ustec

NOMENAMENTS

actualitzat 3/11

Departament: Consulta i actualització de dades

Departament: Borsa d'interins. Consulta i actualització de dades

DOGC 3/11: es regula el procediment telemàtic dels actes de nomenament dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions dels centres educatius públics d'educació infantil i primària adscrits als Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat-Anoia

 

DOGC 27/10: termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent (del 3 al 17/11)

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball

D'acord amb la Resolució EDU/1480/2008, de 22 de maig, s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

- Accés a la consulta de dades

- Nota: A partir del 3 de novembre. Web de la borsa de treball del Departament

 

Comarques substitucions de difícil cobertura

Maresme-Vallès Or. substitucions de difícil cobertura

La informació oficial sobre nomenaments només la trobareu en els webs dels SSTT

En aquesta pàgina us oferim tota la informació relacionada amb els nomenaments, però heu de tenir en compte que només es tracta d'un resum no actualitzat.

 

 

 

Ciutat 28/10

COS DE MESTRES
Especialitat Hora Número convocat
PAN - Primària anglès 11.00h Fins el 67.000***
PMU – Primària música 11.00h Fins el 68.100***
*** Per aquestes especialitats, estan convocats els mestres admesos a l’última
convocatòria feta pública per la resolució de 19 de juny de 2008.
Especialitat Hora Número convocat
EES – Educació especial 11.00h Fins el 55.000
PEF – Primària Educació Física 11.00h Fins el 50.000
INF – Educació Infantil 11.00h Fins el 47.700
PRI – Educació primària 11.00h Fins el 62.000
COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Tots els professors que han demanat com a primera opció el nostre servei
territorial i han manifestat la seva disponibilitat per ocupar llocs de primària, de
l’especialitat següent:
Especialitat Hora Número convocat
AN - Anglès 11.00h Fins el 40.000
MU – Música 11.00h Fins el 25.000

 

Comarques 28/10

MESTRES CONVOCATS:
- Tots els mestres fins al número 68028. i Tots els mestres que han demanat els Serveis Territorials a Barcelona-II (Comarques) com a segona opció (totes les especialitats).
PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI CONVOCATS:
Tots els professors de la borsa de treball del bloc I i bloc II que han demanat treballar
a primària i que han demanat com a preferent els Serveis Territorials a Barcelona-II
(Comarques) i que no tenen destinació, de les especialitats següents:
LLICENCIATS D’ANGLÈS: fins al número 65672(*)
LLICENCIATS DE MÚSICA: fins al número 68152(*)
(*)També podran optar a places de música i/o anglès aquells professors
d’ensenyament secundari que han demanat treballar a primària, amb qualsevol altre
titulació diferent de les d’anglès o música, però que disposin d’algun títol o curs
d’aquesta matèria, en aquests casos s’haurà d’aportar la documentació
justificativa. Convocats fins al número 20868.
FRANCÈS, ALEMANY, FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTÒRIA, GREC, LLATÍ,
LLENGUA CATALANA I LITERATURA, LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA,
BIOLOGIA I GEOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA, MATEMÀTIQUES, PSICOLOGIA I
PEDAGOGIA, EDUCACIÓ FÍSICA O DIBUIX. Convocats fins al número 20868 (que
hagin treballat aquest curs o l'anterior a centres d'infantil i primària), per cobrir
places només de l’especialitat de Primària.
Llicenciats en Psicologia i Pedagogia també podran optar a places d’Infantil i
Educació Especial fins al número 20868 (que hagin treballat aquest curs o
l'anterior a centres d'infantil i primària).

 

Vallès 28/10
PAN 10.30h Tots els números Fins al núm. 54.543 (AN)
PMU 10.30h Tots els números Fins al núm. 67.037 (MU)
EES 10.30h Tots els números Fins al núm. 17.693 (1)
INF 10.30h Tots els números Fins al núm. 17.693 (1)
PEF 10.30h Tots els números Fins al núm. 25.321 (EF)
PRI 11.00h Tots els números Fins al núm. 18.031 (2)
(1) LLICENCIATS EN PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA I PEDAGOGIA (per cobrir
substitucions EES i INF)
(2) LLICENCIATS EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS: AL, AN, CN, DI, EF, FI, FQ,
FR, GE, GR, LA, LC, LE, MA, MU, PSI (ordenats entre ells segons els números d’ordre de
la borsa, per cobrir substitucions de PRI

 

Comarques 27/10

Actes presencials de nomenament d'interins/substituts
d'Ensenyaments Secundaris.
Serveis Territorials Barcelona II (Comarques)
Dilluns, 27 d’octubre de 2008
AN Anglès 10:00 22456
CN Biologia i Geologia 10:00 23049
DI Dibuix 10:00 51468
ECO Economia
EF Educació física 10:00 21282
FI Filosofia
FR Francès
FQ Física i Química 10:00 47771
GE Geografia i Història 10:00 18273
GR Grec 10:00 23044
LE Ll. Castellana i literatura 10:00 18324
LC Ll. Catalana i literatura 10:00 TOTS 1ª OPCIO
MA Matemàtiques 10:00 49710
MU Música 10:00 TOTS 1ª OPCIO
TEC Tecnologia 48732
PSI Psicologia i Pedagogia
192 Francès EOI VEURE 1/2
502 Anàlisi i química industrial 10:00 45827
503 Assessoria i processos
505 Formació i orientació laboral
507 Informàtica
505 Formació o i orientació laboral
510 Organització i gestió comercial 10:00 22365
518 Processos Sanitaris
524 Sistemes electrònics 10:00 61596
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
604 Fabrica i inst. de fusta i mobles
605 Inst. i Mant. d’Equips Tèrmics
606 Instal·lacions electrotècniques VEURE 1/2
608 Laboratori
609 Manteniment de Vehicles
619 Procediments de Diagnòstic Clínic. Orto.
620 Procediments sanitaris i assistencials
622 Processos de gestió administrativa
627 Sistemes i Aplic. Informàtiques 10:00 48732
707 Dibuix Artístic i Color
NOTA: Un cop finalitzats els nomenaments, us informem que qualsevol persona amb número a la
borsa si està interessada a cobrir reduccions de jornada per l'especialitat corresponent pot fer la
sol·licitud a la següent pàgina web : * per veure ½ jornades anar a :
SUBSTITUCIONS DE DIFICIL COBERTURA: veure http://phobos.xtec.cat/dtbco/novaco.php
Recordeu que dot: 0,5 vol dir mitja jornada i 1 jornada sencera. ALS CONVOCATS PER PRIMERA
VEGADA I QUE ENCARA NO HAN TREBALLAT us recordem que haureu de presentar les fotocòpies dels documents següents: DNI, Targeta de la Seguretat ,oconsta el núm. d'afiliació (12 dígits
numèrics) també haureu de presentar fotocòpia (no cal compulsada) de la vostra titulació (Llic. i/o
Dip. CAP i Català).

 

Baix 27/10/2008

CODI ESPECIALITAT DESCRIPCIÓ Núm. d'ordre 22/09/2008 Núm. d'ordre 29/09/2008 Núm d'ordre 06/10/2008 Núm d'ordre 20/10/2008 Núm d'ordre 27/10/2008
AL ALEMANY 14360 14360 14360 14360 21645
AN ANGLÈS 17993 21027 22006 42849 15653
CLA CULTURA CLÀSSICA 10630 16310 16310 41728 41728
CN BIOLOGIA I GEOLOGIA 17850 17850 22348 21793 21611
DI DIBUIX 23763 23763 24505 18477 23763
ECO ECONOMIA 13351 24010 20006 13351 12136
EF EDUCACIÓ FÍSICA 16097 11554 11554 19907 17407
FI FILOSOFIA 15709 16056 16394 16486 18414
FQ FÍSICA I QUÍMICA 22349 22183 22400 24293 22183
FR FRANCÈS 16659 16659 16659 45985 22464
GE GEOGRAFIA I HISTORIA 16182 16182 16182 17822 18229
GR GREC 14781 14781 14781 17562 54312
LA LLATÍ 10630 10630 10630 10630 41728
LC LLENGUA CATALANA I LITERATURA 15309 17300 16965 21828 24508
LE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 17038 17990 18108 18108 18454
MA MATEMÀTIQUES 20187 21719 22608 22608 22608
MU MÚSICA 7960 7960 7960 5710 18969
PSI PSICOLOGIA I PEDAGOGIA 15209 15209 15209 16253 15217
TEC TECNOLOGIA 20416 20416 20416 25563 20644
133 ALEMANY EOI 4827 4827 4827 4827 14360
134 ÀRAB EOI 40347 40347 40347 40347 40347
190 ESPANYOL PER A ESTRANGERS EOI 14108 14108 14108 14108 17038
192 FRANCÈS EOI 8067 8067 8067 8067 45012
193 ANGLÈS EOI 17607 17607 17607 14241 15653
195 CATALÀ EOI 16721 16721 16721 16721 24690
360 DIBUIX PUBLICITARI 45414 45414 45414 45414 45414
501 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 20147 20147 20147 20147 12136
502 ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL 10605 10605 10605 10605 22183
503 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL No disponible
504 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ 12073 12073 12073 12073 20644
505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 9725 9725 9725 9725 15525
506 HOTELERIA I TURISME 19379 19379 43235 43235 43235
507 INFORMÀTICA 22483 22483 22483 22483 25493
508 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA 12904 15539 15539 15539 15539
509 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES 22048 22048 22048 22048 48062
510 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 8855 8855 8855 8855 12136
511 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES 24676 24676 65911 65911 50370
512 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 12073 12073 12073 12073 20644
513 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS 12073 12073 12073 12073 20644
514 PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA 18459 18459 18459 18459 21611
515 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 19298 19298 19298 19298 19298
516 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 18284 18284 18284 18284 21611
517 PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT. 18375 23374 23374 23374 22183
518 PROCESSOS SANITARIS 18284 18284 18284 18284 22474
519 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 17422 17422 17422 17422 25419
520 PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL 25070 25070 25070 25070 40938
521 PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA 21871 21871 21871 21871 22213
522 PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES 17422 17422 17422 17422 42298
523 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES 62454 62454 62454 62454 No disponible
524 SISTEMES ELECTRÒNICS 20416 20416 20416 20416 22053
525 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 28109 28109 28109 28109 44881
601 CUINA I PASTISSERIA 22800 22800 22800 22800 43235
602 EQUIPS ELECTRÒNICS 12073 20416 20416 20416 22053
603 ESTÈTICA 18284 18284 18284 18284 23345
604 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLES 61393 61393 61393 61393 No disponible
605 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 21871 21871 21871 21871 50370
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 20416 20416 20416 20416 44881
607 INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIANÇA I DE CULTIU 18459 18459 18459 18459 44912
608 LABORATORI 18375 18375 18375 18375 22183
609 MANTENIMENT DE VEHICLES 46029 46029 46029 46029 46029
610 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ 22048 22048 22048 22048 50370
611 MANTENIMENT DE MÀQUINES 24303 24303 24303 24303 50370
612 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 12073 12073 12073 12073 20644
613 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 20644 20644 20644 20644 20644
614 OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 20799 20799 20799 20799 22663
615 OPERACIONS DE PROCESSOS 20799 24349 24349 24349 22213
616 OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 19298 19298 19298 19298 19298
617 PATRONATGE I CONFECCIÓ 25070 25070 25070 25070 No disponible
618 PERRUQUERIA 18284 18284 18284 18284 24290
619 PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTICS CLÍNICS I OTOPROTETICS 18375 18375 18375 18375 22183
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS 18375 18375 22348 22348 25574
621 PROCESSOS COMERCIALS 13351 13351 13351 12136 12136
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 20147 20147 20147 12136 12136
623 PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES 17422 17422 17422 17422 42298
624 PRODUCCIÓ TEXTIL I TRACTAMENTS FISIOQUÍMICS 21871 21871 21871 21871 No disponible
625 SERVEIS A LA COMUNITAT 12904 12904 12904 12904 15539
626 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 48035 48035 48035 48035 48035
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 43097 43097 43097 43097 25493
628 SOLDADURES No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
629 IMATGE I SO 17422 17422 17422 17422 42298

 

ciutat 14/10

COS DE MESTRES
Especialitat Hora Número convocat
PAN - Primària anglès 11.00h Fins el 67.000***
PMU – Primària música 11.00h Fins el 68.100***
*** Per aquestes especialitats, estan convocats els mestres admesos a l’última
convocatòria feta pública per la resolució de 19 de juny de 2008.
Especialitat Hora Número convocat
EES – Educació especial 11.00h Fins el 31.200
PEF – Primària Educació Física 11.00h Fins el 50.000
INF – Educació Infantil 11.00h Fins el 47.700
PRI – Educació primària 11.00h Fins el 47.900
COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Tots els professors que han demanat com a primera opció el nostre servei
territorial i han manifestat la seva disponibilitat per ocupar llocs de primària, de
l’especialitat següent:
Especialitat Hora Número convocat
AN - Anglès 11.00h Fins el 51.200

 

Barcelona-ciutat, Setmana: Del 13 al 17 d’octubre de 2008
Especialitats Núm. de barem
Alemany 2.512
Anglès 17.664
Clàssiques 24.410
Ciències Naturals 23.180
Dibuix 9.407
Economia 23.515
Educació Física 18.364
Filosofia 902
Física i Química 18.706
Francès 17.972
Geografia i Història 23.430
Grec 24.410
Italià 23.017
Llatí 24.410
Llengua Catalana 20.229
Llengua Espanyola 14.435
Matemàtiques 22.766
Música 16.380
Psicologia 17.530
Tecnologia 24.155
133 (Alemany EOI) 1.331
134 (Àrab EOI) 23.082
135 (Italià EOI) 15.861
136 (Japonès) --
137 (Portuguès) 40.272
138 (Rus) 23.608
139 (Xinès) --
158 (Decoració) 43.124
190 (Espanyol estrangers) 24.818
191 (Grec modern) --
192 (Francès EOI) 16.757
193 (Anglès EOI) 15.663
195 (Català EOI) 22.208
197 (Neerlandès) --
198 (Euskera) --
360 (Dibuix publicitari) 24.391
501 (Administració d’empreses) 23.271
502 (Anàlisi i química industrial) 41.035
503 (Assessoria i processos d’imatge personal) --
504 (Construccions civils i edificacions) 7.367
505 (Formació i orientació laboral) 7.539
506 (Hoteleria i turisme) 43.643
507 (Informàtica) 24.155
508 (Intervenció sociocomunitària) 17.721
510 (Organització i gestió comercial) 19.976
511 (Organització i processos de manteniment vehicles) 7.367
512 (Organització i projectes de fabricació mecànica) 51.730
513 (Organització i projectes de sistemes energètics) 13.363
516 (Processos en la indústria alimentaria) 22.641
517 (Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètic) 24.291
518 (Processos sanitaris) 23.180
519 (Processos i mitjans de comunicació) 42.588
522 (Processos i productes d’arts gràfiques) 23.404
523 (Processos i productes de fusta i moble) 9.117
524 (Sistemes electrònics) 31.110
525 (Sistemes electrotècnics i automàtics) 23.563
601 (Cuina i pastisseria) 40.001
602 (Equips electrònics) 40.002
603 (Estètica) 20.484
604 (Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles) 25.174
605 (Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids) --
606 (Instal·lacions electrotècniques) 24.395
608 (Laboratori) 22.341
609 (Manteniment de vehicles) 40.001
610 (Màquines, serveis i producció) 40.001
611 (Mecanització i manteniment de màquines) 40.001
612 (Oficina de projectes de construcció) 7.367
613 (Oficina de projectes de fabricació mecànica) 9.117
614 (Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris) 23.365
615 (Operacions de processos) 22.641
616 (Operacions i equips de producció agrària) 23.204
618 (Perruqueria) 61.582
619 (Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics ) 23.180
620 (Procediments sanitaris i assistencials) 23.180
621 (Processos comercials) 23.515
622 (Processos de gestió administrativa) 22.668
623 (Producció en arts gràfiques) 10.550
625 (Serveis a la comunitat) 12.826
626 (Serveis de restauració) 23.563
627 (Sistemes i aplicacions informàtiques) 24.155
628 (Soldadures) --
629 (Tècniques i procediments d’imatge i so) 40.001
701 (Ceràmica) 16.001
702 (Conservació i restauració de materials arqueològics) 22.200
703 (Conservació i restauració d’obres escultòriques) 22.200
704 (Conservació i restauració d’obres pictòriques) 9.258
705 (Conservació i restauració de tèxtils) 22.200
706 (Conservació i restauració del document gràfic) 22.200
707 (Dibuix artístic i color) 3.490
708 (Dibuix tècnic) 20.180
709 (Disseny d’interiors) 20.827
710 (Disseny de moda) 2.863
711 (Disseny de producte) 22.463
712 (Disseny gràfic) 23.585
714 (Edició d’art) 2.863
715 (Fotogràfia) 16.276
716 (Història de l’art) 22.452
717 (Joieria i orfebreria) 16.001
720 (Materials i tecnologia: Disseny) 20.067
721 (Mitjans audiovisuals) 16.276
722 (Mitjans informatics) 16.276
723 (Organització industrial i legislació) 31.043
724 (Vidre) 23.984
725 (Volum) 3.490
802 (Brodats i puntes) --
803 (Complements i accessoris) --
804 (Daurat i policromia) --
805 (Ebenisteria artística) --
806 (Enquadernació artística) 40.001
807 (Esmalts) --
808 (Fotografia i processos de reproducció) 16.276
809 (Modelisme i maquetisme) --
810 (Motlles i reproduccións) --
811 (Musivaria) --
812 (Talla de pedra i fusta) --
813 (Tècniques ceràmiques) --
814 (Tècniques de gravat i estampació) 2.541
815 (Tècniques de joieria i bijuteria) 23.984
816 (Tècniques d’orfebreria i plateria) --
817 (Tècniques de patronatge i confecció) 40.001
818 (Tècniques del metall) --
819 (Tècniques murals) 40.001
820 (Tècniques tèxtils) --
821 (Tècniques vidrieres) --

 

 

 

 

Baix 29/9

CODI ESPECIALITATDESCRIPCIÓ 22/09/2007 29/09/2007
ALALEMANY1436014360
ANANGLÈS1799321027
CLACULTURA CLÀSSICA1063016310
CNBIOLOGIA I GEOLOGIA1785017850
DIDIBUIX2376323763
ECOECONOMIA1335124010
EFEDUCACIÓ FÍSICA1609711554
FIFILOSOFIA1570916056
FQFÍSICA I QUÍMICA2234922183
FRFRANCÈS 1665916659
GEGEOGRAFIA I HISTORIA1618216182
GRGREC1478114781
LALLATÍ1063010630
LCLLENGUA CATALANA I LITERATURA1530917300
LELLENGUA CASTELLANA I LITERATURA1703817990
MAMATEMÀTIQUES2018721719
MUMÚSICA79607960
PSIPSICOLOGIA I PEDAGOGIA1520915209
TECTECNOLOGIA2041620416
133ALEMANY EOI48274827
134ÀRAB EOI4034740347
190ESPANYOL PER A ESTRANGERS EOI1410814108
192FRANCÈS EOI80678067
193ANGLÈS EOI1760717607
195CATALÀ EOI1672116721
360DIBUIX PUBLICITARI4541445414
501ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES2014720147
502ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL1060510605
503ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONALNo disponibleNo disponible
504CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ1207312073
505FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL97259725
506HOTELERIA I TURISME1937919379
507INFORMÀTICA2248322483
508INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA1290415539
509NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES2204822048
510ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL88558855
511ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES2467624676
512ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA1207312073
513ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS1207312073
514PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA1845918459
515PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA1929819298
516PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA1828418284
517PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT.1837523374
518PROCESSOS SANITARIS1828418284
519PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ1742217422
520PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL2507025070
521PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA2187121871
522PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES1742217422
523PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES6245462454
524SISTEMES ELECTRÒNICS2041620416
525SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS2810928109
601CUINA I PASTISSERIA2280022800
602EQUIPS ELECTRÒNICS1207320416
603ESTÈTICA1828418284
604FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLES6139361393
605INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS2187121871
606INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES2041620416
607INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIANÇA I DE CULTIU1845918459
608LABORATORI1837518375
609MANTENIMENT DE VEHICLES4602946029
610MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ2204822048
611MANTENIMENT DE MÀQUINES2430324303
612OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ1207312073
613OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA2064420644
614OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS2079920799
615OPERACIONS DE PROCESSOS2079924349
616OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA1929819298
617PATRONATGE I CONFECCIÓ2507025070
618PERRUQUERIA1828418284
619PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTICS CLÍNICS I OTOPROTETICS1837518375
620PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS1837518375
621PROCESSOS COMERCIALS1335113351
622PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA2014720147
623PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES1742217422
624PRODUCCIÓ TEXTIL I TRACTAMENTS FISIOQUÍMICS2187121871
625SERVEIS A LA COMUNITAT1290412904
626SERVEIS DE RESTAURACIÓ4803548035
627SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES4309743097
628SOLDADURESNo disponibleNo disponible
629IMATGE I SO1742217422

 

Vallès 26/9

 

CODI ESPECIALITATDESCRIPCIÓ2008-09-102008-09-192008-09-26
ALALEMANY971997199719
ANANGLÈS162951709117091
CLACULTURA CLÀSSICA20860esgotada 1a opcióesgotada 1a opció
CNBIOLOGIA I GEOLOGIA151192087820878
DIDIBUIX215832548747663
ECOECONOMIA183411834118341
EFEDUCACIÓ FÍSICA150981834618346
FIFILOSOFIA74491161111611
FQFÍSICA I QUÍMICA221782245322481
FRFRANCÈS 192542163221632
GEGEOGRAFIA I HISTORIA155951598015753
GRGREC208605072250722
ITITALIÀ108610861086
LALLATÍ208605072250722
LCLLENGUA CATALANA I LITERATURA208492193760423
LELLENGUA CASTELLANA I LITERATURA16407176849387
MAMATEMÀTIQUES181291812924931
MUMÚSICA204712220322203
PSIPSICOLOGIA I PEDAGOGIA147701488714887
TECTECNOLOGIA212692087820878
133ALEMANY EOI134648271346
135ITALIÀ EOI108610861086
192FRANCÈS EOI72962263824129
193ANGLÈS EOI146182007321123
195CATALÀ EOI105411054110541
501ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES184942350425177
502ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL221782248122481
503ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL242032420347684
504CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ238752401724017
505FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL150651506515417
506HOTELERIA I TURISME224712247122471
507INFORMÀTICA226532501325013
508INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA147701503415065
510ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL184942495725349
511ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES252012520125201
512ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA252012520125201
513ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS219482194824165
514PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA216302163023958
515PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA187182193523273
516PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA216672193523958
517PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT.218602193523200
518PROCESSOS SANITARIS189232193523684
519PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ216992169921699
520PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL249362493624936
521PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA249362493624936
522PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES484994849948499
523PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES25392esgotada 1a opcióesgotada 1a opció
524SISTEMES ELECTRÒNICS212692190025451
525SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS212692194825451
601CUINA I PASTISSERIA479264792647926
602EQUIPS ELECTRÒNICS212692194825451
603ESTÈTICA224842248422484
605INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS520235202352023
606INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES212692194825451
607INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIANÇA I DE CULTIU216302163024547
608LABORATORI221782245322481
609MANTENIMENT DE VEHICLES245352060820608
610MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓesgotada 1a opcióesgotada 1a opcióesgotada 1a opció
611MANTENIMENT DE MÀQUINES183591835918359
612OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ240172401724017
613OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA251682516825168
614OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS216672193524165
615OPERACIONS DE PROCESSOS239674849948499
616OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA211552193523684
617PATRONATGE I CONFECCIÓ25216esgotada 1a opcióesgotada 1a opció
618PERRUQUERIA234422344223442
619PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTICS CLÍNICS I OTOPROTETICS218602193523593
620PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS216672193523684
621PROCESSOS COMERCIALS184942483825013
622PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA157532483815753
623PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES443684436844368
624PRODUCCIÓ TEXTIL I TRACTAMENTS FISIOQUÍMICS224812248122481
625SERVEIS A LA COMUNITAT146271503415065
626SERVEIS DE RESTAURACIÓ436804368043680
627SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES226532501351963
628SOLDADURESesgotada 1a opcióesgotada 1a opcióesgotada 1a opció
629IMATGE I SO429454294542945

 

Girona

ESPECIALITAT12/09/200819/09/2008
133 ALEMANY EOI2ns. Opcions2ns. Opcions
134 ARAB3103731037
135 ITALIA2ns. Opcions2ns. Opcions
192 FRANCES EOI2ns. Opcions2ns. Opcions
193 ANGLÈS EOI2ns. Opcions2ns. Opcions
195 CATALA EOI2ns. Opcions
  2ns. Opcions
501 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES2383524573
505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL1797317973
508 INTERVENCIO SOCIOCOMUNITARIA1797317973
512 PROCESSOS DE FABRICACIÓ MECÀNICA5063950639
515 PROCESSOS AGRARIS1999419994
517 PROCES. DE DIAG. CLINICS I PROD. ORTOPROT. 23774
524 SISTEMES ELECTRONICS5149251492
525 SISTEMES ELECTROTECNICS I AUTOMATICS2354123826
601 CUINA I PASTISSERIA5464354643
606 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES2354123541
609 MANTENIMENT DE VEHICLES2ns. Opcions2ns. Opcions
611 MECANITZACIO I MANTENIMENT DE MAQUINES5429654296
616 OPERACIONS AGRARIAS1999419994
618 PERRUQUERIA2099520995
619 PROC. DE DIAGNOSTIC CLINIC I ORTOPROTETICS2279022790
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA2358023580
625 SERVEIS A LA COMUNITAT1828718287
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES1793217932
715 FOTOGRAFIA3112931129
725 VOLUM524322ns. Opcions
AN ANGLES2425853109
CN BIOLOGIA I GEOLOGIA66986698
CLA CULTURA CLÀSSICA1844818448
DI DIBUIX2388224200
ECO ECONOMIA24810
EF EDUCACIO FISICA1797620609
FI FILOSOFIA156656077
FQ FISICA I QUIMICA2331923714
FR FRANCES2236422840
GE GEOGRAFIA I HISTORIA1716317163
LE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA2257923097
LC LLENGUA CATALANA I LITERATURA1824321820
MA MATEMATIQUES5153848234
MU MUSICA 67062Esgotada
PSI PSICOLOGIA I PEDAGOGIA1800418026
TEC TECNOLOGIA2401824335

 

Resum finals agost 2008

cesp ciutat com com* baix voc maresme gir lleida tarragona t.ebre
INF 21000 19404 . 17000 19560 19811 55000 54415 BLOC 2 54047
ALL1800024228.2200025106194215500054415BLOC 220441
PAN5402043624243672500051950217955500054415BLOC 225212
PEF1500013437.1600012870142425500054415BLOC 214915
PFR....6744..54415BLOC 2.
PMU5000050374544192600049520325925500054415BLOC 225514
PRI2000019793.5500020524167725500054415BLOC 254369
cesp ciutat com com* baix voc maresme gir lleida tarragona t.ebre
AL2338813825.16833.22113..BLOC 1.
AN1842221020.1711215989537172565822215BLOC 118417
CLA954518276.17562.221972502723669BLOC 1.
CN2022323938.1808216646211082538017881BLOC 125413
DI3008254563.2540150635534782549653303BLOC 147914
ECO1781623031.16948.222332550418095BLOC 118005
EES2000018835.1700021142145565500054415BLOC 224712
EF1562822501.1996018321530832540244662BLOC 118245
FI1709917224.15537.114791827024682BLOC 1.
FQ2361047187.1740820253531782473848168BLOC 123566
FR2088722247.18113.112382386319377BLOC 142992
GE2263117835.1720516259208982311416583BLOC 121730
GR...17562.22197.51269..
LA......25027..48216
LC2220853864.2182824117531632540647179BLOC 124659
LE2413023360.1703816166199302520820095BLOC 124897
LLA...17562.22197....
MA2361023866.2004319986543882550453371BLOC 122916
MU2454654766.4584624809216652538051463BLOC 124928
PSI1637517133.1524014627173921850422960BLOC 122730
SCO...17112......
SMA...20043.54388..BLOC 1.
cesp ciutat com com* baix voc maresme gir lleida tarragona t.ebre
TEC2254922210.2041617927545172537522361BLOC 124091
1333106221429.16833..5484.BLOC 1.
13423082.......BLOC 1.
13531139.........
190........BLOC 1.
1921723925652...478102499411661BLOC 144485
1931771623519.12036.143932007618337BLOC 18916
19515837.......BLOC 1.
501...13489.154971702715071BLOC 116569
502........BLOC 1.
503........BLOC 1.
504........BLOC 1.
505.11227.13489.160641612515071BLOC 110951
506......2341421991BLOC 1.
507.23113...493492545422895BLOC 1.
508...14882..1820620190BLOC 118185
510...13351.1549712218.BLOC 118005
511...22893...25050..
512.25025....24077...
515......17672...
517.15771........
518...16681....BLOC 1.
519.......24879..
520.......47479..
522........BLOC 1.
523...22893..16058...
524...12258.5359021331.BLOC 124123
cesp ciutat com com* baix voc maresme gir lleida tarragona t.ebre
525.21111....23541.BLOC 1.
601.23931....2514850496BLOC 1.
602.....17136..BLOC 1.
603......25331.BLOC 1.
604...22893......
605.......31128..
606.25025...5359023541.BLOC 124912
608.14601....22958...
609...54535.5124416832...
616......1999417084BLOC 1.
618......24927.BLOC 123566
619...18533..21916...
620.21101.15619.250112191621972BLOC 117394
621...13638......
622.11227...2023312154.BLOC 11085
623.......48924BLOC 1.
625.16255....1820621004BLOC 118112
626......2514831040..
627.24050.22908.493492545425178BLOC 121598
707......1223922831..
708.20213........
712.8068.....24879..
716......22933...
720......23835...
725......22126...

-----------

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

21/09/2015 13:28 (365)