ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

RETRIBUCIONS

MENÚ --> rodona Notícies / rodona ATRI / rodona Retribucions vigents / rodona Codis ṇmina / rodona Deduccions (IRPF) / rodona Estadis / rodona Sol·licitud bestreta / rodona Normativa / rodona Hisṭric

ret 2018_ret foto_atri

linia

RETRIBUCIONS 2019

Per consultar l'augment real de 2019 heu de comparar la nòmina de gener de 2019 amb la de setembre de 2018.

 

 

RETRIBUCIONS 2018

 

 

fletxa Full informatiu 360: Retribucions 2018

fletxa La substitució temporal de persones membres de l'equip directiu es cobra des del primer dia

linia verda

fletxa Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius que la majoria emanen dels Pressupostos Generals de l’Estat publicats el 4 de juliol de 2018.

fletxa Programa (APP) d'USTEC per calcular els increments del 2018.

linia verda

Davant les difamacions d'altres sindicats volem comunicar que USTEC·STEs (IAC) es va adherir a l'acord que ha possibilitat el cobrament de la paga del 12.

En canvi NO VAM SIGNAR l'acord que només compromet al retorn durant el 2018 d'un 10% de la paga del 2013 quan teníem una moció del Parlament (aprovada just un mes abans) què instava al Govern, entre d'altres, al cobrament del 100% de la paga del 2013 durant el 2018.

linia verda

fletxa USTEC·STEs (IAC) guanya al TSJC el cobrament del mes de juliol del 2016 i el cobrament amb efectes retroactius del 4t i 5è estadi del personal interí.

linia verda

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2017

linia

atri

ATRI: Consulta la nòmina

Com consultar la nòmina telemàticament? (Si teniu dificultats, proveu amb altres navegadors)

Nota: Si no teniu codi d'ATRI el podeu demanar a la direcció del centre /// Recuperació i canvi de contrasenya

fletxa Canvi de dades bancàries: Sol·licitud SSTT / Sol·licitud Consorci / Tel·lemàtic via ATRI (Retribucions --> Nòmina --> Canvi de dades bancàries)

fletxa Quota sindical: Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats.

fletxa IRPF: Canvi voluntari (estableix un mínim, no pas un màxim) del percentatge d'IRPF a retindre en la nòmina --> Informació / Sol·licitud (Enllaç Dept. Ensenyament / Enllaç propi)

fletxa Complement de TUTORIA del SUBSTITUT/A: Requisits: "...quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos". Adjuntar certificat de direcció corresponent. Model de sol·licitud (descarrega'l).

linia

ret vigents

Full informatiu 360. Retribucions 2018:

Després d’haver tingut el sou congelat durant més de 6 anys, en els dos darrers va augmentar un irrisori 1%. I enguany la pujada serà finalment d’un 1,825%. A partir de gener, depenent del sou, l’increment brut aplicat se situarà entre 40 i 75 euros mensuals en el cas de les jornades senceres. Per tant, un altre cop patim una pèrdua important de poder adquisitiu que detallem més endavant.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la qual USTEC·STEs forma part, no va signar l’acord sobre retribucions perquè el trobava completament insuficient. Finalment, l’increment retributiu previst per al 2018 serà d’un 1,825%, mentre que l’IPC interanual a Catalunya s’ha situat en un 2,3% (IDESCAT: setembre de 2018). Per tant, enguany el personal de l’Administració perdrà un 0,475% de poder adquisitiu. A més, aquest acord tampoc no contempla la recuperació de la resta de retallades, com ara les pagues extres del 2013 i 2014. Amb totes les retallades, des del 2010 el poder adquisitiu del personal de les administracions públiques s’ha reduït en un 17,08%. Si hi afegim la reducció o eliminació dels increments salarials indirectes, com ara el FAS, el pla de pensions, els ajuts per activitats fora del centre o els complements de productivitat del personal laboral, o l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi docent, ens n’aniríem a una pèrdua de poder adquisitiu superior al 20%, segons les situacions personals i professionals.

retribucions

complements 2018

descompte 2018

comp_extres

linia

codis

ret bas

001 Sou base:
grup A1: professorat d'ensenyaments secundaris,  professorat d'arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d'FP i mestres d'arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni complement

ret comp

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària. Exemple: destinacio
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d'FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp especific general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació.
085 Paga extraordinària : A la nòmina està en dos conceptes:  Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant -  Complement addicional específic (codi) s’obté sumant complement específic general (005),- complement específic singular i complement específic per estadis.
014 Casa habitació Només per al professorat d'infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

linia

ded

1. IRPF  El càlcul de l'IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l'any s'apugi la retenció de l'IRPF sobtadament (30%, 40%...) perquè s'hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf

irpf

(Càlcul de retencions de l'Agencia Tribuatària)

El percentatge MÍNIM d'IRPF a retindre es pot canviar a través de l'ATRI. Exemple:

irpf nomina

2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup
3. Seguretat Social : 6,35% del total:

 NOTA: Funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

GESTIONS ATRI:

Des de l'ATRI es pot:

1) Modificar la situació personal d'un mateix (habitatge, fills, etc.): Retribucions --> IRPF --> Dades personals actuals --> Canvi de dades.

2) Establir un mínim de % d'IRPF a retindre (recomanat 17-18% a sencera... 10-11% a mitja): Retribucions --> IRPF --> Dades personals actuals --> Canvi de percentatge.

Tingueu present, però, que "el canvi de percentatge sol·licitat només es tindrà en compte en aquells períodes del càlcul de la retenció en els quals el percentatge de retenció resultant del còmput efectuat pel sistema sigui inferior al sol·licitat per l'empleat".

3) Consultar l'evolució mes a mes de retenció d'IRPF: Retribucions --> IRPF --> Dades personals actuals --> Evolució del personatge.

4) Descarregar el "Certificat de retencions i ingressos": Retribucions --> IRPF --> Certificat de retencions i ingressos.

atri irpf consulta

linia

estadis

fletxa Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t (i 5è) estadi amb efectes 1/1/2016

Normativa ESTADIS (Antics "SEXENNIS"): Estadis de promoció docent

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:
Sis crèdits (pels 6 anys... o nou, pels 9 anys, si és el 1r estadi) corresponents a serveis prestats.
Quatre (o un, si és el 1r) crèdits restants. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent (com antigament).

Aquí teniu algunes de les formes més habituals per tal d'assolir els quatre (o un, si és el 1r) crèdits:

2.i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.
2.j) Tutoria d'un grup d'alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.
3.h) Formació: mig crèdit cada 15 hores.
4) Per la realització d'activitats complementàries, viatges i colònies, plans d'entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d'un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Normativa sobre els cursos de formació (màxim d'hores no presencials 10)

Activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament

fletxa Full informatiu sobre els estadis d'USTEC

fletxa Model de sol·licitud de cobrament dels estadis (recordeu que els triennis son automàtics) / Reconeixement de serveis previs i triennis [Normativa]

estadi trienni

Per saber si ja us han concedit l'estadi/trienni, a la part esquerra de l'ATRI, a "avisos pendents", us ha d'aparèixer la notificació

fletxa Normativa canviada 13 de novembre de 2014

linia

sol bes

Atenció: La sol·licitud cal presentar-la al Servei de nòmines de Personal Docent de Via Augusta, amb el format d'instància.

bestreta

linia

normativa

Normativa estatal:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.   

Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).   

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.      

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.  

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

linia

Voleu consultar l'antiga secció (amb l'històric) "Retribucions" o "Nòmina"? Feu clic a l'enllaç corresponent.

linia

seus ustec_afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (2886)