Tel. 933027606
privada@sindicat.net
Índex
Instruccions inici de curs
Convenis
Privada ordinària 2010 / 2014
Ensenyament no reglat
Educació especial
Educació infantil
FESMUC
CD I AP
Universitats
Lleure i animació socioc.
Tallers psiquics
Tallers físics
Acció social
Intervenció social estatal
Residències
Cercador de convenis
Concertada
Taules salarials
P.administració. i serveis
Batxillerat sense concert
Estadis
Sol·licitud places gratuïtes
EE concertada
Taules salarials
Taules salarials
Estadis
Menjador i transport
E. infantil
Taules infantil integrat
Taules àmbit estatal
No concertada
Batxillerats
Enseny. especialitzar
Ensenyament no reglat
Residències i col·legis
Monografies
Maternitat
Salut laboral
Llei de prevenció de riscos
Registre delegats/es
Reforma llei prevenció
Full informatiu
Altres lleis
Llei per la igualtat
Resolucions
Substitucions
 
 

 


XI Conveni col·lectiu ensenyament privat concertat:

RESOLUCIÓ TSF/658/2019, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994).

 

Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial per als anys 2013-2014

 


X Conveni col·lectiu autonòmic de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics - Anys 2010 - 2014

Full informatiu conveni privada concertada


Informació vaga 9 de maig

 


Full informatiu de la retallada en la paga extra de Nadal i informació sobre les incapacitats temporals (IT). Octubre 2012

 


Modificació concerts educatius dels centres privats d'educació especial

RESOLUCIÓ ENS/1223/2012, de 5 de juny


Documents d'organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2012-2013


Retallades del 5% a la massa salarial bruta del sou del 2012


22 DE MAIG: VAGA ESTATAL A TOT L'ENSENYAMENT

 


Això sí que no!

Donem suport als centres especials de treball i als serveis d'inserció laboral contra la retallada del govern espanyol

 


Retallades


Retallades del 3% a la massa salarial bruta del sou del 2012Vaga General 29 de març

 


Primer conveni autonòmic d'ensenyament reglat no concertat

Resolució EMO/428/2012, de 13 de febrero, por la que se dispone la inscripción del I Convenio colectivo de trabajo de la enseñanza privada reglada no concertada de Cataluña para los años 2010 - 2015


Reforma laboral: greu atac als drets socials i laborals

Més atur, més precarietat, menys salari, pitjors condicions de treball, pitjor qualitat de vida


Publicat el Conveni d'Acció Social

Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, per als anys 2010, 2011 i 2012


Subvenció pels serveis de menjador, esbarjo i transport de centres privats concertats d'Educació Especial

RESOLUCIÓ ENS/2682/2011, de 10 de novembre


Finançament addicional per a centres privats concertats amb alumnes amb dificultats socioeconòmiques

ORDRE ENS/273/2011, de 10 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per seleccionar centres privats concertats que podran rebre finançament addicional en funció de les característiques socioeconòmiques dels alumnes escolaritzats.


Full Informatiu salaris setembre 2011 

Privada concertada

Privada concertada Educació Especial


Renovació de concerts curs 2011 - 2012 de centres concertats d'Educació Especial

RESOLUCIÓ ENS/1616/2011, de 22 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres privats d'educació especial.


Renovació i modificació provisionals dels concerts educatius per a centres concertats pels ensenyaments postobligatorisl

RESOLUCIÓ ENS/1617/2011, de 21 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1095/2011, de 27 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.


S'autoritzen cicles d'FP inicial a diversos centres privats

DOGC 20/6: s'autoritzen cicles d'FP inicial ... privats.


Taules salarials 2010 Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural

RESOLUCIÓ EMO/1198/2011, de 15 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adequació de les taules salarials de 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.


Relació de centres d'educació especial seleccionats per dur a terme programes i serveis de suport a centres ordinaris

Resolució EDU/4168/2010 de 22 de desembre DOGC n. 5788 - 03/01/2011.


Programa Qualifica't

Departament d'Educació: 2/12 Validació de l'experiència laboral


Resolució del concurs públic per la subvenció del servei de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial

DOGC: 2/12 Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial


Concurs públic per la selecció de programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva

RESOLUCIÓ EDU/3233/2010, Programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat


Vacances febrer - març
Informació Departament

Retallada sous escoles privades concertades

Retallada sous escoles privades concertades d'Educació Especial

Ampliació de la vigència del programa Qualifica't

ORDRE EDU/411/2010, de 28 de juliol, per la qual s'amplia la vigència del programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, creat per l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny. (Pàg. 62432)


DECRET d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil

DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil. (Pàg. 61472)


Retallada dels mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010

RESOLUCIÓ EDU/2373/2010, de 9 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010. (Pàg. 54514)


Es modifiquen els concerts educatius de centres privats d'EE

RESOLUCIÓ EDU/2005/2010, de 8 de juny, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres privats d'educació especial. (Pàg. 47332)


Concerts educatius per als ensenyaments postobligatòris

RESOLUCIÓ EDU/2006/2010, de 7 de juny, per la qual es resolen les sol·licituds de centres educatius privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris. (Pàg. 47337)


Convocatòria de vaga: 8 de juny

Es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris
RESOLUCIÓ EDU/1347/2010, de 22 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris. (Pàg. 34286)

Convocatòria d'autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011.

RESOLUCIÓ EDU/919/2010, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011. (Pàg. 25894)


Mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2010.

RESOLUCIÓ EDU/662/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2010. (Pàg. 19800)


S'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.

ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.


Calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 7734)


Informacio sobre els estadis. Educació especial(gener 2010)
Aquest mes de gener el Departament  ens abonarà a la nòmina el 70% del primer i segon estadi i el 80% del tercer, quart i cinquè estadi (Al clicar que surti el full d'estadis d'EE)

Informació sobre els estadis. Privada concertada ordinària(gener 2010)
Aquest mes de gener el Departament  ens abonarà a la nòmina el 70% del primer i segon estadi i el 80% del tercer, quart i cinquè estadi (Al clicar que surti el full informatiu d'estadis de l'ordinària)

Es resolen les sol·licituds de centres educatius privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d'educació infantil .

RESOLUCIÓ EDU/159/2010, de 29 de gener, per la qual es resolen les sol·licituds de centres educatius privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d'educació infantil. (Pàg. 5734)


Es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle .

RESOLUCIÓ EDU/160/2010, de 29 de gener, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle. (Pàg. 5738)


Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2010

ORDRE TRE/30/2010, de 15 de gener, de modificació de l'Ordre TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2010 (DOGC núm. 5515, pàg. 89644, de 27.11.2009). (Pàg. 5419)


Preinscripció i matrícula 2010-2011
  RESOLUCIÓ EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults. (Pàg. 5156)

Programa "Qualifica't"

El programa "Qualifica't" està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats.

Renovació i modificació del concert escolar

Models de sol·licitud de renovació o modificació del concert. Termini per presentar la sol·licitud: del 26 d'octubre al 6 de novembre.


Publicat el I Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats per a l'any 2008

RESOLUCIÓ TRE/2631/2009, de 27 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 7902795). (Pàg. 73106)


Ampliació de la duració del permís de paternitat en els cassos de naixement, adopció o acollida a partir de l'1 de gener de 2011
A partir del l'1 de gener de 2011 s'amplia a 4 setmanes el permís de paternitat.

Resolució de les sol·licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2009-2010

RESOLUCIÓ EDU/2398/2009, de 23 d'agost, per la qual es resolen les sol·licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 66557)


Autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats.

RESOLUCIÓ EDU/2248/2009, de 14 de juliol, per la qual (Pàg. 62437)


Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009.

RESOLUCIÓ EDU/2201/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009. (Pàg. 61238)


Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008.

RESOLUCIÓ EDU/2202/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008. (Pàg. 61243)


Autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats.

RESOLUCIÓ EDU/2192/2009, de 13 de juliol, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres docents privats. (Pàg. 60839)


Es modiiquen els concerts educatius de centres privats d'educació especial.

EDU/1817/2009, de 28 de maig, per la qual es modiiquen els concerts educatiusde centres privats d'educació especial .


El dia 1 de juliol s'ha publicat el IX Conveni col·lectiu autonòmic de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-09
RESOLUCIÓ TRE/1795/2009, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu autonòmic de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 52661

Ajuts i subsidis per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Curs 2009-2010

El Departament ha publicat els diferents tipus d' ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.


Ajuts individuals de menjador

Per demanar aquest ajut, les famílies de la ciutat de Barcelona s'han d'adreçar al Consorci d'Educació de Barcelona i les de la resta de Catalunya, als consells comarcals .


Modificació de concert educatiu del centre privat Centre Pilot Sant Just Desvern

RESOLUCIÓ EDU/1608/2009, de 22 de maig, per la qual s'aprova la disminució del concert educatiu del centre privat Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern. (Pàg. 47932)


S'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius de centres privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle.

RESOLUCIÓ EDU/1516/2009, de 18 de maig, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució EDU /714/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius de centres privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle. (Pàg. 44859)


Calendari oficial de festes laborals

ORDRE TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2010. (Pàg. 44556)


Inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya

RESOLUCIÓ TRE/1506/2009, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7900215). (Pàg. 44557)


Instruccions curs 2009-10

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010


Calendari escolar del curs 2009-2010

ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 42877)


C oncessió de subvencions als centres privats concertats per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socieconòmiques o socioculturals desafavorides per al curs 2008-2009

ORDRE EDU/257/2009, de 14 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EDU/397/2008, de 24 de juliol, i es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socieconòmiques o socioculturals desafavorides per al curs 2008-2009. (Pàg. 41704)


Acord d'IPC real per a 2008 i d'IPC previst per a 2009 per al Conveni col·lectiu de treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/1209/2009, de 7 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'IPC real per a 2008 i d'IPC previst per a 2009 per al Conveni col·lectiu de treball per al sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya (codi de conveni 7902295). (Pàg. 36453)


Endarreriments any 2009, d'Educació especial

El Departament s'ha compromés a pagar el endarreriments d'aquest any 2009 en la nòmina del mes de Maig

Signades les taules salarial per a l'any 2009 del sector de l'ensenyament privat de Catalunya
Centres reglats amb algun nivell concertat o subvencionat. Ensenyament reglats sense cap nivell concertat o subvencionat.

Signades les taules salarial per a l'any 2008 del sector de l'ensenyament privat de Catalunya
Centres reglats amb algun nivell concertat o subvencionat. Ensenyament reglats sense cap nivell concertat o subvencionat.

Renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres privats per als ensenyaments postobligatoris

RESOLUCIÓ EDU/1264/2009, de 16 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la. (Pàg. 37534)


Ell dia 23 d'abril s'han signar les taules salarials del conveni d'educació especial de l'any 2009

Els increments salarials per a l'any 2009 han estat per a tots els grups d'un 3% de mitjana.


Informació sobre els estadis març de 2009

En la nòmina del mes de març Pagament delegat ha fet efectius els endarreriments dels estadis de l’any 2008


Endarreriments d’educació especial de l’any 2008

En la nòmina del mes de març Pagament  Delegat ha fet efectius els endarreriments de l’any 2008 a tot el personal d’educació especial


Inscripció i publicació de la pròrroga per als anys 2007 i 2008, excepte l'article 4.1 i la revisió salarial per a 2007 i 2008, de l'últim Conveni col·lectiu de treball per al sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya publicat per a l'any 2005

  RESOLUCIÓ TRE/737/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga per als anys 2007 i 2008, excepte l'article 4.1 i la revisió salarial per a 2007 i 2008, de l'últim Conveni col·lectiu de treball per al sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya publicat per a l'any 2005 (codi de conveni núm. 7901565). (Pàg. 25105)


Taules salarials de l'any 2009 del X Convemi colectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil

El dia 28 de març de 2009 s'han publicat al BOE les taules salarials corresponents a l'any 2009 del X Conveni colectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil.


Modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Sant Domènec Savio i Mare de Déu de la Mercè , ambdós de Badalona.

RESOLUCIÓ EDU/862/2009, de 26 de febrer, de modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Sant Domènec Savio i Mare de Déu de la Mercè , ambdós de Badalona. (Pàg. 28286)


M odificacions dels concerts educatius dels centres privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle

RESOLUCIÓ EDU/714/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle. (Pàg. 24075)


E s resolen les sol·licituds de centres educatius privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle.

RESOLUCIÓ EDU/713/2009, de 13 de març, per la qual es resolen les sol·licituds de centres educatius privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle. (Pàg. 24072)


El dia 18 de març de 2009 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de Catalunya per als anys 2008-2009

RESOLUCIÓ TRE/668/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni 7900215). (Pàg. 22213)


M òduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2009

RESOLUCIÓ EDU/619/2009, de 22 de gener, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2009. (Pàg. 21360)


S ubvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009

ORDRE TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009. (Pàg. 21393)


Subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i de publicació d'imports màxims per a l'any 2009.

ORDRE TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i de publicació d'imports màxims per a l'any 2009. (Pàg. 21378)


Relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat.

EDICTE de 6 de febrer de 2009, pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre per la qual s'estableix la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat


El dia 25 de Febrer de 2009 s´ha publicat el Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) per als anys 2008-2011

RESOLUCIÓ TRE/4153/2008, de 22 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815182). (Pàg. 15143)


Normes de  preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius

RESOLUCIÓ EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.


El dia 4 de Febrer de 2009 es va publicar el V Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica severa i profunda per als anys 2007-09

RESOLUCIÓ TRE/4119/2008, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del V Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica severa i profunda, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 7901195). (Pàg. 8617)


Valor de l'estadi en la nòmina del mes de gener de 2009 per als treballadors de les escoles privades concertades en règim de pagament delegat

Aquest mes de gener pagament delegat només ha actualitzat el valor de l'estadi aplicant un 2% sobre el preu de l'estadi de 20008.


Modificació de la subvenció per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

Modificació de la Resolució EDU /3576/2008, de 27 d'octubre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial. (Pàg. 10754)


Primer Conveni col·lectiu del personal al servei de la Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC).

El passat mes de novembre es va signar el conveni col·lectiu del personal al servei de la Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC) per als anys 2008-2011.El passat mes de desembre es van celebrar les eleccions sindicals, en què el nostre sindicat va ser l'únic que va presentar candidatura gràcies al suport que USTEC·STEs ha donat als nostres companys delegats de l'ESMUC en tot el procés d'elaboració del seu primer conveni,. Els resultats ens van ser molt favorables.


S'ha signat el 2n Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2008-2010

El passat dia 19 de desembre de 2008 es va signar el 2n Conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010.


13è conveni col·lectiu d' educació especial per al 2008-09 i taules salarials del 2008

El passat 21 de gener del 2009 vam signar el conveni col·lectiu d'educació especial per als anys 2008-2009
Full informatiu i taules salarials
Conveni


Concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial

RESOLUCIÓ EDU/3576/2008, de 27 d'octubre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial. (Pàg. 88490)


C oncessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació .

RESOLUCIÓ EDU/3514/2008, de 29 d'octubre, per la qual es resol concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació. (Pàg. 87249)


Concessió de subvencions als centres educatius privats concertats per finançar activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides .

RESOLUCIÓ EDU/3629/2008, d'1 de desembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres educatius privats concertats per finançar activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides. (Pàg. 89087)


Tercer Premi Conviure a Catalunya

L'Associació d'Antics Diputats del Parlament premiarà el millor programa pedagògic que destaqui els valors democràtics, el diàleg i la solidaritat.


Renovació dels consells escolars

Convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.Preacord de taules salarials per l'any 2008 d'educació especial

El passat dia 30 vam arribar a un preacord sobre les taules salarial de l'any 2008 de l'educació especial.


Nova modificació del concert educatiu de centres docents d’educació especial

RESOLUCIÓ EDU/2994/2008, de 15 de setembre, de modificació de la Resolució EDU/1671/2007, d'1 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial. (Pàg. 75281)


Nova modificació del concert educatiu de centres docents d’educació especial

Resolució EDU/1943/2008, de 21 de maig, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial. (Pàg. 73011)


Reinvindicacions d’USTEC-STEs davant la reconversió del sector de l’Educació Especial

El mes de juny vam registrar una carta al Departament amb totes les nostres propostes  que creiem s’ haurien d’incloure a  l’Acord derivat de la modificació de concerts d’Educació  Especial


Correcció d’errada del Pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psiquics de Catalunya

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/2313/2008, d'1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte d'eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008 (codi de conveni núm. 7900805) (DOGC núm. 5178, pàg. 57210, de 22.7.2008). (Pàg. 67337)

Publicat el Pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psiquics de Catalunya

TRE/2313/d’1 de juliol, per la qual es desposa la inscripció i la publicació del Pacte d’eficàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-08 (codi conveni num. 7900805).


Autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs 2008-09

RESOLUCIÓ EDU/2695/2008, de 30 de juliol, per la qual es resolen les sol·licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2008-2009. (Pàg. 66606)


Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2008-2009
Han sigut publivades les instruccions d'inici de curs

Modificació de concerts educatius de centres docents d’educació especial pel curs 08-09

RESOLUCIÓ EDU/1943/2008, de 21 de maig, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial.


Modificació dels concerts educatius dels centres d’educació especial.

EDU/2272/2008, de 27 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1671/2007, d'1 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial.


Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2009

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny


Calendari escolar pel curs 2008-2009.

El Departament d'Educació publica l'Ordre que estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius privats

S'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius privats, les bases específiques dels programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008.


Es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

Es deneguen als centres docents privats que consten a l'annex d'aquesta Resolució l'accés al règim dels concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris per les causes que en cada cas s'hi especifiquen.


Modificació de concerts d’escoles d’educació especial a partir del curs 2008-09
Es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial.

Modificacions provisionals dels concerts educatius pels nivell obligatoris i educació infantil  de segon cicle

 Aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle


Endarreriments de l'ensenyament privat de Catalunya
En la nòmina del mes de maig el Departament ha pagat els endarreriments de l'any 2007 i dels 4 primers mesos de l'any 2008

DOG 27-05-08 amb el nou conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya
RESOLUCIÓ TRE/1531/2008, de 30 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 40725)

DOG 19-05-08 amb el 1er Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, per els anys 2007-2009
RESOLUCIÓ TRE/1439/2008, de 2 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 7902585).

DOG 19-05-08 amb el 1er Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, per els anys 2008-2009
RESOLUCIÓ TRE/1438/2008, de 19 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 1r Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7902575).

Renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als ensenyaments postobligatoris

Es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als ensenyaments postobligatoris.


Taules salarials de tallers de discapacitats psíquics de Catalunyade l’any 2.006, 2.007 i 2.008

Finalment s’han firmat les taules salarials pels tallers de discapacitats psíquics amb un increment
Taula del 2006: 4,3% a sou base i triennis
Taula 2007: 2'8% a sou base i triennis
Taula 2008 : 4,3% a sou base i triennis


Acord de reestructuració del sector de discapacitats

El dia 24 d’abril es va signar un acord  per reestructurar els serveis d’atenció especialitzada a persones amb discapacitats.


Augment salarial de l'escola privada concertada.

A la nòmina d'auest mes de febrer s'apliquen els nous augments salarials.

Augment salarial de l'escola d'educació especial
Informació sobre augments salarials a compte de conveni.

Premi de la fidelitat

Modificació de l’article 84 del IVConveni de l’ensenyament privat de Catalunya, el qual fa referència  al dret a un premi de fidelitat.

Correció d'errades de la Modificació de l'article 84

Estadis educació infantil

El professorat d’educació infanil dels centres concertats podrà sol·licitar els estadis encara que no portin els sis anys a pagament delegat


Informació sobre els estadis (gener 2008 )
Estadis a l'Educació Especial
Estadis a la Privada Concertada

Estadis per al personal docent
Situació a gener del 2007

Calendari d'aplicació de la LOE
El calendari, que tindrà període d'aplicació de cinc anys, concedeix prioritat a la implantació de l'educació primària i l'educació secundària obligatòria.

Decret d'ensenyaments mínims a primària
BOE n. 293 de 8/12/2006

Òrgans de govern col·legiats dels centres privats concertats
Competències dels consells escolars i claustres segons la LOE

Decret de drets i deures de l'alumnat
El dia 6 de juliol es va publicar al DOGC el decret de drets i deures de l'alumnat que te modificacions importants respecte el de 1997

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2006
Publicat al DOG del 26 de maig

Proposta de pacte de plantilles per a Educació Especial
Aquesta proposta va ser presentada al Departament a finals de juny de forma unitària per els sindicats més representatius del sector.