NOTA DE SALUT LABORAL D’USTEC-STES

Us volem facilitar trobar la informació sobre persones amb problemes de salut que han de demanar comissió de serveis o vacant.
És imprescindible , per poder tenir accés al que diu aquesta resolució, tenir reconeguda l’adaptació del lloc de treball segons l’article 25 de la Llei de Prevenció de riscos i/o la condició legal de disminuït (a partir de 33% de discapacitació oficial). Podeu trobar tota la informació sobre com demanar l’adaptació del lloc de treball en el següent enllaç http://www.sindicat.net/salut/index.htm  Adaptacions i/o canvis de lloc de treball per motius de salut

En el cas d’interins/es no es contempla el dret a acollir-se al que estableix l’article 25
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), per a l’adequació de la destinació o l’especialitat, només la condició legal de disminuït (a partir del 33% de grau de discapacitat oficial).

De tota manera, en el cas de que els interins/es tinguin un informe del Servei de prevenció de riscos sobre aptitud amb restriccions pel seu lloc de treball i també si tenen unes propostes preventives del Departament d’ensenyament derivades d’aquest informe del Servei de Prevenció, cal que, a més de la tramitació telemàtica, vagin al SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona i adjuntin una còpia d’aquesta documentació a la seva demanda.

 

WEB DEL DEPARTAMENT SOBRE DESTINACIONS
Annex 1. Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals
—1 Participants: personal docent funcionari i interí
Col·lectius docents.
Els llocs de treball s'adjudicaran als col·lectius docents següents d'acord amb aquest ordre:
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2012 o anterior.
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè procedeix de:
L'adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits.
L'adscripció a llocs de l'Administració no reservats exclusivament a docents.
c) Professorat que s'acull a alguna de les següents situacions específiques:
c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), per a l'adequació de la destinació o l'especialitat.
c.2) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.

3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres
3.2 Presentació de documentació justificativa
3.2.1 Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:
Quan la disminució i el seu percentatge no constin en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona, dins el termini de presentació de de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.
3.2.2 Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus:
Han de presentar, juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica, la justificació documental de la petició de comissió de serveis per motius personals o professionals greus (supòsit c dels motius previstos per a la fase d'elecció), als serveis territorials d'Ensenyament o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, on presti serveis el curs 2011-2012, dins el mateix període de presentació d'instàncies.
3.2.3 Sol·licitants que s'acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.
Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'administració educativa ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran el Consorci d'Educació de Barcelona o els serveis territorials, segons correspongui. Els participants sol·licitaran els centres del seu àmbit territorial que compleixin els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c) de la base 1.1. La validació de la sol·licitud es realitzarà, previ tràmit d'audiència, en l'àmbit territorial de gestió del seu expedient. La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació consegüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions.

4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat
4.4 Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis de forma individual (col·lectiu e i, si escau, c de la base 1.1)
c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.
Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.
Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a i b participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen el requisit.
El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit c) les haurà d'indicar a la sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.
El professorat emplenarà les dades d'especialitat i podrà optar a llocs de diversitat en instituts i aules d'acollida.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals
d) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis en un altre centre.
Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a) i b) de la base 4.4, així com el personal funcionari que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat que compleixen el requisit. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius del supòsit c) només hi participaran quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.
La direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis del supòsit c), i podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici.

6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.
6.2.5.3.3 Professorat que s'acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).
Dins d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació es prioritzaran els participants en l'ordre de les situacions següents:
c.1) Professorat funcionari de carrera al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
c.2) Professorat funcionari de carrera que acrediti la condició legal de disminuït.
c.3) Professorat que va superar les proves selectives d'ingrés de l'any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts, i que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.
En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:
Cos de mestres.
Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
L'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.
Cossos d'ensenyaments secundaris.
Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).
Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.6 Professorat interí.
El personal interí s'ordenarà, dins de cada fase de participació, d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, tot tenint en compte que el personal interí que acredita condició de disminució forma un nivell específic d'adjudicació.