ustec stes ias

perfils

Full 357

linia

rodona Normativa / rodona Sol·licitud / rodona Terminis per acreditar-los / rodona Com consultar-los / rodona Descripció

rodona Acreditació: activitats, títols i programes reconeguts / rodona Certificació / rodona Acreditació d'ofici

linia

novetats

Acreditació a partir de sol·licitud del professorat

Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals

Sol·licitud i documentació

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci.

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

 

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs.

Per tal que tinguin efectes en el procediment de destinacions provisionals que es convoca cada curs, les certificacions de la direcció del centre es poden presentar fins el 20 de juny. Les certificacions presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

 

Aplicatiu per veure els cursos que acrediten els perfils

 

linia verda

 

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

Model de sol·licitud

linia verda

(actualitzat a 21-3-19)

A la següent normativa podeu consultar els requisits per activar els diferents "perfils professionals", etc.

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

MODIFICACIÓ DE LA 1a RESSOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

linia verda

soli

Descarrega el model de sol·licitud (en .pdf) que hauràs de portar al teu Servei Territorial si no t'han acreditat algún perfil d'ofici.

sol

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

"Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats."

linia verda

a) Acreditació per experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 

Models de certificats:

b) Acreditació per titulació acadèmica oficial:

c) Acreditació per activitats de formació i innovació:

 Accés a l'aplicació (cal introduir l'usuari i contrasenya GICAR (ATRI)

linia verda

acredti

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.


Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.

 

linia verda

consutla

1) Accediu a l'ATRI(Recordeu que el vostre usuari és el DNI + la lletra).

2) Feu clic a: "Expedient i Formació" --> "Expedient" --> "Consulta de dades" --> "Altres dades del meu expedient" i per realitzar la operació, feu clic a la part superior dreta, al botó "Visualitza les dades".

p0

3) Feu clic a la part superior dreta, al botó "següent" fins a 3 vegades, fins a arribar al final (a la última pàgina), tal i com podeu veure a la següent captura de pantalla:

p1

linia verda

descrip

fletxa Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat

fletxa Perfil professional en competència digital docent

fletxa Perfil professional lingüístic en llengua estrangera (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera): anglès, francès, italià, alemany

fletxa Perfil professional d’educació visual i plàstica

fletxa Perfil professional de lectura i biblioteca escolar

fletxa Perfil professional lingüístic en immersió i suport lingüístic

fletxa Perfil professional de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o ensenyaments de règim especial

fletxa Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat

linia verda

acred

Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals [actualitzat al curs vigent]. (actualitzat a 21-3-19)

linia verda

Acreditació de perfils professionals: Informació detallada de l'acreditació de cada perfil, PDF

linia verda

Activitats, títols i programes reconeguts. Relació d'activitats formatives i d'innovació:

 Perfils

Activitats organitzades o reconegudes pel Departament 

Títols propis de les universitats, màsters i postgraus no oficials

Programes 
d’innovació educativa

Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Competència digital docent

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Atenció a la diversitat de l’alumnat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial 

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Lectura i biblioteca escolar

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Immersió i suport lingüístic

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Educació visual i plàstica 

Llista d'activitats Llista de títols ---

Metodologies amb enfocament globalitzat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

El model de certificat per acreditar el perfil de diversitat, no es troba a la web del Departament.

linia verda

(actualitzat a 21-3-19)

El Departament d'Educació porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

1) Acreditació inicial (procediment automàtic)

El Departament d'Educació acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L'acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l'acreditació del perfil professional de "Docència de dues especialitats a l'ESO", que s'entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

2) Acreditació sol·licitada pels docents

Sol·licitud i documentació

Els professors que no obtenguin l'acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

linia verda

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.


Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.

linia verda

certi

Nom del document
Descarrega'l Més informació
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Docència de dues especialitats docents .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Competencia digital docent .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial  .pdf -233kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Lectura i biblioteca escolar  .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Immersió i suport lingüístic  .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Educació visual i plàstica  .pdf -237kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Metodologies amb enfocament globalitzat  .pdf -239kb Portal

linia verda

acre ofi

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar al professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran ser consultades pels interessats al portal ATRI 

linia verda

llocs

 

a dit no
 

Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius públics i per a la provisió provisional guia
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural (DLTD). Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional lingüístic en llengua estrangera (IAN, IFR, IAL i IIT) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de la competència digital docent (TIC) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial (GPS) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de lectura i biblioteca escolar (LBI) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional d’immersió i suport lingüístic (ISL) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional d’educació visual i plàstica (EVP) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de dues especialitats docents a l’ESO (EDP) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) model
<Aprovació/No aprovació> de la proposta definitiva de lloc de treball específic estructural model

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (9784)