FETE-UGT CCOO USTEC-STEs


 INTRODUCCIÓ

Els centres d’Educació Especial que acullen alumnat que no és  atès en centres docents ordinaris haurien de comptar amb una plantilla base que garantís l’atenció tant de les seves necessitats educatives força diversificades, com també del  procés d’ensenyament, aprenentatge i de formació personal que permeti assolir als i les alumnes el desenvolupament màxim de les seves capacitats.

Aquest és l’objectiu que ens ha portat a demanar un pacte de plantilles per  a aquests centres

 ELEMENTS A TENIR EN COMPTE

L’acord ha d’assegurar els mínims a cada centre, però tindrà la suficient flexibilitat en funció de les necessitats específiques de l’alumnat garantint l’atenció individual abans esmentada.

També cal que contempli, per tal de garantir l’atenció educativa lectiva de l’alumnat, els següents supòsits:

Les hores de gestió i coordinació de manera que tot el personal que assumeixi tasques directives o de coordinació tingui una reducció d’hores d’atenció directa a l’alumnat.

La reducció d’ hores lectives setmanals per al personal més gran de 55 anys, sense pèrdua de retribucions.

La reducció d’1hora diària d’atenció directa a l’alumnat en l’últim període de gestació(a partir del 6è mes).

El temps de formació i l'adreçat a la innovació educativa.

La reducció d’un terç de jornada en cas de maternitat cobrant el 100% durant el primer any  de vida del nadó, podent-se compactar (12 setmanes)i podent passar posteriorment a la reducció de jornada  d’un terç cobrant el 80% del salari o d’un 50% cobrant el 60% del salari  fins al 6 anys del fill/a.

Reducció de la meitat de la jornada per al personal docent per interès particular, amb la reducció proporcional de les seves retribucions durant un curs escolar.

Reconèixer la categoria professional del personal docent que imparteix secundària a les aules autoritzades per fer-la.

Equiparació en el procés de jubilació amb els funcionaris docents.

PLANTILLES BASE

-         Personal tutor: 1 per cada 6 alumnes i 1per cada 3 en el cas d’excepcionalitats .

-         Personal educador: 1 per cada 9 alumnes i 1 per cada 3 en cas d’excepcionalitats *.

-         Logopedes: 1 per cada 15 alumnes, amb caràcter general i 1 per cada 10 en cas d’alumnat amb sordeses profundes, trastorns greus de la comunicació i el llenguatge i malformacions de l’aparell bucofonatori.. Es garantirà un tant per cent en hores de dedicació en funció de les necessitats de l’alumnat quan no s’arribi a aquesta ràtio.

-         Fisioterapeutes: 1 per cada 15 alumnes, amb caràcter general, 1 per cada 10 en cas d’alumnat amb deficiències neuromotores greus associades a deficiències  profundes. Es garantirà un tant per cent en hores de dedicació en funció de les necessitats de l’alumnat quan no s’arribi a aquesta ràtio.

( En l’acord de govern del 98 s’establia una ràtio de 15 a 20 alumnes per cadascun d’aquests professionals. Proposem que en cas que el centre no arribi als 30 alumnes o 20, en cas d’excepcionalitats, es garanteixi els dos professionals en proporció de dedicació segons les necessitats de l’alumnat)

Psicòleg/ologa o psicopedagog/a: 1 per cada 30 o 40 on hi hagi alumnat amb trastorns de la personalitat amb independència de si corresponen  a una síndrome o si van associats a una altra patologia. En cas de no arribar a la ràtio es garantirà la part proporcional en hores de dedicació.

-         Altres professionals de grau mig: mestres d’educació física, mestres de música, psicomotricistes  1 per cada 12/15 alumnes.

En centres on hi hagi autoritzades aules d secundària adaptada

Personal tutor : 1 per cada 10 alumnes amb la categoria professional reconeguda de grau superior impartida per un/a mestre/a habilitat o un grau superior amb activitat docent.

·        En centres on es desenvolupin Programes Adaptats de Garantia social (PAGS), o formació posterior que els substitueixi:

o       Personal  tutor : 1 per cada 9-10 alumnes i fracció superior a 3.

o       Mestre/a de taller: 1 per cada 7 a 8 alumnes 

(La mitja d’aquests dos professionals és de 9 i poder fer desdoblaments).

o       Personal educador:  1 per cada 30 alumnes  (si hi ha altres professionals de grau mig com els següents)

o       Terapeutes ocupacional o altres professionals de grau mig :  1 per cada 15 alumnes.

o       Personal complementari:  fisioterapeutes, logopedes (segons necessitats alumnat amb informe EAP) i

o        1 psicòleg o psicopedagog quan hi hagi alumnat amb trastorns de la conducta i afectació mental, amb dedicació d’hores en funció del nombre d’afectats amb un mínim d’un per centre quan hi hagi entre 15 i 20 alumnes que tinguin aquestes característiques.

·        Programes de Formació per a la Transició a la Vida Adulta (PFTVA):

o       Personal tutor: 1 per cada 6 alumnes i fracció igual o superior a 3.

o       Personal de  grau mig especialitzat en tècniques de manipulació o artístiques: 1 per cada 6 alumnes.

(Desdoblaments amb una mitja de 6 alumnes d’una unitat de 12 alumnes)

o       Personal educador: 1 per cada 8 alumnes.

o       Personal complementari: logopedes, físioterapeutes, en funció de les necessitats de l’alumnat garantint un mínim d’ 1 per cada 12-15 alumnes.

o       Grau superior per fer orientació laboral i d’enllaç amb el món de l’empresa. 1 per cada 24 – 30 alumnes.

Observacions:

Les excepcionalitats *, de les quals parla l’article 8è del Decret 299/1997, esmentades corresponen a l’especificació de l’alumnat amb plurideficiències, trastorns de la personalitat, autisme o alt grau de discapacitat psíquica.

RECURSOS DE SUPORT A LA TASCA DOCENT

Per poder portar a terme una atenció educativa de qualitat dintre dels paràmetres de la innovació educativa i de condicions  més favorables que les actuals per als professionals que presten els seus serveis en els centres d’EE cal disposar dels següents recursos:

30 hores  per cobrir hores de dedicació dels 3 càrrecs directius en els centres que els tenen (direcció, subdirecció i cap d’estudis)

15 hores en cas que només hi hagi un càrrec directiu i 20 hores si n’hi ha 2.

Una bossa de 15 hores per càrrecs de coordinació, per cobrir la reducció d’horari lectiu del personal de més de 55 anys, per temps de formació i per innovació educativa en els centres que tinguin entre 3 i 7 unitats.

Una bossa de 30 hores pels mateixos conceptes en els centres de 8 o més unitats.

Les reduccions d’1/3 o de ½ jornada per qualsevol dels conceptes esmentats ha de ser d’obligada substitució, com també ho han de ser les incapacitats temporals inferiors a tres mesos i un dia., a partir del tercer dia de la baixa.