PRIVADA CONCERTADA

SALARI PRIVADA CONCERTADA FEBRER 2008

Aquest mes de febrer el Departament ha augmentat els sous de tot el personal concertat dels centres un 2% sobre el sou base que en aquests moments estàvem cobrant. Aquests augments són a compte dels augments definitius dels salaris del 2007 i 2008.

El 2% sobre el sou base dels i de les mestres d’educació infantil i primària és de 28’21€ i el sou base ha pujat a 1439,06€.

El 2% sobre el sou base del professorat d’ESO i postobligatòria és de 33,35€ i el sou base ha pujat a 1.700,85€.

El 2% sobre el sou base dels i de les adjunt/es de cicles formatius és de 30,15€ i el sou base ha pujat a 1.537,71€.

Aquest augment del 2% també s’ha aplicat sobre el preu dels triennis que, per tant, s’ han de cobrar a 34’91€ els mestres d’infantil i primària, 43,63€ els d’ESO i postobligatòria, i 34,91€ els adjunts de cicles formatius.

Aquest mes de febrer hem cobrat aquest augment amb efecte retroactiu des de gener del 2008.