head

OBERTURA DE BORSA

APLICATIU

El departament d'ensenyament ha fet públic el llistat provisional d'admesos i exclosos de l'obertura de borsa que va tenir lloc els durant els passats gener i febrer.

El termini per presentar reclamacions serà del 23 de març al 5 d'abril.

ACCÉS A L'APLICATIU

WEB D'USTEC-STEs DE BORSA

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

La publicació de la resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, és dona oficialitat a la informació del departament d'ensenyament quedant fixat el termini d'inscripció a la borsa de treball entre el pròxim 24 de gener i les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

Per poder realitzar aquesta inscripció s'habilitarà un aplicatiu que deureu omplir i, també dintre del mateix termini, presentar la documentació relativa als requisits necessaris per fer efectiva la inscripció.

Recordeu que, amb la publicació de la resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, es permet la inscripció a la borsa de treball a les persones que actualment estan realitzant els estudis adreçats a aconseguir el requisit del màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent condicionant d'admisió a la presentació de la titulació abans de l'inici del curs següent a la inscripció a la borsa.

ACCÉS A L'APLICATIU

ESPECIALITATS I SERVEIS TERRITORIALS

FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

PROVA DE CAPACITACIÓ

MAPA DELS SERVEIS TERRITORIALS

Requisits generals i documentació que els justifica:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
  • Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la nacionalitat en cas no ser espanyol. No podrà estar caducat.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
  • Certificat mèdic oficial. RECORDEU que al certificat mèdic haurà d'apareixer la frase "No pateix cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos (el cos al que us inscribiu) i lloc de treball (l'especialitat o especialitats a les que us iscribiu) que s'ha d'ocupar".
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.
  1. Podeu comprovar quines titulacions necessiteu per cada especialitat i cos.
  2. O consultar a quines especialitats podeu accedir gràcies titulació/titulacions que teniu.