head

Avaluació professorat interí, novell i substitut

APLICATIU

A partir del curs 2014-15 el Departament avalua de dues maneres diferents i no excloents al personal interí.

Període de prova inicial del personal interí

Aquest període de prova inicial entra en vigor el curs 14/15 per donar compliment a la disposició final segona del Decret 39/2014, l’anomenat Decret de perfils, el qual ha estat recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per USTEC·STEs (IAC).

Qui ha de ser avaluat

El professorat substitut o interí a partir de la seva primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu públic. N’està exempt qui ha superat el procediment selectiu d’accés sense haver estat seleccionat (els anomenats “aprovats sense plaça” de les oposicions).

Segons diu el Departament en la normativa del període de prova inicial, el fet de superar el procés selectiu comporta directament una experiència docent. Des de la USTEC no creiem que sigui així.

Durada

Com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.

El període de prova comprèn tots els nomenaments que, fins a completar el període màxim, rebi el personal interí o substitut. Ha de ser avaluar quan la permanència sigui de com a mínim un mes en el mateix centre educatiu. Per completar el període de prova el docent ha d’haver estat avaluat, com a mínim, durant el 75% del període. Si en un curs escolar no s’ha pogut completar el període de prova inicial, aquest es continuarà en cursos posteriors.

Tutor/a

Quan la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, es designarà un tutor/a. Quan no hi ha tutor, les tasques recauen sobre la direcció del centre que també té assignades les tasques d’avaluació.

USTEC·STES troba una incongruència el fet que no es nomeni tutor/a en períodes inferiors als 4 mesos però sí que s’avaluï a l’interí novell si el nomenament és superior a un mes. Una vegada més l’administració no vol acompanyar el professorat novell en l’accés al sistema sinó simplement avaluar-lo.

L’avaluació negativa al professorat interí per part d’una direcció, suposaria l’exclusió de la borsa, amb l’única possibilitat de defensa a partir d’una audiència de la persona interessada. El Departament oblida que aquest personal és considerat, a tots els efectes, funcionari interí i que la seva avaluació s’ha de realitzar mitjançant una comissió avaluadora. Un cop més els tribunals hauran de dir, davant la demanda d’USTEC·STEs, si és legal aquest procediment. Mentrestant, USTEC·STEs aconsella els equips directius que no utilitzin tots aquestes instruments que el Departament d’Ensenyament els ha volgut proporcionar i que, a vegades, els obliga a fer servir.

Tasques de tutor/a i qui ho ha de ser: veure: EDU/3219/2007, de 25 d’octubre.

Avaluar el professorat substitut en el seu primer contacte amb la docència és, entre d’altres coses, un acte de total desconeixement de la realitat docent, una mesura de submissió per les persones del col·lectiu que en el moment de incorporar-se tot just arriben a adaptar-se al funcionament, dinàmica i particularitats del grup classe i del centre.

Si el Departament pretén mantenir aquesta política intervencionista, el que hauria de fer és acompanyar i guiar a aquests docents amb voluntat formativa i no punitiva, oferint la formació pertinent. La formació és efectivament necessària i convenient, però no únicament per aquest professorat sinó també per la resta de docents i, en aquest sentit, la partida econòmica que el Departament destina a formació és pràcticament nul·la, per no dir inexistent.

Aquest període de prova inicial s’afegeix al curs de professorat novell; és a dir: si un interí/a compleix els condicionants per tots dos procediments, haurà de superar tant la prova com el curs.

Curs d’iniciació del personal interí

Aquest curs d’iniciació va entrar en funcionament l’octubre del 2007 i continua vigent aquest curs 14/15.

Qui ha de ser avaluat

El professorat interí o substitut durant el primer curs en què hagi estat nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent. N’estan exempts els i les docents que tinguin una experiència docent prèvia de 12 mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

Durada

És un curs de 30 hores i consta d’una fase presencial (el calendari es publica cada curs a www.xtec.net/formació) i d’una altra de tutoria.

Fase de tutoria

La resolució EDU/3219/2007 regula qui ha de ser nomenat tutor/a i quines són les seves funcions. A més de les funcions d’informar, facilitar, assessorar i donar suport (que queden ben especificades a la resolució) també hi ha la d’avaluar la competència docent de l’interí assignat.

Una vegada finalitzada la fase de tutoria, és una comissió avaluadora del centre qui finalment avalua i qualifica la fase. La composició de la comissió avaluadora també està regulada a la mateixa resolució.

Resultat de l’avaluació

Les persones que hagin obtingut una avaluació no positiva seran informades d’aquest fet i el director del Servei Territorial proposarà a la direcció general de Recursos del Sistema Educatiu la incoació d’un expedient contradictori.

USTEC. STES considera, una vegada més, que l’Administració exerceix un control excessiu, injustificable i desmesurat sobre el col. lectiu més en precari que tot just acaba d’iniciar-se en la docència efectiva. Enlloc de preocupar-se per millorar les condicions laborals i assegurar la formació del professorat al llarg de la seva carrera, continua amb la dinàmica de publicar resolucions i ordres que compliquen considerablement la vida del personal docent.

full237

Pots descarregar aquesta informació en format tríptic per difondre. Clic a l'imatge

normativa