ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Permisos i llicències

· Actualitzat a 22/05/2019 ·

...

Índex

Permisos. 5

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral 5

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a. 5

Gestació. 5

Permís per naixement per a la mare biològica. 6

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent 8

Naixement de fills/es prematurs/es. 9

Ampliació del permís de maternitat 9

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries. 10

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla. 11

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament 13

Lactància. 14

Atenció de fills/es amb discapacitat 15

Permís d’absència. 15

Flexibilització horària. 16

Trasllat de domicili 16

Matrimoni/parella estable. 17

Matrimoni d’un/a familiar 17

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació. 18

Formació permanent del professorat 18

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 19

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat 19

Atenció d’un/a familiar 20

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu. 21

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment 22

Situacions de violència de gènere. 22

Permís d’absència. 22

Flexibilització horària. 23

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es. 23

Permisos electorals. 24

Eleccions polítiques. 24

Eleccions sindicals. 25

Llicències. 26

Assumptes propis. 26

Malaltia. 27

Estudis relacionats amb el lloc de treball 31

Llicència no retribuïda per a estudis. 32

Risc durant l’embaràs o la lactància. 32

Exercici de funcions sindicals. 33

Reduccions de jornada. 34

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys. 34

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2. 36

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys. 37

Per naixement de fills/es prematurs/es. 39

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal 39

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial 41

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes  42

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus. 42

Per raó de violència de gènere. 43

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda. 44

Per interès particular 45

Disminució de la jornada. 46

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys. 46

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys. 48

Situacions en cas de malaltia. 50

Incapacitat temporal 50

Altres situacions i adscripcions temporals. 54

Adaptació de lloc de treball per motius de salut 55

Situació de servei en altres administracions. 55

Serveis especials. 56

Excedències. 57

Voluntària per interès particular 57

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a. 58

Voluntària per raó de tenir cura de familiars. 59

Voluntària per al manteniment de la convivència. 60

Voluntària per violència de gènere. 61

Per incompatibilitat 62

Per raó de violència terrorista. 62

Professorat interí i substitut 63

Referències normatives. 70

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat 73

 

 

OBSERVACIONS:

Les referències fetes en aquest document al “permís de maternitat” cal entendre que es fan al nou “permís per naixement per a la mare biològica”.

Igualment, les referències que es fan al “permís de paternitat”, cal entendre-les fetes al nou “permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla”.

 

 

Permisos

 

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

 

NOTA: veure nova regulació del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent i també del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment d’un fill o filla.

 

Gestació

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació

·         Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.

·         S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

·         A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions

·         A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.

·         Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i de la de risc durant l’embaràs.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

NOTA: Aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, està pendent de tramitació a Funció Pública; USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

 

Permís per naixement per a la mare biològica

 

Legislació

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.

·         Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.

·         Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació

Durada

Distribució

Observacions

Retribucions

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, incloent-hi aquest, si el part és múltiple, excepte si, pel fet de ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

 

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de la Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5%; b) en el cas de 3 fills, 10%; c) En el cas de 4 o més fills, 15%.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

 

Legislació

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors: art. 45.1.d).

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud, requisits i documentació

Durada

·         Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

·         El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.

Distribució

·         En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.

·         Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament.

Observacions

·         Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

·         Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

·         Independentment del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.

Retribucions

 

Naixement de fills/es prematurs/es

 

Ampliació del permís de maternitat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions

 

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla

 

Legislació

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art. 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte el que regula la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).

·         Reial decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

Sol·licitud i documentació

·         Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida.

Durada

·         Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori (Veure la disposició transitòria exposada en el quadre que trobareu al final d'aquest apartat).Aquest permís s’amplia en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

·         En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Distribució

·         Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

·         En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes.

·         En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill de menys de dotze mesos en jornades completes de l’apartat f) de l’article 48, és a la finalització d’aquest període quan es dona inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.

·         Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament, de conformitat amb les regles que estableix aquest article.

Observacions

·         En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

·         Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

·         En els casos que preveuen els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si s’escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

·         Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.

·         En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat (art. 13.3 Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat).

Retribucions

NOTA: El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació, introdueix una nova Disposició Transitòria Novena a l’EBEP, establint una aplicació progressiva d’aquest permís pels primers tres anys, amb aquest redactat:

“La durada del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, o adopció a què es refereix l’apartat c) de l’article 49 d’aquesta norma, en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’incrementa de manera progressiva, de manera que:

a) El 2019 la durada del permís és de vuit setmanes; les dues primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les sis setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

b) El 2020 la durada del permís és de dotze setmanes; les quatre primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les vuit setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

c) Finalment, el 2021 la durada del permís és de setze setmanes; les sis primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les deu setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment”.

 

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 

Legislació

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud

·         S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

·         Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).

Observacions

·         Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).

·         Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius).

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Lactància per a fill menor de dotze mesos

  

Legislació

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.f.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

·         Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Criteris per al càlcul de la lactància compactada:

- Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, s’han de restar de les 52 setmanes anuals, totes les setmanes que la persona no ha treballat per estar gaudint dels diferents permisos.

- La quantia que en resulti, s’ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després dividir per la jornada diària (7,5 hores però podria ser una altra) i arrodonir a l’alça.

- Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

- Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

Retribucions

NOTA: USTEC·STEs manté que aquests dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent de la sencera.

 

 

Atenció de fills/es amb discapacitat

 

Permís d’absència

 

Legislació

 Requisits i sol·licitud

·         Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

·         Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions

·         Els/les progenitors/es tenen dret al permís conjuntament.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

·         Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions

·         Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.

·         Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte el lloc del domicili familiar i el marc horari del centre.

NOTA: Vegeu també «Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es».

 

Trasllat de domicili

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

·       El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

Matrimoni/parella estable

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Retribucions

 

Matrimoni d’un/a familiar

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Retribucions

 

Formació permanent del professorat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 19.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

·         Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.a).

·         Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

·         Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

 

Retribucions

 

Atenció d’un/a familiar

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

Sol·licitud i documentació

·         Cal adjuntar la documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud: a) fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu; b) certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu; c) declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb d’altres persones.

·         La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

·         Màxim d’un mes.

Observacions

·         Per la necessitat de tenir cura d'un familiar de primer grau que pateix una malaltia molt greu, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.

·         El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

·         Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.

·         Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 18.

·   Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.e.

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Situacions de violència de gènere

 

Permís d’absència

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.

·   Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 

Flexibilització horària

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.

·   Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 22.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

·         Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.

·         S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

Observacions

·         La persona que obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’un mes a partir del dia del seu gaudiment.

·         El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: Vegeu també «Atenció de fills/es amb discapacitat (Flexibilització horària)».

 

Permisos electorals

 

Eleccions polítiques

 

Legislació

 

Candidats/tes

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.

·         S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.

·         Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.

·         Ser nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.

·         Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.

·         Es cobra el 100%.

 

Eleccions sindicals

 

Legislació

 

Membres de les meses electorals

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.

·         Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.

·         Es cobra el 100%.

 

 

Llicències

 

Assumptes propis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Malaltia

 

Legislació

Disposicions generals

- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sens perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Absències per assistència a consulta mèdica

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició.

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors/es dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada

Observacions

·         S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.

·         Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accidents i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.

·         Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.

·         Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.

·         Hi ha reserva del lloc de treball.

·         El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.

·         Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social i que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

1)    Durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): El facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; tanmateix, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta i si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.

2)    Durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.

3)    Durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran, com a màxim, cada vint-i-vuit dies naturals.

4)    Durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions

·         Es cobra el 100% des del primer dia.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació

Documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Llicència no retribuïda per a estudis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Risc durant l’embaràs o la lactància

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Exercici de funcions sindicals

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

 

Reduccions de jornada

 

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 

Legislació

Sol·licitud

·         Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.

·         La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el darrer dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

Observacions

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima, no es podrà tornar a gaudir d’aquesta reducció pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

·         Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

·         Pel que fa al personal docent adscrit a la Seguretat Social, segons l’art. 237 de la Llei general de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en el primer paràgraf de l'article 37.6 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Retribucions

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

 

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2

 

Legislació

·         L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de manera que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, va quedar suprimida des de l’entrada en vigor el 24 de març del 2012 de la Llei 5/2012 i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant el 100%. No obstant això, el Departament d’Educació va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.

·         Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

·         Cal sol·licitar-lo a Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Durada

·         122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions De mitja jornada).

Observacions

·         Només el poden sol·licitar les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

·         Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.

·         El període de compactació no és ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.

·         La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

·         Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances estivals (mes d’agost), s’interromp el dret fins a acabar les vacances.

·         El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de gaudir-lo compactat.

·         En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3, cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En cas de no optar clarament per continuar-hi, el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat que es justifiqui de manera motivada i suficient).

Retribucions

·         Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les particularitats següents:

- Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.

- Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents, en què es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.

- En cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).

 - Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: USTEC·STEs no està d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació,  reduccions que el Departament ha aplicat de manera unilateral.

 

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

 

Legislació

·         Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 24.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud

·         Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

·         Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost). En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

·         Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

·         Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hi hagi renunciat abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en què s’hi hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

·         Segons l’article 30.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari/a en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest/a en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

·         Són proporcionals a la reducció de jornada: en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 66,66%.

 

Per naixement de fills/es prematurs/es

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

·         Amb disminució proporcional de les retribucions.

 

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.

Sol·licitud

·         Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada

Observacions

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

Retribucions

 

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

 

Legislació

 Sol·licitud  i documentació:

·         Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada

Observacions

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.

·         La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

Retribucions

 

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes

 

NOTA: Vegeu l’apartat «Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu» (consulteu l’índex).

 

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Per raó de violència de gènere

 

Legislació

Sol·licitud

·         Cal sol·licitar-lo a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada:

Observacions

Retribucions

NOTA: USTEC·STEs considera que, en qualsevol cas, sempre s’ha de fer la interpretació més favorable, de forma que en el cas de reducció de la meitat de la jornada s’han de percebre el 60% de les retribucions; mentre que la funcionària pública ha de percebre les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

 

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

 

Legislació

 Sol·licitud

·    S’ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

·    La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Reducció de jornada:

Observacions

Retribucions

 

Per interès particular

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

 

Disminució de la jornada

 

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.

Observacions

·         Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

·         El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dins l’àmbit de la seva especialitat docent; col·laboració en activitats de biblioteca del centre; activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

·         El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.

·         Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.

·         L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

·         La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

·         Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions

NOTA: El 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació, el punt 2 del qual modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal del professorat que té entre 55 i 64 anys, de manera que la reducció de dues hores setmanals ja no serà pas d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la Resolució de 3 de juny de 2016 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Aquesta situació temporal ha estat prorrogada un any més, per al curs escolar 2018/2019, per l’Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol.

USTEC·STEs s’oposa a la continuïtat d’aquesta nova retallada, que el Govern està aplicant de manera unilateral.

 

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació

Sol·licitud

·         La direcció del centre l’ha de resoldre en un termini de 15 dies.

Durada

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. La resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.

Observacions

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

En aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l’Acord de Govern de 4 de juliol de 2017, en el curs 2018/2019, els professors que tinguin entre 55 i 64 anys tenen l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

- 24 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

- 21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

- 19 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

Edat mínima per poder fer la reducció

L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Incompatibilitats

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui en el seu horari setmanal tinguin hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions

NOTA: Vegeu la nota de l’apartat anterior («Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys»).

 

 

Situacions en cas de malaltia

 

Incapacitat temporal

 

Legislació

Disposicions generals

1.- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

2.- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

3.- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

4.- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut sense incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables* d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis), i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació, sempre que resultin justificades d’acord amb el que aquí s’estableix.

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.

2.- Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica se li donarà el tractament previst a la disposició general 3.

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

* IMPORTANT: a aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència, segons l’horari propi.

Pel cas d’esgotar-se les 15 hores laborables per curs escolar, als Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent, diu el següent:

6. Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

”Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora del centre l'ha d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar les hores si l'absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l'absència és de tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar immediatament a l'interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació, amb acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a l'interessat per tal que justifiqui la falta d'assistència o de puntualitat o presenti qualsevol altra al·legació que consideri convenient.

Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a "justificada" la qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'"injustificada", segons correspongui, a l'aplicació informàtica. En aquest segon cas, s'obté de la mateixa aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s'aplicarà al docent, que el director o directora ha de signar i notificar a la persona afectada.”

Les direccions dels centres NO s’han d’informar com a absències les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de MUFACE, sinó que s’han de comunicar i trametre per les direccions al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Absències per assistència a consulta mèdica

L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l'interessat, d’acord amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Educació.

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis el mateix dia en què retorna al lloc de treball.

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició.

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona..

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari o funcionària siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

NOTA: Per a les baixes per incapacitat temporal que afectin el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, vegeu la nota explicativa detallada a l’apartat «Llicències per malaltia».

Durada

Observacions

Retribucions

·         Es cobra el 100% des del primer dia.

 

 

Altres situacions i adscripcions temporals

 

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

Observacions

·         La Direcció del Servei Territorial corresponent o de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent farà una proposta de planificació de l’activitat preventiva.

·         L’informe de valoració mèdica i la proposta es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies.

·         La Direcció del Servei Territorial corresponent, prèvia consulta al Comitè de Seguretat i Salut, comunicarà la planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives per tal que s’implementin i se’n faci el seguiment.

·         El Departament concedeix l’adaptació sempre que la persona pugui desenvolupar les tasques fonamentals del lloc que ocupi.

·         El Comitè de Seguretat i Salut corresponent tractarà les sol·licituds d’adaptació i en farà el seguiment adient.

·         No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment.

Retribucions

 

Situació de servei en altres administracions

 

Legislació

Observacions

 

Serveis especials

 

Legislació

Observacions

 

 

Excedències

 

Voluntària per interès particular

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Requisits

Observacions

Retribucions

 

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Voluntària per raó de tenir cura de familiars

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Voluntària per al manteniment de la convivència

 

Legislació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Voluntària per violència de gènere

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

·         Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

Per incompatibilitat

 

Legislació

Observacions

 

Per raó de violència terrorista

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.6.

Sol·licitud:

·         L’excedència se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

·         Aquesta excedència s’ha d’autoritzar i mantenir en el temps mentre sigui necessària per a la protecció i l’assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l’acció terrorista, ja sigui per l’amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament.

Observacions

·         Els/les funcionaris/àries que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d’un període d’excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.

Retribucions

·         Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

 

Professorat interí i substitut

 

Concepte

Retribució

Durada

Observacions

Malaltia

*

*

*
Quan el/la treballador/a es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte, continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació i a percebre, si en compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si se n'ha iniciat la percepció la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com a ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.

Quan el treballador/a es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en la mateixa quantia que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

En cas de no tenir cap nomenament s’ha de comunicar la situació d’incapacitat temporal, justificant-ho documentalment, a l’efecte de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat/a a cobrir cap substitució.

Les unitats de personal dels serveis territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català de Avaluacions mèdiques (ICAM). L’ICAM és el responsable de  dur a terme les citacions adients.

Matrimoni / Parella estable

*

*

*

Per l’exercici de funcions sindicals: alliberament sindical

*

*

*

Estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball

 

No

El temps que durin aquests estudis, però  tenint en compte que s’ha de sol·licitar cada curs.

La persona interina podrà sol·licitar no ser nomenada durant el període d'aquests estudis.

Atenció: cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament i justificar-ho documentalment. Es mantindrà el número d'ordre a la llista, però no computa com a serveis prestats.

Excepcionalment, es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent amb els mateixos efectes, la qual cosa serà analitzada i valorada pels serveis territorials corresponents o pel Consorci.

Dret a l’assignació de vacant en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia

 

 

Quan una persona estigui en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia abans de l’inici del curs escolar, se li assignarà una vacant, si s’escau, d’entre les sol·licitades, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball. Mentre la persona nomenada romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. A partir de la data d’inici del nomenament, l’interí/na gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, s’incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en cas que aquest estigui ocupat per la substituta. En cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari/ària titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

Les persones de la borsa de treball que es trobin en situació d’incapacitat

temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament

amb l’Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, a l’efecte de romandre en la borsa de treball docent mentre se’n mantingui el motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d’adjudicació.

Reducció de jornada  per cura d’un/a fill/a amb la totalitat de les retribucions.

*

*

SUPRIMIDA: Vegeu l’apartat sobre reduccions de jornada del personal funcionari de carrera.

Reducció de la jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys, així com per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

*

*

*

Segons l’article 237.3 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, es computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Reducció de la jornada per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial

*

*

*

Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial

*

*

*

Reducció de jornada per raó de violència de gènere

*

*

*

Reducció de jornada per raó de tenir una discapacitat legalment reconeguda.

*

*

*

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

*

*

*

Causes greus degudament justificades

No

Durant el període que duri la situació.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades per causes greus degudament justificades durant el període que duri aquesta situació. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Educació i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Programes d’actuació a l’estranger

No

Durant el període que duri la col·laboració.

Es pot sol·licitar no ser nomenat/ada, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger. Cal justificar-ho degudament. Si el servei territorial corresponent ho accepta es mantindrà el número d’ordre, però no computa com a serveis prestats.

Cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda

No

Un curs.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda.

Aquesta situació s’ha de justificar degudament. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Educació i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes, degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Deure inexcusable

*

*

*

Trasllat de domicili

*

*

*

Matrimoni d’un familiar

*

*

*

Assistència a exàmens

*

*

 *

Formació permanent del professorat

*

*

*

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

*

*

*

Naixement de fills/es prematurs/es

*

*

*

Atenció de fills/es amb discapacitat

*

*

*

Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un/a familiar

*

*

*

Atenció d’un/a familiar

*

*

*

Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

*

*

*

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

*

*

 *

Situacions de violència de gènere

*

*

*

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques i per a reunions de tutoria

*

*

*

Maternitat.

100%

*

*

En el cas de maternitat d’una substituta amb nomenament vigent que no  ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d’una persona candidata a substitucions sense  nomenament a la qual s’ofereixi una substitució que no ultrapassi el 30 de juny mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de número d’ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís per maternitat, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

En cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes d’agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció o paternitat.

En cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost gaudeixi de la llicència de compactació durant el mes d’agost, el còmput del període de llicència quedaria interromput fins a l’acabament del període de vacances. Un cop acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de llicència restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Paternitat

*

* (100%)

*

Personal en règim de la Seguretat Social: 13 dies a càrrec de la Seguretat Social i 15 dies a càrrec de l’Administració (s’ha de demanar a l’Àrea de Recursos Humans [Serveis Territorials o Consorci] el certificat d’empresa per poder fer la petició a la Seguretat Social).

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

*

*

*

Risc durant l’embaràs o la lactància.

100%
Consulteu les observa-cions de la malaltia.

*

*

Lactància

*

*

*

Excedència voluntària per tenir cura d’un/a fill/a

*

*

Atenció: abans de finalitzar l'excedència s'ha de demanar el reingrés. Si no es fa, es produeix el cessament en la relació de serveis amb l’Administra-ció.

Tant si té un nomenament fins a l'agost com si el té per menys temps, la persona interina o substituta pot sol·licitar-la.
L'excedència comporta el dret a reserva del lloc de treball per al qual s’és nomenat/da (mentrestant el cobrirà una persona substituta) i a computar-se a efectes del sistema de previsió social i d’antiguitat i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre.

Com que la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, hi conserva els drets generals fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la corresponent convocatòria de provisió.

En cas de no haver completat l’excedència i no tenir nomenament l’1 de setembre es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la durada màxima de l’excedència, mantenint el número d’ordre.

En  cas de no haver exercit el dret a sol·licitar l’excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, també es pot sol·licitar no ser nomenat/da durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l’excedència corresponent. Es mantindrà el número d’ordre de la borsa que correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

Segons l’article 180.4 de la Llei general de la Seguretat Social, quan les situacions d'excedència assenyalades als apartats 1 i 2 hagin estat precedides per una reducció de jornada en els termes que preveu l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, a l’efecte de la consideració com a cotitzats dels períodes d'excedència que corresponguin, les cotitzacions realitzades durant la reducció de jornada es computen incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hauria correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball

Excedència voluntària per tenir cura de familiars

*

*

Consulteu les observacions de l’apartat «Excedència per raó de tenir cura d’un fill/a».

Excedència voluntària per violència de gènere

*

*

*

 

* Vegeu el que es disposa als apartats corresponents del personal funcionari.

 

 

Referències normatives

 

·         Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

·         Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017/2018.

·         Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.

·         Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat d’entre 55 i 64 anys.

·         Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

·         Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

·         Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

·         Decret 223/2002, de 23 de juliol, que regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent. DOGC núm. 3715 de 6.09.02.

·         Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millors de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Decret llei 5/2018, de d’octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

·         Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. Text refós de funció pública. DOGC núm. 2509, Annex, de 3.11.97.

·         Instrucció de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, de 6 de juny de 2007, per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat.

·         Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

·         Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.

·         Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.

·         Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

·         Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.

·         Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada. Es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC.

·         Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures de Catalunya, ordenació econòmica, fiscal i financera. DOGC núm. 4929 de 6.07.07.

·         Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 4675 de 13.07.06.

·         Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269 de 10.11.95.

·         Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública, BOE núm. 185 de 3.08.84.

·         Llei articulada dels funcionaris civils de l'Estat, Decret 315/1964, de 7 de febrer. BOE núm. 40 de 15.02.64.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. BOE núm. 71 de 23.03.07.

·         Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

·         Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.

·         Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.

·         Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, que regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.

·         Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

·         Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

·         Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu. BOE núm. 87 de 11.04.03.

·         Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

·         Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos. BOE de 30.10.2010.

·         Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, Text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l' Estat, BOE núm. 154 de 28.06.00.

·         Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

·         Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

·         Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat.

·         Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

·         Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació (BOE núm. 57 de 7 de Març de 2019).

·         Resolució 1194/2002, de 7 de maig. Instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat. DOGC núm.3633, de 10.05.02.

·         Resolució de 16 d'abril de 2009, per la qual s'aproven les instruccions per a l'aplicació d'un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).

·         Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.

·         Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

·         Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008.

·         Resolució de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

 

 

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

-        1r GRAU: Pare i mare, sogre/a, fills/es (propis i del cònjuge), nores i gendres.

-        2n GRAU: Àvies i avis (tant directes com polítics), germans i germanes, nétes i néts (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.

-        3r GRAU: Oncles i ties, nebodes i nebots, besavis i besàvies.

-        4t GRAU: Cosines i cosins.

OBSERVACIONS:

-        Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).

-        Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.

-        Els padrastres, madrastres, germanastres i fillastres tenen la mateixa consideració, respectivament, que pares, mares, germans/nes i fills/es.

-        Les parelles de fet reconegudes* tenen la mateixa consideració que els cònjuges.

 

* Vegeu l’apartat del permís «Matrimoni/parella estable» pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.

 

NOTA IMPORTANT: La versió més actualitzada d’aquest document es pot consultar a la pàgina web d’USTEC·STEs, http://www.sindicat.net/permisos/

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (2505)