Departament:
Taules de retribucions
Estadis de promoció docent

EXEMPLE EXTRA JUNY 2010

extra juny

EXEMPLE EXTRA DESEMBRE 2010

desembre2010

EXEMPLE EXTRA DESEMBRE 2009

des2009

USTEC

RETRIBUCIONS 2010 i 2011


Paga extra desembre 2010 nòmina

Exemple: mestres amb tutoria, 7 triennis i 3 estadis.

extra juny 2010 5.354,61 euros bruts, extra desembre 2010 4.874,71 diferència -479,9

CODI concepte
juny=desembre
extra juny 2010
extra desembre 2010
1SOU
958,98
2TRIENNIS 7,00 * 34,77
243,39
3PAGA EXTRAORDINÀRIA
1.733,96*
1.303,81*
4COMPLEMENT DE DESTINACIó
473,35
5COMP.ESPEC. GRAL.
558,66
6C.ESPEC. COMP. SINGULAR
53,13
8COMP. ESPEC. PER ESTADIS
334,04
14CASA HABITACIó
3,52
85COMP. ADDICIONAL ESPECÍFI
995,58**
945,83**
T totals bruts parcials
2.625,07
2.729,54
2.249,64
 
total brut
extra juny 2010
extra desembre 2010
5.354,61
4.874,71

* = CODIS 1+2+4 ---- ** = CODIS 5+6+8

CODI CONCEPTE APLICAT A L'EXTRA JUNY
DESEMBRE
DIF
1SOU985,59662,32-323,27
2TRIENNIS 7 * 35,73 - 7 * 24,02250,11168,14-81,97
4COMPLEMENT DE DESTINACIó498,26473,35-24,91
5COMP.ESPEC. GRAL.588,06558,66-29,4
6C.ESPEC. COMP. SINGULAR55,9253,13-2,79
8COMP. ESPEC. PER ESTADIS351,6334,04-17,56
TTOTALS 2.729,54 2.249,64-479,9

Per calcular la paga extra de desembre podeu fer servir la d'aquest estiu, però en els conceptes
de la següent taula refeirts a la paga extra heu d'aplicar aquestes quantitats i en els conceptes
de cada mes heu d'aplicar les dades de la nòmina de novembre:


 
Sou base trienni c.de destí C específic
Mestres 662,32 24,02 473,35 558,66
Mestres ESO 662,32 24,02 473,35 681,04*
PTFP 662,32 24,02 582,92 571,37
PES 623,62 23,98 582,92 571,37
catedràtics 623,62 23,98 698,2 622,94

* la reducció feta de la suma del tronc comú del complement específic i del complement singular

Sou brut

  Sou base triennis c.destinació c.específic
Mestres 958,98 34,77 473,35 558,66
Mestres ESO 958,98 34,77 473,35 681,04*
PTFP 958,98 34,77 582,92 571,37
PES 1.109,05 42,65 582,92 571,37
Catedràtics 1.109,05 42,65 698,20 622,94

ESTADIS

ESTADIS juny-desembre

total
1r Estadi 102,97 1=102,97
2n Estadi 108,29 1+2=211,26
3r Estadi 122,78 1+2+3=334,04
4t Estadi 132,96 1+2+3+4=467
5è estadi 116,38 1+2+3+4+5=583,38

 


 

Segons l’esborrany de llei de PPGG de l’Estat per a l’any 2011

EL GOVERN PRETÉN ABAIXAR-NOS DE NOU EL SOU L’ANY 2011

El govern central vol sostreure al voltant de 900 euros  al professorat del cos de secundària i al voltant de 600 euros al professorat del cos de mestres i PTFP en el còmput anual l’any 2011, a més de mantenir el descompte del 5% de mitjana aplicat sobre els sous del 2010, segons diu l’article 22 de l’esborrany de la Llei de PPGG de l’Estat per al 2011. La reducció salarial es faria sobre el sou base i els triennis de les pagues extres de juny i desembre.

Què diu l’esborrany de la Llei de PPGG

L’article 22.2 diu que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2010..., que, d’entrada, significa que el govern manté els mateixos salaris per a l’any 2011 amb la retallada del 5% de mitjana aplicada el 2010. És a dir, tal com ja havia anunciat, congela els nostres salaris l’any 2011. No obstant si continuem llegint l’esmentat esborrany de llei, podem comprovar que  congela les retribucions mensuals però ens ABAIXA el sou en les pagues extres.

Així,  l’article 26 afirma “ que les pagues extraordinàries del 2011 inclouran cadascuna ( juny i desembre ) les quanties de sou i triennis fixades a l’article 26.6.2 d’aquesta llei “.  I alhora publica un quadre amb les retribucions a cobrar en cadascuna de les
pagues extres de juny i desembre 2011


Grup o subgrup

Sou/euros

triennis

A1 (A)

684,36

26,31

A2 (B)

699,38

25,35

 més una mensualitat dels complements.

Per tant ,  el professorat del cos d’ensenyament secundari i Catedràtics perdrien  en el sou base, 1109,05-684,36= 424,69 euros;  i en cada trienni, 42,65-26,31= 16,34 euros a cada paga extra; mentre que el professorat del cos de mestres i el PTFP perdrien en el sou base, 958,98-699,38= 259,60 euros i en cada trienni, 34,77-25,35= 9,42 euros  a cada paga extra.

En total, en còmput anual, el professorat del grup A1 (A) perdria a l’any 2011, 849,38 euros del sou base de les pagues extres a més dels diners assenyalats en els triennis i el professorat del grup A2 (B) perdria a l’any 2011, 519,20 euros del sou base de les pagues extres a més dels diners assenyalats als triennis.

La paga extra de desembre de 2011 mereix una explicació a part, ja que sobre la paga extra de desembre 2010 s’ha carregat una part important de la reducció salarial d’aquest any.

Si ens  fixem en la taula de la paga extra de desembre del 2010 ( a sota) els complements responen a una mensualitat un cop descomptat el 5% dels mesos de juny a desembre de 2010, però la retallada important recau en el sou base i els triennis, perquè, segons van argumentar, en aquesta paga extra ens descomptaven amb efecte retroactiu el 5% dels mesos de gener a maig del 2010 que havíem cobrat sense descomptes. Per tant, la paga extra de desembre del 2010 no pot ser referent per a les pagues extres del 2011.

Si aquesta retallada era circumstancial, i  cada mes del 2011 cobrarem el mateix que hem cobrat els mesos de juny a desembre del 2010 i, és a dir, amb el 5% descomptat , la congelació significaria que en les pagues extres hauríem de cobrar una mensualitat sencera, però no, el govern central ens tornarà a retallar el nostre salaris anual en les dues pagues extres.
USTEC·STEs i la IAC, que ja havíem impugnat judicialment i havíem convocat les mobilitzacions contra  la retallada de l’any 2010, rebutgem  de nou aquestes retallades salarials injustificades que vol portar a terme el govern i fem  una crida a la resta de sindicats i al conjunt del professorat i dels empleats i empleades públics a mobilitzar-nos unitàriament  per evitar-la.

PAGA EXTRA DESEMBRE 2010


 
Sou base trienni c.de destí C específic
Mestres 662,32 24,02 473,35 558,66
Mestres ESO 662,32 24,02 473,35 681,04*
PTFP 662,32 24,02 582,92 571,37
PES 623,62 23,98 582,92 571,37
catedràtics 623,62 23,98 698,2 622,94

 

LES NÒMINES DE LA RETALLADA DE JUNY A DESEMBRE

En les nòmines d’aquests mesos s’han materialitza els retalls de sous pels empleats i empleades públics per al mesos de juny a desembre del 2010 i aquesta és la incidència que té en les nòmines del professorat:

1.- RETRIBUCIONS MENSUALS BRUTES PROVISIONALS DE JUNY A DESEMBRE

  Sou basetriennisc.destinacióc.específic
Mestres958,9834,77473,35558,66
Mestres ESO 958,9834,77473,35681,04*
PTFP958,9834,77582,92571,37
PES1.109,0542,65582,92571,37
Catedràtics 1.109,0542,65698,20622,94

* la reducció feta de la suma del tronc comú del complement específic i del complement singular

2.- PAGA EXTRA DESEMBRE 2010

  Sou basetriennic.de destíC específic
Mestres662,3224,02473,35558,66
Mestres ESO 662,3224,02473,35681,04*
PTFP662,3224,02582,92571,37
PES623,6223,98582,92571,37
catedràtics623,6223,98698,2622,94

3.- ESTADIS A PARTIR DE JUNY

  Pagament mensual
juny-desembre

1r Estadi102,97
2n Estadi 108,29
3r Estadi122,78
4t Estadi132,96
5è estadi116,38

4.- Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de primària a partir de juny

  DireccióC.est/secrCoor.dedCoordinTutoria
E.-3 línies amb 33 o més mestres i centres d'EE amb 10 o més unitats705,34440,55178,8074,7653,13
F:-2 línies entre 24 i 32 mestres i centres d'EE amb 9 o menys unitats666,29417,72167,2574,7653,13
G.Centres entre 20 i 23 mestres573,38379,32139,7574,7653,13
H.-Una línia entre 10 i 19 mestres i ZER i centres D'EPA
i penitenciaris. 1ª categoria
483,98343,55113,3174,7653,13
I.Centres estructura cíclica entre 4 i 9 mestres. Centres D'EPA i
penitenciaris.2ªcategoria
337,81230,55 --- 74,7653,13
J.-Centres fins a 3 mestres i centres D'EPA244,24 --- --- --- 53,13

5.- Complement específic mensual brut per càrrecs en centres públics de secundària a partir de juny

  Direcció Cap d'est. i secret.Coord. dedic.Coord.Tutoria esoTutoria

A.-IES ( 31 o més grups );
EOI i E. d'Art (75 o més prof.)

946,11708,36241,2274,7674,7653,13
B.- IES (22-30 grups);
EOI i E. d'Art (50-70 prof.)
822,64622,67215,2274,7674,7653,13
C.-IES (12-21 grups);
EOI i E. d'Art (30-49 prof.)
704,52537,00189,2074,7674,7653,13
D.-IES (fins a 11 grups); EOI i Escoles d'Art
(fins a 29 prof.)
651,32494,57183,9974,7674,7653,13

6.- Complements serveis educatius

Direccions/Responsable d'extensió CRP574,77
Adjunt a direcció CREDA 430,71
Ps. docent. EAP, CRP, i CAP381,38
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals356,77
Personal centres de protecció de menors356,79

7.- Complement singular del complement específic

* Mestres en centres penitenciaris 329,53
Mestres itinerants escoles rurals 198,27
Mestres en centres de formació de persones adultes 112,55
Mestres d’educació compensatòria 62,76
Hores extres
Escoles 285,00
IES 313,50

8.- Quant perdem  anualment?  

  Sou baseC destíc.específic comú * (1)Un Trienni * (2) Total *(3) en set mesos Paga extra desembre * (4)Total anual *(5)
Mestres186, 27174,37205,806,72 566,44381,58948,02
Mestres ESO 186,27174,37250,886,72611,52388,02999,54
PTFP186,27214,76210,496,72611,52388,02999,54
PES365,75214,76210,4914791,00598,431389,43
catedràtics365,75257,25229,4614852,46607,201459,66

A aquesta taula, per completar la quantia total de la retallada de cadascú, se li hauríem d’afegir les retallades mensuals per set mesos en els estadis, càrrecs, tutories i triennis i a més afegir la retallada d’un mes de cada concepte a la paga extra de desembre.


Departament:
Taules de retribucions
Estadis de promoció docent
 

 

 

 

Informació anterior

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (67)