ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Nota informativa en relació a les persones que han de sol·licitar l'abonament de la quantia equivalent a un 20,77% de l'import deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 (20.07.16)

La quantia equivalent a un 20,77% de l’import deixat de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària s’abona d’ofici a tot el personal que hi tingui dret si està en actiu o en situació assimilada en el moment que es realitzi l’abonament d’acord amb les previsions del Decret Llei 4/2016.

El personal que hi té dret perquè ha passat a d’altres situacions administratives, ha estat jubilat, s’ha extingit el seu vincle administratiu o contractual etc., ha d’adreçar una sol·licitud d’abonament al departament, organisme, ens o entitat on es prestaven serveis en el moment en què va suprimir-se la paga, és a dir, al departament, organisme, ens o entitat que li hagués correspost abonar aquests 38 dies de la paga extraordinària.

En funció de les dades disponibles, els serveis de gestió de personal dels departaments i els centres gestors de personal dels ens, organismes o entitats del sector públic, comunicaran a aquestes persones el seu dret a sol·licitar l’abonament de les quantitats que li corresponguin.

Atès que el Decret Llei 4/2016 es remet pel que fa a l’abonament als termes i condicions establerts a l’Acord del Govern GOV 33/2015, les sol·licituds d’abonament han de presentar-se en el termini de tres mesos a partir de la publicació de l’esmentat Decret Llei, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016.

Aquestes quantitats s’abonaran en el moment que es faci efectiu la devolució per a la resta de personal en actiu i, en qualsevol cas, es percebran al mes següent a la verificació de la seva procedència. S’ha de recordar, en aquest sentit, que l’Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016, estableix que aquestes quanties s’abonaran preferentment al mes d’octubre i, com a màxim, al mes de novembre de 2016.

En el mateix acte, si és el cas, s’abonaran les quantitats en el seu moment retingudes com a conseqüència de l’aplicació de la mesura de reducció retributiva mínima que es deixa sense efectes (aquesta clàusula conforme a la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012.

 

Instruccions per a emplenar la sol·licitud

Sol·licitud d'abonament Atri

Sol·licitud d'abonament (Arxiu .doc)

 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (127)