ACCIDENT LABORAL

Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Concepte
S'entén per accident de treball qualsevol lesió corporal que el treballador/a pateixi amb ocasió o
a conseqüència del treball que executi per compte aliè.

ACCIDENTS QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL
a) Els que pateix el treballador/a en anar o tornar del lloc de treball pel trajecte habitual (In
itinere).
b) Els que pateix el treballador/a amb ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de
càrrecs electes de caràcter sindical.
c) En els desplaçaments que el treballador/a faci fora del centre de treball, acomplint les
ordres dels seus superiors (In mission).
d) Els ocorreguts amb ocasió o com a conseqüència de les tasques que, encara que siguin
altres distintes a la seva categoria professional, executi el treballador/a en compliment de
les ordres de l'empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa.
e) Els ocorreguts en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres
tinguin connexió amb el treball.
f) Les malalties no tipificades que contregui el treballador/a amb motiu de la realització del
seu treball, sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa exclusiva la seva
execució.
g) Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador/ a, que s'agreugin com a
conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.
h) Les conseqüències de l'accident que resultin modificades en la seva natura, duració,
gravetat o finalització, per malalties intercurrents que constitueixin complicacions derivades
del procés patològic determinat per l'accident mateix, o tinguin el seu origen en afeccions
adquirides en el nou medi en què es trobi el pacient per a la seva curació.
Es pressuposarà, si no es demostra el contrari, que són constitutives d'accident de treball les
lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i en el lloc de treball.

ACCIDENTS QUE NO TENEN LA CONSIDERACIÓ D'ACCIDENT DE TREBALL
a) Els deguts a força major estranya al treball, entenent-se per aquesta la que sigui de tal
natura que no guardi cap relació amb el treball que s'executava en succeir l'accident. En
cap cas seran considerats com a tal la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la
natura.
b) Els que siguin deguts a dol o a imprudència temerària del treballador/a accidentat.
Notificació d'accident
Quan s'ha produït un accident laboral, el director/a el comunicarà al delegat/da territorial
mitjançant el Full d'accident de treball.
Encara que l'accident no comporti baixa, el director o la directora té
l'obligació de notificar-ho a la delegació territorial.
Quan es tracti de cas de mort, s'ha de trametre immediatament per tal que el jutge pugui
procedir a fer l'aixecament del cadàver.
- En casos com:
_ Accident greu o molt greu
_ Accident que afecti a més de 4 treballadors/es
S'ha de comunicar dins de les primeres 24 hores següents a l'accident.
- En casos com
_ Accident lleu
_ Accident sense baixa
S'han de comunicar abans de 48 hores.

QUÈ HEM DE FER EN EL CAS D'ACCIDENT DE TREBALL? Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària

PERSONAL ADSCRIT A LA SEGURETAT SOCIAL
( Personal que està sotmès al règim de la Seguretat Social, no pas aquell que dins del règim de
MUFACE opta per les prestacions de la Seguretat Social )
1. Demanar el volant d'assistència mèdica per accedir a la Mútua (centre/delegació territorial)
més proper sempre que es pugui.
Els directors i directores han de tenir l'imprès de la mútua al centre.http://www.asepeyo.es/web/Biblioteca.nsf/ficheros/volante_asistencia_CT.pdf/$file/volante_asistencia_CT.pdf
Si és molt urgent, el volant es pot lliurar més tard. L'emplenarà el director/a i el lliurarà a la
persona accidentada.
2.Anar al centre assistencial de la Mútua o centre concertat més proper, sempre que sigui
possible. Lliurar el volant d'assistència.
3.Si, per la urgència, no fos possible anar directament a la Mútua o centre concertat, anar
primer al centre assistencial més proper i després continuar amb la Mútua o centre concertat.
4.Comunicar-ho a la Secció de Personal dels SSTTo al Servei de
Personal en el cas de treballadors i treballadores de Serveis Centrals mitjançant l'imprès de Comunicat d'accident laboral es troba a les Instruccions d'inici de curs.Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional
5.Fer arribar la baixa laboral al més aviat possible. Els serveis mèdics de la Mútua estan
facultats per fer-la.
6.Seguir les instruccions del servei mèdic de la Mútua o centre concertat.
7.Lliurar la baixa a la Secció o Servei de Personal segons correspongui.

PERSONAL ADSCRIT A MUFACE
1.L'empresa ha de fer un informe d'accident de servei mitjançant l'imprès de Comunicat d'accident laboral es troba a les Instruccions d'inici de curs.Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional
2.El metge ha de fer constar que ha estat accident de servei en el paper de baixa o, en el seu
defecte, en un altre document.
3. Comunicar-ho a la Secció de Personal dels SSTT o al Servei de
Personal en el cas de treballadors o treballadores de Serveis Centrals, tant si hi ha baixa
com si no.
4. Tant l'informe de l'empresa/centre com el del metge s'han d'arxivar a l'expedient de les
delegacions territorials.
5. És imprescindible demanar el reconeixement d'accident laboral o de malaltia professional a MUFACE i tenir-ne la resolució positiva per escrit, per poder tenir els drets que se'n deriven. Per fer-ho , primer s'ha de demanar el reconeixement al Departament d'Ensenyament que ho ha de comunuicar d'ofici a MUFACE.
El procediment al respecte esta recollit a http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/A37572-37580.pdf
En qualsevol cas els directors i directores dels centres disposen d'un protocol
amb una fitxa que cal omplir si es produeix algun incident o accident.

ÉS MOLT IMPORTANT COMUNICAR-HO AL DEPARTAMENT, TANT SI HI HA BAIXA COM
SI NO, JA QUE SERVEIX PER PODER FER UN RECULL DE TOTS ELS INCIDENTS I
ACCIDENTS I POSAR MESURES PREVENTIVES.

Actualment, com que el departament , en funció de les retallades fetes per l'Administració en la situacions de baixa laboral, ja no completa es sou de les persones amb IT, (recollides en el decret DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal) el fet de que sigui reconegut com accident laboral permet cobrar el 100% del sou i que en els cas de quedar en atur en la situació de baixa, no descompti temps.

També serveix per:
- El personal adscrit a MUFACE, en el cas d'accident de servei, pot tenir dret a una jubilació
anticipada més ben retribuïda per incapacitat permanent i a una indemnització en el cas de
seqüeles (d'acord amb un barem establert).
També te totes les despeses relacionades amb l'accident cobertes en la totalitat (Medicaments,
rehabilitació...)
El personal de SS té una prestació més alta en la possible incapacitat.


MALALTIES PROFESSIONALS

Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Malalties professionals: Concepte
a) Són les que es contrauen amb ocasió del treball realitzat per compte aliè en aquelles activitats establertes en un quadre de malalties professionals, sempre que la malaltia derivi de l'acció d'alguna de les substàncies o elements que s'indiqui en l'esmentat quadre per a cada malaltia professional.
b) Si la malaltia no figura en el llistat de les professionals, cal provar la relació entre el treball desenvolupat i la malaltia, per tal que puguin tenir la consideració d'accident de treball (art 115 .2.e). o de servei en el cas de personal adscrit a Muface
Sempre s'ha de demanar el reconeixement a MUFACE o a la MÚTUA

Quins avantatges té que una malaltia sigui reconeguda com a professional o com a accident de treball?

Actualment, com que el departament , en funció de les retallades fetes per l'Administració en la situacions de baixa laboral, ja no completa es sou de les persones amb IT, (recollides en el decret DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal) el fet de que sigui reconegut com accident laboral permet cobrar el 100% del soui que en els cas de quedar en atur en la situació de baixa, no descompti temps.


• - Si la malaltia requereix tractament, el seu cost haurà de ser assumit per la corresponent Mútua d' Accidents de Treball i Malalties Professionals (en el cas de persones adscrites al règim general de la Seguretat Social) o per Muface (per al personal adscrit a aquesta mutualitat).
• - Els medicaments són totalment gratuïts.
• - En el cas que de la malaltia en derivi una invalidesa, amb la conseqüent jubilació per aquest motiu, el càlcul de la pensió corresponent és més favorable si es tracta d'una malaltia professional o reconeguda com a accident laboral. En el cas de personal adscrit a Muface, la pensió corresponent a una jubilació per incapacitat originada per aquest motiu, és el doble que si la jubilació és per raó de malaltia comuna, tenint sempre com a sostre la pensió màxima permesa.
• - En el cas de patir lesions permanents es té dret a una indemnització segons un barem establert.

QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS
• Orden ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales. BOE núm. 4 de 4 de enero
• Real decreto REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
• Finalment , en el nou llistat de malalties professionals es reconeix com a tal els nòduls a les cordes vocals en els professionals de la veu.  BOE 302 de 19 de novembre , RD 1299/2006 , a la pàgina 24 ( 44510)http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf
ANEXO 1. CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores

PROCEDIMENT PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DERIVATS DE MALALTIA PROFESSIONAL I/O D'ACCIDENT EN ACTE DE SERVEI (MUFACE)
Quan volem que una malaltia ens sigui reconeguda com a relacionada amb el lloc de treball, hem de demanar que es procedeixi igual que si es tractés d'un accident laboral.
Si la malaltia està dins del quadre de malalties professionals el reconeixement és més fàcil, però igualment hem de demanar els drets que se'n deriven. El procediment al respecte està recollit a http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/A37572-37580.pdf
El reconeixement s'ha de demanar a la direcció dels SSTT corresponents i després a Muface o a la Mútua d'accidents.

RISC DURANT L'EMBARÀS

• Per a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...) la legislació esta recollida en 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Riesgoduranteelemba10956/index.htm

http://www.seg-social.es/Internet_1/TramitesyGestiones/PrestaciondeRiesgod44765/index.htm

• Per a les dones funcionàries en règim de Muface la legislació esta recollida en 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/05/pdfs/A30188-30195.pdf

S´ha de demanar el subsidi a Muface a: Inicio > Prestaciones > Subsidio por riesgo en embarazo y lactancia

En el Reial Decret 298/2009 de 6 de març hi ha mesures d'aplicació per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la dona embarassad, que hagi donat a llum o en període de lactància.