ustec

MESA 10/1: 4) Torn obert:

 

El Departament anuncia que publicarà de forma immediata una resolució que adaptarà les instruccions de Funció Pública de 30 de desembre per tal d'aplicar-les al col·lectiu docent. També estan treballant en el programa informàtic d'absències i donaran instruccions als centres de com aplicar les justificacions d'absència a la feina sense justificació mèdica i amb retribucions del 100% les 30 primeres hores laborables en un mateix any natural i de la resta de mesures que afectin la docència.

 

El que hi ha a continuació és el que la Generallitat ha publicat en ATRI

Notes d'ATRI sobre permisos dels treballadors/es...

PDF: per obrir els pdf originals cal codi ATRI, sense codi podeu obrir les còpies de la columna de la dreta

Nota informativa sobre l’incompliment de la jornada sense justificació (08.01.2014)

En compliment de l'anunciat a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de l'any 2007 i de l'establert expressament en la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, el Decret 56/2012, de 29 de maig, de jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, va recollir el la previsió de deducció de retribucions en nòmina per incompliment de la jornada, sense justificar, en còmput mensual.

Amb la Instrucció 3/2013 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública es preveu el procediment que s'ha de seguir per a la deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, i que contempla els terminis en què el treballador pot justificar les absències en el seu lloc de treball.

Així, si un treballador rep una notificació d'absència injustificada, falta de puntualitat o de permanència, se li concedeix un termini de 5 dies hàbils per a justificar o al·legar el que consideri convenient, que, un cop revisat, pot fer que l'absència esdevingui justificada.

En cas de confirmar-se l'absència com a injustificada, es procedirà a emetre una Resolució on constarà l'import de deducció retributiva en la nòmina del mes que pertoqui, que serà notificada a l'empleat.

cabecera no disponible
Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, sobre la llicència per assumptes propis sense retribució, el permís de cura de fill menor amb càncer o altra malaltia greu i sobre la festivitat de l'1 de novembre de 2014 (07.01.14)
PDF
cabecera no disponible
Instrucció 3/2013, de 30 de desembre, per la què s'aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació (07.01.14)
PDF
cabecera no disponible
Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (07.01.14)

PDF

cabecera no disponible

Nota informativa sobre la justificació d’absències per motius de salut o per consulta mèdica (30.12.13)

La normativa bàsica de l’Estat regula que les absències del lloc de treball per malaltia o accident, que no siguin per incapacitat temporal, han de comportar un descompte en nòmina en els mateixos termes que la situació d’incapacitat temporal. No obstant, també s’estableix que cada Administració pot determinar les condicions dins les quals no s’aplicaria aquest descompte.

L’Administració de la Generalitat ha regulat, per al personal funcionari, interí i laboral dins l’àmbit d’administració i tècnic que els és d’aplicació el Decret 56/2012, de 29 de maig, els requisits i condicions per justificar les absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica, mitjançant la Instrucció 2/2013 de 30 de desembre que substitueix les Instruccions 5 i 6 de l’any 2012.

En aquest sentit, els criteris que s’apliquen per a la justificació de les absències del lloc de treball es concreten en:

 • Qualsevol absència ha de ser comunicada al cap de la unitat de forma immediata.
 • Les absències justificades per motiu de salut han de ser justificades en funció de la seva durada:
  • fins a un màxim de 3 dies consecutius: han de ser justificades amb l’acreditació documental de presència o atenció mèdica, o amb la declaració responsable de la persona mitjançant el Portal de l’empleat (ATRI).
  • superiors a 3 dies consecutius: han de ser acreditades amb el comunicat mèdic de baixa. Es recomana que s’avancin a les unitats de personal per fax o correu electrònic.
 • Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre i quan no pugui concertar-se fora de l’horari de treball:
  • s’acrediten amb la declaració responsable de la persona mitjançant el Portal de l’empleat (ATRI)
  • es concedeix pel temps indispensable per anar i retornar al lloc de treball.

Les absències justificades per motius de salut, sense incapacitat temporal no comporten descomptes retributius en els següents supòsits:

 • les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any natural (o hores proporcionals a la jornada realitzada)
 • les derivades de malalties de caràcter crònic

 

Per tant, les absències justificades per motius de salut que no estiguin incloses en aquests supòsits comportaran el descompte del 50% de les retribucions.

Barcelona, 30 de desembre de 2013
cabecera no disponible
Nota sobre mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida personal i laboral (30.12.13)
PDF
cabecera no disponible
Nota informativa relativa a l’Acord de Govern sobre contenció de les plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions a la Generalitat de Catalunya (30.12.2013)
PDF
cabecera no disponible

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (42)