ustec

USTEC·STEs INTERPOSARÀ RECURSOS CONTRA LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA DE NADAL

20D: hem exigit el pagament de l'extra - Tot retribucions - Nòmina

USTEC·STEs i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) iniciarem de forma immediata accions judicials contra els descomptes de la Generalitat a les pagues extraordinàries de funció pública

L’Administració de la Generalitat està decidida a fer el descompte en la paga extra de Nadal i en el complement addicional de forma íntegra. Aquest descompte es farà des de l’1 de juny, obviant que el Decret estatal no es va publicar al BOE fins al 14 de juliol i que va entrar en vigor l’endemà, la qual cosa suposa que hi ha 44 dies de retribució consolidada que no ens poden descomptar, ja que la paga extra es genera dia a dia. Cal tenir en compte que el període temporal de meritació de la paga extraordinària de Nadal va de l’1 de juny al 30 de novembre de cada any.

El Departament d’Ensenyament ja ha aplicat aquest descompte al professorat que es va jubilar el 31 d’agost, ja que no els va pagar en la liquidació la part proporcional de la paga extra de Nadal meritada des de l’1 de juny fins al dia de la jubilació.

La Defensora del Pueblo ha recomanat al Govern estatal que aboni aquests 44 dies, ja que s’han consolidat legalment, en un escrit de data 15/10/2012 adreçat al secretari d’estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Des d’USTEC·STEs us volem fer saber que no és necessari presentar reclamacions individuals per a tot el personal afectat.

L’article 110 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estableix que en el cas de guanyar-se alguna demanda per aquest motiu, la resta de personal afectat pot demanar després l’aplicació extensiva de la sentència si es troba dins del àmbit territorial del Jutjat que l’hagi dictada.

Per tant, n’hi hauria prou amb una sentència estimatòria per cadascuna de les demarcacions territorials existents en l’àmbit dels Jutjats Contenciosos Administratius de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Volem avisar al professorat que qui decideixi iniciar la seva reclamació individualment haurà de portar-la fins al final i interposar, si cal, recurs contenciós administratiu, ja que si s’abandona la via administrativa havent estat denegada per l’Administració la petició inicial i no s’hi interposa recurs contenciós administratiu, no fer-ho implica consentir l’acte administratiu, que quedarà ferm, i, per tant, no es podrà acollir a l’extensió de la possible sentència estimatòria a la reclamació del seu àmbit territorial.

A més, pot haver-hi condemna amb costes a la part a qui es desestimin totes les seves pretensions.

Davant la impossibilitat legal d’impugnar l’art.2 del Reial Decret-Llei 20/2012, USTEC·STEs promourà un procediment contenciós administratiu individual en cadascuna de les demarcacions territorials existents en l’àmbit dels Jutjats Contenciosos Administratius de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

En el cas de ser estimatòries les sentències dictades pels diferents Jutjats, USTEC·STEs posarà a disposició de la seva afiliació i del professorat en general el model d’escrit per demanar, en el termini d’un any que preveu la llei, l’aplicació extensiva de la sentència i el pagament, per tant, dels 44 dies de paga extraordinària de Nadal de 2012 incorrectament descomptats.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), confederació sindical a la qual pertany USTEC·STEs, iniciarà així mateix un procediment contenciós administratiu de forma immediata contra la supressió integra de la paga extraordinària de Nadal.

Barcelona, 19 de desembre de 2012USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (43)