ustec

Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

rigau

26.5 Registre d'absències*

* els documents estan al peu de la pàgina.

Mesa 30/1: Aplicació normativa Incapacitat Temporal

Salut laboral - Bloc de salut laboral

INFORMACIÓ SOBRE INCAPACITAT TEMPORAL, ACCIDENTS LABORALS, MALALTIES PROFESSIONALS I INCAPACITAT PERMANENT DESPRÉS DE LES RETALLADES


Esmenes sindicals unitàries al document sobre justificació d'absències presentat per l'Administració a la Mesa sectorial de 18 d'octubre.

 1. Segon paràgraf substituir l'apartat a) per "a) absències per motius de salut de durada màxima de tres dies"
 2. El tercer paràgraf ha quedar redactat de la següent manera: "La direcció del centre ha d'arxivar i tenir a disposició de les persones afectades i de la Inspecció educativa, la documentació emprada per fer el control d'absències i els justificants presentats. Tant mateix en cap cas serà necessari presentar justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones."
 3. Modificar el parèntesi del cinquè paràgraf : Es recorda que les baixes... ("absència per motius de salut superior a tres dies") ...
 4. Justificació d'absències
  substituir un dia per "tres dies" tant al títol de l'apartat com al paràgraf següent
 5. Pàg 2 últim paràgraf
  substituir un dia per " tres dies"

Demanem la convocatòria de mesa sectorial per abordar i debatre aquestes esmenes així com acabar de concretar les propostes i la resposta de l'administració que, sobre els nomenaments i condicions de treball del personal interí, es va plantejar a la mesa del dia 18 d'octubre.
Així mateix demanem les resolucions de convocatòria del concurs de trasllats tal i com seran publicades al DOGC, abans de la seva publicació.

USTEC·STEs CCOO ASPEPC·SPS FETE-UGT


Resposta del Departament

Senyor/a En resposta al correu electrònic que ens ha fet arribar el senyor Ricardo Rodilla amb el títol “Esmenes sindicals unitàries al document sobre justificació d’absències presentat per l’Administració a la Mesa sectorial del 18 d’octubre”, us informem que:

- El Departament d’Ensenyament publicarà properament la modificació de les Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics i dels serveis educatius per al curs 2012-2013, en els apartats que fan referència al Registre d’absències. El nou redactat d’aquests apartats és el que consta en el document que varem lliurar-vos a cadascuna de les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial, en la reunió celebrada el proppassat 17 d’octubre de 2012. Pel que fa a les propostes de modificació del text que el senyor Rodilla fa en el seu correu us comuniquem que no podran ser incorporades atès que contradiuen la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública

- Pel que fa a l’ampliació dels supòsits de cobertura de substitucions que us varem presentar en el decurs de la reunió celebrada el 17 d’octubre, us informo que el Director General de Professorat i Personal de Centres Públics dictarà properament una Resolució ampliant la informació que, sobre l’assignació de tasques i horari al personal nomenat per a substitucions, conté la Resolució de 29 de juny de 2012. Així mateix, la nova resolució ampliarà també els supòsits de cobertura de substitucions en aquells casos en què hem detectat dificultats per a l’aplicació de la nova normativa.

Atentament,

Pilar Besumbes i Cavero

Subdirectora general de Gestió de Personal Docent Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics Departament d’Ensenyament

Barcelona, 24 d’octubre de 2012


Desacord d'USTEC·STEs envers el Departament

A L'ATENCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT

Benvolgut

En relació a les instruccions sobre absències dues qüestions:

 1. Els SSTT de Tarragona i Comarques han enviat als centres la circular 5/2012 com si afectarà al personal amb funcions docents creant un cert desgavell que exigiria una rectificació dels propis serveis i més ara que ja s'ha publicat la resolució del departament d'ensenyament de 24 d'octubre
 2. En referència les esmenes unitàries que no s'han recollit, els quatre sindicats rebutgem l'explicació del departament ja que la consulta del consell escolar de les absències no és una competència de l'esmentat òrgan i per tant, valorem que sobrepassa les atribucions que les lleis d'educació expliciten, i aquesta resolució, entenem que no té rang legal per atribuir-li altres competències.

La substitució que proposàvem de "no obligatorietat de presentar documents justificatius que continguin dades sobre la salut de les persones...", s'ajusta, al nostre parer, a la legalitat vigent; no així l'obligació de presentar aquests justificants a terceres persones encara que no es conservin. És difícil entendre perquè us heu entestat en mantenir la redacció, quan al concretar com s'han de justificar les absències d'un dia o per consulta mèdica no són necessaris. Podíeu haver evitat amb bona voluntat la confusió que pot originar.

En definitiva pensem que, amb aquestes instruccions, es fa pagar a justos per possibles pecadors, la qual cosa considerem representa un nou atac a les llibertats individuals.

Ricardo Rodilla


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (1)