DESCOMPTES PER BAIXA (incapacitat temporal)
En tot cas els percentatges s'apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la incapacitat i no variaran durant tot el temps que duri, és a dir que els possibles increments de sou i assoliment de triennis o sexennis no es reflectirà en la nòmina fins que no es tingui l'alta i NO serà retroactiu

 

PER MALALTIES COMUNES (per causes no derivades de la feina)

 • Els tres primers dies de la incapacitat temporal es cobrarà el 50% de les retribucions.
 • Del 4t dia fins al 20è dia de la incapacitat temporal es cobrarà el 75% de les retribucions.
 • A partir del 21è dia i fins al final de la incapacitat temporal es cobrarà el 100% de les retribucions.

PER PODER COBRAR EL 100% EN EL CAS D'HOSPITALITZACIÓ, INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA, PROCÉS ONCOLÒGIC, EMBARÀS, I VIOLÈNCIA DE GÈNERE, CAL OMPLIR EL Model de sol·licitud pagament 100% , Model sol·licitud pagament 100% del Consorci d'Educació de Barcelona, ACOMPANYAR-LO DEL CERTIFICAT CORRESPONENT (que només ha de dir la circumstància, mai quina és la patologia) I ENTREGAR-LO JUNTAMENT AMB EL COMUNICAT DE BAIXA.

Supòsits excepcionals que garanteixen el 100% de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes.

 • En els casos d'incapacitat temporal produïts durant l'embaràs o per violència de gènere,  es cobrarà el 100% durant tot el període d'incapacitat.

 • La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

 • La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància.

 • La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%.

 • En els casos d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.

 • La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

 • La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

Procediment per al reconeixement de les millores voluntàries derivades dels supòsits excepcionals.

 • El procediment per' al reconeixement de les millores voluntàries derivades dels supòsits excepcionals s'inicia a sol·licitud de la persona interessada. El model de sol·licitud(Model de sol·licitud pagament 100% , Model sol·licitud pagament 100% del Consorci d'Educació de Barcelona), es troba disponible en el portal de l'empleat públic ATRI, així com a les corresponents Intranets dels departaments de la Generalitat. Juntament amb el comunicat de baixa, s'ha de presentar a les unitats de personal corresponents la sol·licitud amb la documentació acreditativa dels supòsits excepcionals dins un sobre tancat
 • En els casos d'empleades públiques embarassades i en el de les víctimes de violència de gènere, les persones interessades hauran d'acreditar la seva condició d'embarassada mitjançant informe assistencial i, en el cas de violència de gènere, mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • En casos d'hospitalització o d'intervenció quirúrgica, juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'acreditar que s'ha produït l'hospitalització o la intervenció quirúrgica mitjançant el corresponent justificant del centre hospitalari o l'informe mèdic d'alta hospitalària ( de fet millor que no sigui mèdic, amb un justificant de l'alta hospitalària és suficient). En cas que els supòsits excepcionals d'hospitalització o intervenció quirúrgica es produeixin una vegada ja iniciat el període d'incapacitat temporal, i sempre que es corresponguin amb un mateix procés patològic, es presentarà la sol·licitud  amb la documentació corresponent preferentment amb el següent comunicat de confirmació de la Incapacitat temporal, en darrer terme, amb el comunicat mèdic d'alta. Si de la documentació aportada no se'n desprèn la vinculació de la hospitalització o intervenció quirúrgica amb la incapacitat temporal prèvia els gestors de personal podran requerir a la persona interessada informació mèdica complementària.
 • Els casos de procés oncològic s'acreditaran mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa.

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones
interessades és confidencial per la qual cosa l'Administració o l'organisme competent s'ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop acreditat i fet constar que es compleixen els requisits per a tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, es retornarà a l'interessat la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no es registraran en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.
(És millor no donar cap informació mèdica i fer servir només els justificants d'ingrés hospitalari i d'intervenció quirúrgica sense especificar-ne la causa.)

PER ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL
Accident ocorregut en el lloc de treball o in itinere o malaltia professional recollida en el quadre de malalties professionals: en el cas dels i les docents només hi consten els nòduls de cordes vocals.

 

Es cobra el 100% durant tot el període de la incapacitat.

 

BAIXA DURANT EL MES D'AGOST

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.