Funcions del coordinador o de la coordinadora de prevenció de riscos laborals, segons instruccions d'inici de curs

Funcions

Feines a fer

Com fer-ho. Normativa i Legislació (la millor manera d’utilitzar els “links” és anar a la web de salut de USTEC-STES I obrir el document electrònic següent: COORDINADORS I COORDINADORES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS CENTRES DOCENT ·Què són i funcions ·Guia per desenvolupar les funcions)

1.Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 - Recollir el màxim d’informació sobre salut laboral i facilitar-ne la seva difusió.

- Anar a les reunions que la Secció de Prevenció de Riscos Laborals convoqui per els coordinadors i informar-ne al centre.

- Comunicar a la Secció del  Servei de Prevenció  tots aquells incidents o dubtes respecte a possibles riscos en el centre.

- A través de webs i revistes de l’Administració, de sindicats,  de mútues,

Salut laboral Ustec·Stes
http://www.sindicat.net/salut/index.htm
http://salutlaboralustec.blogspot.com/

Seguretat i salut
http://educacio.gencat.cat/intranet  (es necessita la clau de l’Atri per accedir a la intranet del Departament d’Educació) Procediments, instruccions, notes de prevenció laboral i altres documents per dur a terme la feina amb seguretat. Intranet d'Ensenyament » Portal de centre » Seguretat / Intranet d'Ensenyament » Serveis al personal » Prevenció de riscos laborals

- Recollir els problemes de salut del professorat relacionats amb la feina i informar-ne al Servei de Prevenció.

Legislació i Documentació:

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/486_97/PDFs/realdecreto4861997de14deabrilporelqueseestablecenlas.pdf

DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/488_97/PDFs/realdecreto4881997de14deabrilsobredisposicionesminimasd.pdf

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización (INSHT)• http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/pantallas.pdf

Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics  : Inici  >  Departament  >  Publicacions  >  Monografies > http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/Criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics/Criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf

 

• Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf

2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.

- Actualitzar els plànols del centre en funció dels canvis realitzats al mateix temps que s’actualitza el pla d’emergència.

- Comunicar al Servei de Prevenció el resultat del simulacre..

-Verificar si totes les instal·lacions de gas, electricitat, aigua, calefacció (calderes), alarmes, etc.. estan en condicions correctes, i si les empreses de manteniment corresponents les tenen actualitzades.

- Simulacre general obligatori: durant el 1r trimestre cada any.
- Altres simulacres:

- específics:

  - menjador
  - cuina
  - laboratori
  - parvulari 
  - tallers

- Preparació i realització de sessions informatives pels tutors i tutores que la puguin transmetre als alumnes.

- Preparació i realització de sessions informatives per tots els treballadors i treballadores del centre per què tothom sàpiga quina és la seva funció en el moment de posar el pla d’emergència en marxa.

- Realització de documentació: cartells, fulletons, etc. 

Legislació i Documentació:

Pla d'emergència del centre educatiu
Web departament: Inici  >  Departament  >  Publicacions  >  Monografies> Pla d'emergència del centre educatiu

.Pla d'emergència del centre docent per llars d'infant

Seguridad en el trabajo (115) (INSHT http://www.insht.es/portal/site/Insht/)

Aparatos a presión (61)

Atmósferas explosivas (3)

Construcción (10)

Electricidad (1)

Equipos de trabajo (22)

General (3)

Máquinas (4)

Aparatos de elevación y manutención (15)

Incendios, emergencias y evacuación (16)

Productos químicos (6)

Accidentes graves (5)

Accidentes graves (5)

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat.

Revisar

- L’actualització i la validesa de la senyalització del centre.

- La viabilitat de les sortides d’emergència.

- El funcionament de l’enllumenat d’emergència.

 

 

Legislació i Documentació:

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos sobre señalización de seguridad y salud
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf

4. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.

- Veure quines persones discapacitades hi ha en el centre i tenir un protocol clar per evacuar-les.

- Revisar les funcions dels responsables en el cas d’una emergència.

- Contactar amb els bombers perquè coneguin la situació i característiques del centre.

- Comprovar que els telèfons imprescindibles són a l’abast :

Central d’emergències: 112

Empreses de manteniment

Centres sanitaris:

• públics (urgència vital)
•de mútues mèdiques privades (per al personal de MUFACE)
• de la Mútua ASEPEYO (personal del PAS i personal d
ocent interí/substitut).

Legislació i Documentació:
Seguretat
INSHT http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Incendios, emergencias y evacuación (16)

Pla d'emergència del centre educatiu
Web departament: Inici  >  Departament  >  Publicacions  >  Monografies> Pla d'emergència del centre educatiu

Plan de emergencia
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Manual_Proced_Prev_Riesgos/ejemplo24.pdf

NTP 045: Plan de emergencia contra incendios
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_045.pdf

 

5.Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials.

- Revisar el bon estat i la correcta ubicació dels extintors i de les boques d’incendi exteriors i la caducitat de la revisió per part de l’empresa.

-  Revisar que les portes d’emergència estiguin viables ( a vegades es tenen tancades per que  els alumnes no puguin sortir)

- Fer-ho de tant en tant ja que en un centre escolar els extintors són sovint buidats o els treuen l’anella i queden inutilitzats.

- Trucar a l’empresa de manteniment quan la validesa del timbrat estigui caducada.

6.Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.

- Intentar posar d’acord amb els professorat i les persones de neteja i el PAS, unes pautes d’ordre i neteja:

- en els magatzems de materials

- en les aules i laboratoris

- en la sala de calderes

- en el local dels comandaments elèctrics

- passadissos

- en els tallers de FP, etc.

-  Cal implicar als caps de seminari i departament per que posin les pautes dels seus espais.

-  Explicar clarament a les persones del Pas i de neteja la importància de les pautes d’ordre i neteja.

7.Emplenar i trametre als Serveis territorials el full de Notificació d’accidents.

- Informar les direccions de l’obligació que té el Centre de comunicar els accidents de treball/en acte de servei, acc. “in itínere” i “in mission” a la direcció de SSTT i a la Secció de Prevenció de Riscos.

- Informar als treballadors i treballadores del departament d’Educació sobre la importància de la correcta comunicació dels Accidents de Treball (sobretot quant a possibles seqüeles).

- Recollir les dades dels Centres assistencials sanitaris de les entitats mèdiques privades del personal docent adscrit a MUFACE i del nom de la persona corresponent que vol ser assistida i dades dels Centres assistencials d’ASEPEYO

Accidents Laborals

- Saber què s’ha de fer (full informatiu Ustec-Stes 144)

- Tenir els impresos de comunicació d’accidents accessibles.( son a les instruccions d’inici de curs) Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària

Full de notificació d'accident o incident laboral - Model

- Cal tenir a mà també els volants per que les persones de règim de Seguretat Social puguin ser ateses a les mútues, (en general Asepeyo) http://www.asepeyo.es/web/Biblioteca.nsf/ficheros/volante_asistencia_CT.pdf/$file/volante_asistencia_CT.pdf

 

 


8- Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.

- Recollir el màxim d’informació sobre l’incident i o l’accident ocorregut.

- Recollir els incidents i accidents que es produeixin en el centre.

- Explicar be a la direcció i al claustre quin és el procediment per reconeixement de accident o malaltia professional

Accidents laborals

Legislació i Documentació:

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembrepor la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/21/pdfs/A40988-41013.pdf

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. 303 de 19 diciembre

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/Resoluciones/2002/26_11_2002/PDFs/resolucionde26denoviembrede2002delasubsecretariaporlaq.pdf

Procediment pel reconeixement dels drets derivats de malaltiaprofessional i/o d'accident en acte de servei (muface)

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/a37572-37580.pdf

9- Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.

- Acompanyar als Tècnics del Servei de Prevenció de riscos laborals, durant la seva visita al Centre.

- Informar als Tècnics dels incidents/accidents que s’han produït al Centre, així com qualsevol circumstància que es pugui considerar d’interès.

- Realitzar consultes d’assessorament als Tècnics en matèria de Seguretat i Salut laboral.

- Recollir els comunicats de risc que aporta el personal del Centre i resta de la Comunitat Educativa.

- Recollir informació sobre les possibles alteracions de la salut de les persones que treballen en el centre en relació a les malalties professionals o relacionades amb el treball.

- Informar sobre les situacions de risc especials:

 • Risc durant l'embaràs
 • Adaptacions o Canvi del lloc de treball per motius de salut.
 • Assetjament psicològic en l'àmbit laboral

Legislació i Documentació:

Avaluacions de riscos

Full informatiu Ustec-Stes 169

Utilització de l’imprès de comunicat de risc.(Annex1)

Informació sobre les temperatures adequades en el lloc de treball (Full informatiu 187)

EL Reial Decret 486/1997Article 7. Condicions ambientals :En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C.

Per comunicar al Departament el risc per temperatures altes, es pot fer servir el comunicat de risc, tal com està a continuació "Comunicat de risc de temperatures altes". El coordinador/a el trametrà per correu electrònic, fax, correu urgent o verbalment al cap de secció dels Serveis Territorials corresponent. En el cas que sigui verbalment, amb posterioritat, li farà arribar per escrit.
Caldria enviar-ne una còpia al director/a del SSTT i a un/a delegat/a de prevenció del Comitè de seguretat i salut corresponent al SSTT. En el nostre cas, la còpia s'ha d'enviar a salut@sindicat.net per poder fer-ne el seguiment en el sí del Comitè i poder presentar, si cal, la denúncia a la Inspecció de treball.

Evaluación de Riesgos Laborales  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals"
Web Departament Empresa i Ocupació Inici > Departament > Centre de Documentació > Publicacions > Seguretat i salut laboral > Guies, manuals, estudis i protocols > Manuals > Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals

Avaluació de riscos
http://educacio.gencat.cat/intranet
(es necessita la clau de l’Atri per accedir a la intranet del Departament d’Educació)

Malalties Professionals

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales. BOE núm. 4 de 4 de enero

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
BOE 302 de 19 de novembre , RD 1299/2006 , a la pàgina 24 (44510)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)
Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores
.

RISC DURANT L'EMBARÀS

Per les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...) la legislació esta recollida en
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Riesgoduranteelemba10956/index.htm

Per les dones funcionàries en règim de Muface la legislació esta recollida en
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/05/pdfs/A30188-30195.pdf


Real Decret 298/2009, de 6 de març, pel que es modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embaraçada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf

S'ha de demanar el subsidi

Subsidi per risc durant l'embaràs

Subsidi per risc durant la lactància natural

 

Adaptacions i Canvis de lloc de treball per motius de salut

- Adaptacions i/o canvis de lloc de treball per motius de salut (http://www.sindicat.net/salut/mespag/Adaptacions.htm)

-Full informatiu Ustec-Stes 170

Assetjament psicològic en l'àmbit laboral

Inici > Àmbits d'actuació > Funció pública > Polítiques socials, prevenció i medi ambient > Prevenció i salut laboral > Assetjament psicològic en l’àmbit laboral

LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ SOBRE L'AMIANT (Riscos manipulació del material amb amiant , enderrocs ...)

 

10- Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de  prevenció de riscos laborals.

- Recollir dades i donar publicitat dels cursos relacionats amb la Seguretat i la Salut Laboral.

- Demanar a la direcció que demani al Departament cursos en el centre sobre PRL

- Recollir propostes de formació específica per les necessitats del centre  en temes de Prevenció de riscos laborals.

- Proposar als Centres de Recursos, la realització de cursos en matèria de PRL a realitzar en la zona o en el Centre. 

- Informar al claustre de la organització a nivell de prevenció del Departament d’Educació. 

- Informar al claustre sobre la legislació bàsica de Prevenció de Riscos Laborals

FORMACIÓ

Formació en seguretat i salut dels i de les docents
http://www.xtec.es/formacio/seguretat_salut/index.htm

CENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

L'organitzen els Centres de Seguretat i Salut Laboral de les quatre demarcacions territorials
  Web Departament Empresa i Ocupació Inici > Àmbits d'actuació > Seguretat i salut laboral > Formació > Oferta formativa dels CSSL

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Activitats formatives i de divulgació

INFORMACIÓ: GUIA PRÀCTICA DE SALUT LABORAL USTEC-STEs

Legislació i Documentació sobre Prevenció de riscos laborals:

PACTE sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://www.gencat.cat/diari/4480/05270004.htm

Llei 31/1995, de 8 de novembre
Web Departament d'Empresa i Ocupació.Inici > Àmbits d'actuació > Seguretat i salut laboral > Normativa i criteris > Normativa general > Prevenció de riscos laborals

SERVEI DE PREVENCIÓ  
Reial decret 39/1997, de 17 de gener    
Web Departament d 'Empresa i Ocupació Inici > Àmbits d'actuació > Seguretat i salut laboral > Normativa i criteris > Normativa general > Prevenció de riscos laborals

INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Centres de Seguretat i Salut Laboral 
Web Departament d'Empresa i Ocupació Inici > Àmbits d'actuació > Seguretat i salut laboral  > Directoris > Generalitat de Catalunya

11.Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.

Informar al personal docent dels materials publicats en matèria de prevenció de riscos laborals.

No Badis!.
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm                  

La farmaciola. Descripció i contingut de la farmaciola escolar. Departament de Salut i Col·legi de Farmacèutics de Barcelonahttp://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Ciutadania/Documents/Arxius/FARMACIOLA%20ESCOLAR%202012.pdf

 
Annex 1 Comunicat de risc / situació perillosa