ustec

http://www.xtec.cat/web/formacio/professorat_novell/professorat_interi

Introducció

L'article 3.4 del Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent estableix:

"Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.
Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars."

Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre,que modifica l'apartat 2 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, i que queda redactat de la manera següent:

"-2 La fase presencial del curs d'iniciació
El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament. El calendari i les seus on es realitzarà la formació es podrà consultar a la secció de formació de l'XTEC. La durada d'aquesta fase serà de 30 hores, de les quals 15 hores s'han de fer de forma presencial i les 15 hores restants es poden fer de forma no presencial.".

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat interí que ha de seguir el curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics i  la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, organitzen el curs de formació al qual es fa referència en el decret.

Persones destinatàries

Professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs sense una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat el curs d'acompanyament al professorat novell que es va realitzar el curs 2010-2011.

Queden exemptes de la realització de l'activitat les persones que puguin acreditar amb documentació de tenir experiència prèvia de dotze mesos o més en els tres cursos anteriors a l'actual. Haurà de presentar una sol·licitud al Servei de Personal Docent del seu Servei Territorial o a l'Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació de Barcelona.

El curs es durà a terme entre febrer i març i tindrà una durada de 30 hores (15 presencials i 15 no presencials).

Les sessions presencials es realitzaran conjuntament primària i secundària. La part no presencial s'agruparà en tres nivells educatius (ed. infantil i primària, ed. secundària i cicles formatius).

Cada professor o professora rebrà informació relativa a les activitats (codi de l'activitat, lloc, calendari i horaris) i sobre el procés que haurà de seguir per fer la inscripció i podrà escollir el lloc de realització entre tots els cursos destinats al seu cos, sempre que no es superi el nombre de places disponibles.

Certificació

Tindran dret a certificació les persones que acreditin l'aprofitament del curs amb la presentació de totes les tasques de cada mòdul a l'entorn Odissea i el 80% assistència a les sessions presencials.

Inscripció

exclamacióLa inscripció es realitzarà del 13 al 24 de gener del 2014.

 

Extensiu:

5 sessions presencials en dimecres de 17.30 a 20.30 i 15 hores de treball no presencials

19 i 26 de febrer i 12, 19 i 26 de març

Lloc

Infantil i Primària

Secundària

Cicles formatius

Barcelona

Inscripció Inscripció Inscripció

Girona

Inscripció Inscripció Inscripció

Tarragona

Inscripció Inscripció Inscripció

Intensiu:

3 sessions presencials en dissabte de 9.30 a 14.30h i 15 hores de treball no presencials

15 de febrer i 1 i 15 de març

Lloc

Infantil i Primària

Secundària

Cicles formatius

Barcelona

Inscripció Inscripció Inscripció

Lleida

Inscripció Inscripció  

3 sessions presencials en divendres de 9.30 a 14.30h i 15 hores de treball no presencials

14 i 28 de febrer i 14 de març

Lloc

EOI

Barcelona

Inscripció

Per a més informació dirigiu-vos a

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a Raquel Martinez , 934006900 ext. 3136 (raquel.martinez@gencat.cat)

 

 

 

 USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

16/12/2013 09:42 (68)