ustec

serveis educatius

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els serveis educatius organitzen els seus plans d'actuació en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d'intervenció, d'acord amb les prioritats fixades pel Departament d'Ensenyament en la resolució relativa a l'organització i el funcionament dels serveis educatius, per al curs escolar.

El pla d'actuació de cada servei educatiu s'ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d'acord amb les característiques de la zona, conjuntament amb les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei educatiu.

linia verda

adreces serveis educatius

fletxa Adreces dels serveis educatius de tot Catalunya.

linia vermella

s zona

crp (1 de 3)

Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

Els CRP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP).

Destinataris

S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

Objectius

Serveis que ofereixen

Als centres educatius

Al professorat dels centres educatius

A la zona

Professionals

Docents dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyament secundari.

Accés

L’accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d’equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.

Es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o externs.

Qualsevol docent de la zona pot accedir-hi presencialment, per correu electrònic, telefònicament o a través de les pàgines web.

Xarxa de CRP

Els CRP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o d’un districte en el cas de Barcelona. Estan integrats en els sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona en el cas d’aquesta ciutat.

Per tal de facilitar les actuacions dels CRP en una part de l'àmbit territorial que tinguin assignat, en alguns casos s’han creat extensions.

Actualment hi ha 75 CRP i 5 extensions que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Normativa

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

linia verda

eap (2 de 3)

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Xarxa d’EAP i professionals

Els professionals de l'EAP són:

Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.

En aquests moments hi ha 79 EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

linia verda

fletxa Enllaços:

- Atenció a la diversitat

- Currículum i Orientació

- Formació en atenció a la diversitat

linia verda

Assessorament per a la millora de les pràctiques educatives

Orientació acadèmica i professional Vídeos de les ponències i presentacions utilitzades a la sessió informativa adreçada als orientadors/es que han participat al Saló de l'Ensenyament.

linia verda

llengua (3 de 3)

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Els ELIC formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l'alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa.

Finalitat

Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Objectius

Funcions

En l’àmbit dels centres educatius

Assessorament, suport i orientació en:

En l’àmbit de la zona

Assessorament, suport i coordinació a la zona relacionat amb els plans educatius d'entorn (pee) en:

Professionals

Professorat d’educació primària i secundària

Xarxa d’ELIC

Els ELIC, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

Consulteu l'Espai LIC -de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social-, aportació i col·laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els professionals en aquest nou repte educatiu.

Normativa

DECRET 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius.

linia verda

Programacions de llengua. Nivell inicial de català (Aula d'acollida) SEZ - ELIC Badalona-Sant Adrià de Besòs, SEZ - CRP Ciutat de Badalona

linia vermella

s esp

creda (1 de 2)

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

Destinataris

 Objectius

Accés

 Professionals

linia verda

credv (2 de 2)

El CREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.

L'àmbit d'intervenció del CREDV és tot Catalunya, la seu central és a Barcelona i disposa de 3 subseus a Girona, Lleida i Tarragona.

Destinataris

Objectius

Funcions

Es tracta d'equips multiprofessionals organitzats en tres unitats amb les següents funcions

Unitat de valoració i orientació

Unitat de seguiment escolar

Unitat de materials i tecnologia (tiflotècnia)

Accés

Professionals

linia vermella

camps aprenen

Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

Els camps d'aprenentatge estan regulats, com a serveis educatius del Departament d'Ensenyament, pel Decret 155/1994.

Actualment hi ha 15 camps d'aprenentatge: Alt Berguedà (Berguedà), Bages (Bages), Barcelona (Barcelonès), Can Santoi (Baix Llobregat), Delta de l'Ebre (Montsià), Empúries (Alt Empordà), Garrotxa (Garrotxa), Granja escola de Juneda (Garrigues), Monestirs del Cister (Conca de Barberà), Noguera (Noguera), Pau Casals (Baix Penedès), Ripollès (Ripollès), Ciutat de Tarragona (Tarragonès), Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) i 5 entorns d'aprenentatge: Pujalt (Anoia), Sebes i Meandre de Flix (Ribera d'Ebre), Tremp (Pallars Jussà), Tuixent (Alt Urgell) i Canigó (Prada del Conflent).

Els camps i els entorns d’aprenentatge ofereixen activitats didàctiques innovadores que poden ser de més d’un dia o d’un dia. Les activitats de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes. Per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge es recomana aquesta tipologia d’estada.

Les activitats d’un dia s’adrecen principalment als centres educatius propers als CdA/EdA.

Els CdA/EdA s'adrecen principalment a alumnes d'educació primària, de secundària, dels cicles formatius i del batxillerat dels centres educatius de Catalunya. En cas excepcional, condicionat per les activitats col•laboratives concretes i a la disponibilitat del CdA/ l’EdA, es podran atendre centres educatius públics de fora de Catalunya.

Per ampliar informació es pot contactar directament amb cada un dels camps d'aprenentatge, personalment o a través del seu web.

La participació dels centres educatius a aquestes activitats requereix de tres moments: 

Cadascun dels tres moments inclou un plantejament específic:

Moment 1

COMUNICACIÓ

Plantejament:

Com podem aprofundir en l’aprenentatge competencial del vostre alumnat?

S’estableix a partir de la comunicació entre el centre educatiu i el camp d’aprenentatge. El propòsit és transformar les propostes del CdA/EdA en una activitat  col•laborativa entre aquest i el centre educatiu.

El centre educatiu contextualitza l’activitat col•laborativa a la Programació General Anual (PGA) i sol•licita l’estada o la sortida demanant assolir uns objectius d’aprenentatge concrets que més endavant avaluarà en el centre (documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques).

El CdA/EdA fa un plantejament de l’estada en funció de la demanda del centre i de l’oferta que té, per tal que es produeixi l’encaix i la integració amb activitats realitzades al centre.

El disseny de l’estada ha de respondre als objectius d’aprenentatge competencials demanats pel centre i compartits pel CdA/EdA. Convé seleccionar i concretar de manera clara aquests objectius d’aprenentatge compartits.

Moment 2

IMPLEMENTACIÓ

Plantejament:

Com adeqüem l’estada al grau de motivació i a les capacitats dels alumnes?

El disseny de l’estada al camp d’aprenentatge inclou per part dels CdA/EdA una adequació dels materials, els ritmes i les metodologies en funció de les singularitats de l’alumnat, el nivell educatiu i les necessitats educatives. 

Al final de l’activitat col•laborativa es fa necessari fer l’avaluació d’aquesta adequació de materials i de la satisfacció de l’estada per part dels alumnes i dels professors. 

Moment 3

AVALUACIÓ DE L’ IMPACTE

Plantejament:

S’han acomplert els objectius d’aprenentatge inicials?

Es podrà conèixer la contribució de l’estada a la millora de resultats de l’alumne en el moment que es realitzi l’avaluació de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge competencials en el centre. Aquesta avaluació posterior al temps de l’estada requereix una nova coordinació amb el centre per contrastar els resultats de l’alumne i evidenciar el valor afegit de l’activitat col•laborativa amb el CdA/EdA.

Esquema de vinculació dels plantejaments interrelacionats en cada moment

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (589)