head

No nomenament o interrupció ("Congelar")

El termini per sol·licitar el "no nomenament" amb efectes a 1 de setembre acaba el dia 23 de juny.

APLICATIU

Sol·licituds de no nomenament per al curs 2017-2018 per causes justificades.

Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades per alguna de les causes que s'especifiquen al final d'aquest apartat, durant el període de durada de la circumstància al·legada. La causa s'ha de justificar documentalment.

Després que els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o, si escau, el Consorci d'Educació de Barcelona analitzin i valorin positivament aquesta petició de no nomenament, es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Amb caràcter excepcional, que han de valorar els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris i efectes abans esmentats.

Causes:

1.- Realització d'estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

2.- Col·laboració amb una ONG a l'estranger o en altres programes d'actuació a l'estranger.

3.- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat i les entitats locals.

4.- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.

5.- Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

6.- Altres causes greus degudament justificades.

Bloc 2 (sense serveis prestats: No ser nomenat el curs 17-18:

La normativa diu el següent:

"Les persones que formen part d'aquest bloc de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

Les persones que no manifestin la seva opció continuen formant part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2017-2018, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat."

Si durant el curs següent no es dóna la conformitat de seguir formant part de la borsa se'ls donarà de baixa de la borsa de treball.

En el cas de sol·licitar la suspensió de nomenament per cursa de fill menor de 3 anys, cal demanar una excedència. Així mateix, quan una persona que ha tingut el dret de sol·licitar una excedència per qualsevol dels motius que preveu l'apartat 1.1.1 de (Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017) no l'ha exercit, també pot sol·licitar no ser nomenada durant un període que no pot excedir del temps de durada màxima de l'excedència corresponent, mantenint el número d'ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

http://www.sindicat.net/borsa/1617/_1617.pdf