ustec

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS OPOSITORS SELECCIONATS

DOGC 22/6 OPOSICIONSes fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves

Presentació de documents dels aspirants seleccionats per a la provisió de places de funcionaris docents[PDF, 31,42 KB.]
Termini: del 23 de juny al 12 de juliol del 2010


docs

 

 

Text complet a l’apartat 8.1 de la convocatòria


En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats, aquests hauran de presentar els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original (amb la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol)
b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI).
c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura al final.
e) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen.
f) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'haurà de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on l'aspirant estigui destinat durant el curs 2010-2011.

 DECLARACIÓ JURADA: (Annex 6 de la convocatòria)
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.
(Localitat i data)
(Signatura)

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

02/09/2010 13:00 (3)