1. Personal docent
Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.
2. Personal d’administració i serveis
Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i serveis educatius.
Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d'acord amb el procediment que estableix aquest comunicat:

Comunicat als directors dels centres en relació amb el requisit d’acreditació mitjançant certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a l’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

Procediment i calendari

 

a partir del 
7 de març 

    Distribució del model
    El director o directora del centre o dels serveis educatius informa el personal i insta a formalitzar el model.
    Model de declaració responsable (les dades que se sol·liciten són les necessàries per fer la comprovació per interoperabilitat al Ministeri de Justícia i han de ser les que consten al DNI)

 

abans del 
15 de març 

    Entrega del model al director o directora
    El personal del centre lliura la declaració, degudament emplenada i signada, al director o directora del centre o dels serveis educatius.

 

entre el
10 i 18 de març

    Primera fase: Introducció de dades a l'aplicació
    El director o directora introdueix, a l’aplicació, les respostes que han donat cada una de les persones del seu centre en la declaració.

 

entre el 
29 de març i l'1 d'abril


    Segona fase: Introducció de dades a l'aplicació
   El director o directora introdueix a l'aplicació les dades addicionals, que ja estaran operatives a l’aplicació i que són imprescindibles per a la interoperabilitat amb la base de dades del Ministeri de Justícia.

 

abans del 
4 d’abril

    Enviament als serveis territorials o al Consorci
  El director o directora del centre o serveis educatius ha de trametre totes les declaracions en paper rebudes (i que han de constar com a “Sí autoritzo” a l’aplicació) als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona perquè consti a l'expedient personal.

 

El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert en aquest comunicat haurà de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals en el termini de 15 dies (a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.

Accés a l'aplicació

Primera fase: Del 10 al 18 de març els membres de l'equip directiu del centre o dels serveis educatius poden introduir les respostes del personal.
A l'aplicació hi ha dues seccions; una per al personal docent i una altra per al personal PAS. S’ha d’introduir la resposta que ha signat l’interessat en la declaració jurada. Les respostes possibles són les següents:

Si a l'aplicació no hi consta alguna de les persones que treballen al centre o als serveis educatius, es podrà donar d’alta a la mateixa aplicació. 
Segona fase: Del 29 de març a l'1 d'abril, cal introduir a l'aplicació les dades corresponents als noms del pare i la mare, que són imprescindibles per fer el tràmit amb el Ministeri.

Normativa

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d'enjudiiciament civil
Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors
Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016

Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre,  pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexual

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (220)