ustec

Professorat de 55 anys: dret a disposar lliurement de la reducció horària complementària

El Departament ha retirat la reducció de les dues hores lectives als majors de 55 anys, que només podran acollir-se a una reducció de dues hores complementàries.

USTEC·STEs ja va denunciar aquesta mesura perquè la considerava una mesura injusta, de difícil justificació ètica, destinada a reduir més professorat (interí i substitut) i que suposava un menyspreu al professorat i un atac a la negociació col·lectiva .Sobretot si tenim en compte que el Departament prioritza actuacions (manteniment de concerts, increment de grups a la privada, direccions de zones educatives, assessors/es, càrrecs...) de dubtosa eficàcia i fervent clientelisme.

Ara el Departament ha normativitzat la reducció de les dues hores complementàries obrint un termini perquè el personal afectat s’hi pugui acollir. Així la resolució RESOLUCIÓ EDU/1943/2010, de 14 de juny, publicada al DOGC núm. 5651 - 16/06/2010 al seu punt 3.1 especifica: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació, que tingui més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar d'una reducció de dues hores setmanals dins del seu horari fix de permanència en el centre i fora de l'horari lectiu amb alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, no sotmeses necessàriament a horari fix. En els instituts les quatre hores no lectives dins l'horari fix es destinaran a reunió setmanal de departament o seminari i entrevistes amb pares i mares, a més de donar resposta a necessitats de guàrdia i altres vigilàncies”.

USTEC·STEs interpreta que amb aquest redactat les persones de 55 anys que s’hi acullin tindran dret a disposar lliurament de les dues hores sense necessitat de romandre al centre, sinó que podrien realitzar les activitats, a les quals fa referència la resolució, dins de l’horari de no permanència al centre.

No obstant el Departament està traslladant informacions, al nostre entendre capcioses i confuses, en el sentit contrari d’una correcta interpretació de l’esmentada resolució, per tal de restringir, un cop més, els drets que té el professorat.

USTEC·STEs exigeix al Departament que respecti el dret del professorat i informi correctament, i fa una crida als claustres i a les direccions a aplicar la reducció respectant la lliure decisió del professorat que s’hi aculli a disposar lliurament d’aquestes dues hores.

...disminució de 2 hores setmanals en horari fix no lectiu

USTEC·STEs, 23 de juny de 2010

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (1)