Prevenció de riscos laborals. Normatives i documents

Normativa

General

Llei 31/1995, de 8 de novembre Llei de prevenció de riscos laborals (versió consolidada)

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Reial decret 171/2004, de 30 de gener    REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener
Reial decret pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (versió consolidada)
Ordre de 27 de juny de 1997, que desplega el RD 39/1997

PACTE sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

DECRET 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament.

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.


Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/486_
97/PDFs/realdecreto4861997de14deabrilporelqueseestablecenlas.pdf

DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo

Seguridad en el trabajo (115)

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos sobre
señalización de seguridad y salud

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos
/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  BOE nº 86 11/04/2006

 

Centre docent

Pla d'emergència del centre educatiu

Requisits mínims de centres
Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres educatius públics
Programes de necessitats  [PDF, 461 KB.]
Esquemes d'organització  [PDF, 1.94 MB.]

Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf

 

Guías técnicas INSHT

 

Vigilància de la Salut

Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció

 

Accidents i malalties professionals

 

Risc durant l’embaràs

Malalties professionals

 

  • Reconeixement accident o malaltia professional per MUFACE

             http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/A37572-37580.pdf

NORMATIVA DESCOMPTES PER BAIXES I PER ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT


 

· Llistat de legislació ( doc )

Notes tècniques de prevenció (NTP)
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
Estrès en el col·lectiu docent: metodologia per l'avaluació
Fatiga mental
Fatiga postural
Assetjament psicològic o mobbing
Laboratori, prevenció del risc
Carrega mental del treball: definició i avaluació
Confort acústic
Confort tèrmic 1
Confort tèrmic 2
Índex Temàtic