ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

28 d’abril – DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Aquest article va dirigit a totes les persones que treballen en educació, sigui on sigui el seu lloc de treball, etapa educativa o entorn i context social de l’alumnat.

Cada 28 d’abril celebrem el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball per promoure la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals arreu del món.
Aquest any us volem parlar de les avaluacions de riscos. Es tracta d’una eina que ens pot permetre prendre consciència dels riscos en el nostre lloc de treball per a poder eliminar-los o, si no és possible, disminuir-los al màxim. La llei preveu que les avaluacions que s’han de dur a terme tenen a veure amb riscos de seguretat i higiene, psicosocials i ergonòmics, per tal d’abastar tota la complexitat del nostre treball. 
Aquestes avaluacions s’han de fer periòdicament, ja que els edificis pateixen desgast, es fan ampliacions o es canvien instal·lacions, probablement la plantilla canviï i/o l’equip directiu també... Cal avaluar i considerar les mesures preventives adients per a cada cas, tenint en compte els canvis que es van produint al llarg del temps.
En les avaluacions de riscos es fa, per una banda, una mirada global al centre de treball com a organització i, per l’altra, una de més específica, en la mesura que se n’analitzen diferents aspectes, com ara l’edifici, l’entorn, les funcions de les persones que hi treballen o les condicions físiques com la llum. Finalment es recullen moltes altres dades que configuren el nostre espai de treball cada dia. Els tècnics i tècniques de les seccions de Prevenció de Riscos de cada ST es desplacen per analitzar i fer un informe sobre les condicions d’on treballem.

Per què és important?

En primer lloc, perquè en l’informe de l’avaluació es recull tot aquell risc que necessita ser eliminat o reduït, amb la qual cosa augmenta la seguretat dels nostres llocs de treball. Una prioritat és reduir els accidents laborals.
En segon lloc, estableix qui té la responsabilitat de fer-ho. En el cas d’Ensenyament, pot ser que alguns problemes els hagi de resoldre el mateix centre, però molts altres són responsabilitat dels ajuntaments o del mateix Departament d’Ensenyament. Cal condicionar els espais de treball d’acord amb la normativa vigent.
En tercer lloc, perquè poden detectar-se situacions o activitats nocives per a la nostra salut. En aquest cas caldrà recórrer a la metgessa de salut del nostre Servei Territorial a fi de preveure una adaptació del lloc de treball adient a cada persona. Volem les millors condicions per a un treball digne i saludable.
Els avantatges són clars, raó per la qual si el vostre centre no té l’avaluació de riscos o no està actualitzada, us animem a demanar-la a la Secció de Prevenció del vostre Servei Territorial. També podeu recórrer als delegat s/es de salut del vostre territori  (http://dom.cat/16ze)  per tal de valorar la situació del centre i fer la demanda des del nostre sindicat.
Un exemple: Aules Hospitalàries, Centres de Dia dels Hospitals i Centres de Justícia Juvenil amb aules educatives.
Com ja sabeu, en la nostra acció sindical com a USTEC, visitem tots els centres de treball. En alguns dels visitats, vàrem constatar-hi les difícils condicions en que treballaven les persones assignades com a plantilla. Com que vam creure que necessitaven una atenció específica, i justament com a mesura preventiva, vàrem demanar les avaluacions de riscos de tots aquests centres. En aquests moment s’estan acabant i, a manca de resultats, podem avançar que s’hauran de modificar alguns aspectes a fi de garantir-ne la seguretat i salut.

USTEC-STEs hem defensat sempre que es facin les avaluacions de totes les especialitats i en els terminis establerts.
Els delegats i delegades de prevenció de cada Comitè de Prevenció de Riscos Laborals vetllem perquè els centres estiguin en les millors condicions i perquè s’apliquin les mesures correctores i, sobretot, les preventives, incidint també en totes les que tenen a veure amb la organització del treball. No només volem edificis segurs, sinó que també que la càrrega mental disminueixi i que tota la organització del centre de treball pugui ser millorada.

Si en voleu saber més, visiteu el web http://www.sindicat.net/w/fullinf/full2895.pdf.

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

21/04/2017 12:04 (10)