head

Proposta de no continuïtat

APLICATIU

D'acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març la direcció d'un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2016-2017 d'un/a funcionari/ària docent de carrera o interí destinat provisionalment el curs 2015-2016, mitjançant una proposta degudament raonada i justificada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. La persona afectada disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions (clica per descarregar el model d'al.legacions) contra la proposta de no continuïtat des que s'ha realitzat el tràmit d'audiència.

Aquesta proposta de la direcció, amb les possibles al·legacions, es trametrà a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona per tal que, previ informe de la Inspecció d'Educació, resolgui sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic per un període d'un curs escolar. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

En el cas dels centres de formació d'adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari.

Aquesta mesura no pot comportar que un professor/a afectat/ada per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió de lloc no obtingui destinació provisional en l'àmbit de la zona de preferència.

Quan l'inici del procediment de no continuïtat sigui comunicat a la persona afectada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals del col·lectiu de professorat a què pertany, pot presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d'elecció, en els cinc dies hàbils següents a l'esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.