INSTEM ELS CENTRES A DENUNCIAR LES TEMPERATURES QUE SUPERIN EL QUE DIU
EL Reial Decret 486/1997Article 7. Condicions ambientals

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C.

Per comunicar al Departament el risc per temperatures altes, es pot fer servir el comunicat de risc, tal com està a continuació “Comunicat de risc de temperatures altes”.

El coordinador/a el trametrà per correu electrònic, fax, correu urgent o verbalment al cap de secció dels Serveis Territorials corresponent. En el cas que sigui verbalment, amb posterioritat, li farà arribar per escrit.
Caldria enviar-ne una còpia al director/a del SSTT i a un/a delegat/a de prevenció del Comitè de seguretat i salut corresponent al SSTT. En el nostre cas, la còpia s’ha d’enviar a salut@sindicat.net per poder fer-ne el seguiment en el sí del Comitè i poder presentar, si cal, la denúncia a la Inspecció de treball.