Moviments Socials

USTEC·STEs IAC

3/7

Webs sindicats

STEi

STEPV

IAC

google 
somescola
sepc
l
mai més
Traducció de documents
Valid CSS!
Valid XHTML 1.0 Transitional

Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

ATENCIÓ A LES DIFERENTS SEUS DURANT L'ESTIU.

Del 25 al 29 d'agost: Seus obertes i consultes telefòniques de les 10 a les 13 hores.

Publicades dates i hores nomenaments agost

28/8: 12-13,30: Maresme-VO, Girona i Comarques 13-14,30h: Lleida i Consorci
29/8: 12-13,30: Tarragona, T.Ebre i V.Occidental 13-14,30h: Cat.Central i B.Llobregat

Borsa 2014 /15 Persones amb feina i sense per SSTT i especialitats

Dijous 7: DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1876/2014, d'1 d'agost, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2014-2015. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1877/2014, d'1 d'agost, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2013-2014. DOGC: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de l’acord marc núm. Consu-8/2014 de serveis informàtics en desenvolupaments TIC vinculats al portal web i a la intranet de la Universitat Autònoma de Barcelona. DOGC: RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2014, per la qual es rectifica el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publicada en el DOUE 2014/S 139-249167, de 23 de juliol de 2014 (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014). BOE: Orden ECD/1485/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013. BOE: Orden ECD/1484/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de marzo de 2013. BOE: Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional. BOE: Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se selecciona entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de movilidad de titulados de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO. BOE: Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2014-2015. BOE: Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014. BOE: Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

Dimecres 6: DOGC: ORDRE ENS/247/2014, de 31 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases específiques d'un programa de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. DOGC: ORDRE ENS/248/2014, de 30 de juliol, per la qual se suprimeix l'extensió de Centre de Recursos Pedagògics de Ripollet i s'estableix l'àmbit territorial d'actuació del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VI. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1865/2014, de 24 de juliol, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1867/2014, de 17 de juliol, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Fundació UAB, de Cerdanyola del Vallès. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1868/2014, de 28 de juliol, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Túrbula, de Sant Adrià de Besòs. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1871/2014, de 22 de juliol, per la qual s'extingeix el concert educatiu del centre privat concertat Stel·la, de Barcelona. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1870/2014, de 24 de juliol, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Kreas, d'Olot. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1869/2014, de 24 de juliol, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre d'educació infantil privat Infants II, de Girona. DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l’actualització de l’annex dels Estatuts del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). BOE: Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2014-2015. BOE: Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.

Dimarts 5: DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1851/2014, de 28 de juliol, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en l'Escola d'Art Municipal de Terrassa. DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment. DOGC: RESOLUCIÓ de selecció del professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2014-2015 i per a l’atorgament d’ajuts d’incorporació a les persones seleccionades. DOGC: ANUNCI de formalització de la contractació d’un servei. /Universitat de Girona/ DOGC: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de l’acord marc núm. Consu-15/2014 de subministrament de llibres de text per a un postgrau i un màster de la Universitat Autònoma de Barcelona. DOGC: ANUNCI pel qual es fa pública la formalització del contracte núm. Consu-3/2014 de gestió del servei de bar restaurant de diversos edificis de la Universitat Autònoma de Barcelona. STEs Intersindical*: CONVOCATORIA LISTAS DE ESPERA EXTRAORDINARIA DE ALGUNAS ESPECIALIDADES. EXTREMADURA | SECUNDARIA Y PTFP BOE: Orden ECD/1463/2014, de 24 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica plaza a doña Begoña Villanueva Puerta en relación al proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, convocado por Orden ESD/3492/2008, de 26 de noviembre. BOE: Orden ECD/1464/2014, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECD/1121/2014, de 25 de junio. BOE: Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que crea el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" y se convocan ayudas para la participación en 2014. BOE: Resolución de la Biblioteca Nacional de España, por la se anuncia procedimiento abierto para el "Suministro de energía eléctrica en la sede de Paseo de Recoletos de la Biblioteca Nacional de España" (M140013). BOE: Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

Dilluns 4: Consorci: RESOLUCIÓ sobre modificació de l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia Balmes, de Barcelona, codi 08011941 ATRI: ENS875-14 40 subalterns/es, E-12, a diferents centres d'ensenyaments secundaris del Departament d'Ensenyament

Acord de Govern del 29 de juliol de 2014 DOGC: Resolució ENS/1829/2014, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2012-2013. RESOLUCIÓ ENS/1830/2014, de 24 de juliol, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

BOE: RD 472/2014, de 13/6 .......umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmenteel Real Decreto 1721/2007

DOGC: DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. ATRI: Nou web del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic (10.06.14)

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

 

BOE: Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. LOMCE - ACCÉS A LA UNIVERSITAT.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades .........de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 BOE: núm. 128, de 27 de mayo de 2014,

Orden ECD/861/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013,

DOGC: DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener.... l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. DOGC: RES. de 22/5/14... confecció de plantilles de professorat d'institus 2014/15 i supressió o transformació de llocs de treball docentsi DOGC: RES. de 22/5/14..... confecció de plantilles de les escoles 2014/15 i supressió o transformació dels lloc de treball docents

Convocatòria de Somescola, Escola Valenciana i l’Ass. de Docents

Dimecres 28 de maig - 11 h – Arc de Triomf (P. Lluís Companys Bcn)
USTEC·STEs IAC Exigim la retirada del Decret de provisió i plantilles
COMUNICAT SOBRE EL NOU DECRET DE PROVISIÓ DE PLANTILLES DE LES JUNTES DE PERSONAL NO UNIVERSITARI (Ebre, Girona, Tarragona, BCN Comarques, Consorci, Catalunya Central,Baix Llobregat)

Volem que tornin les nostres nenes!

PROU VIOLÈNCIA DE GÈNERE!

PEL DRET A L'EDUCACIÓ.

Participeu en les diferents convocatòries i accions.

Dilluns 19, 20h. Plç Sant Jaume.

retallades

dia

FORUM SOCIAL"Un altre món és possible i ja s'està construïnt"

USTEC-STEs, com a membre de la comissio promotora, participa en la presentació 'ILP "PER UNA NOVA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA"

Comunicat de premsa ----- FOTOS i Vídeos

diarieducacio: La Iniciativa Legislativa Popular per una nova llei d’educació comença a caminar

retalladesdia

Resum Mesa 12/03/2014 Calendari escolar - Estadis

retalladesdia

CONSELLERA RIGAU: RESIGNACIÓ O INSUBMISSIÓ?

youtube  twitter

FACEBOOK - Nomenaments


normativa