ustec

Escrit que han fet els directors/es del Berguedà per enviar a la Consellera i als SSTT on s’hi fa tota una sèrie de reflexions sobre l'hora que proposen de reforç no lectiu.

CARTA DELS DIRECTORS/ES DEL BERGUEDÀ (excepte ZER’s) DIRIGIDA A LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT I AL DIRECTOR DELS SSTT DE LA CATALUNYA CENTRAL

Els directors i directores sotasignats, en resposta a l'Ordre ENS/2011, d'1 de juny de 2011, volem manifestar el que segueix:

 1. Que seguint el principi d'escola inclusiva i el projecte que es duu a terme a la comarca del Berguedà, creiem que el SEP s'ha de fer sempre dins l'aula i en horari lectiu, tal i com recomanen les orientacions del Departament en el seu punt A-2.
 2. Que tot l'alumnat es pugui beneficiar d'aquesta mesura.
 3. Que cap alumne es vegi discriminat, per raons de les seves capacitats i competències.
 4. Que les famílies amb més d'un fill al mateix centre no tinguin les dificultats d'horaris diferenciats; així s'estalviaran un possible servei d'acollida per a aquells alumnes no atesos per aquest reforç i sense el greuge comparatiu entre germans i famílies.
 5. Que el clima de convivència a les escoles se'n beneficiï. És molt difícil, per part de les famílies, entendre i acceptar unes mesures no universals.
 6. Que quedi reforçat el grau de satisfacció dels mestres, tan important pel bon funcionament de les escoles.
 7. Que els centres amb transport escolar puguin fer un únic horari de viatges, sense interferir en l'organització de les famílies afectades i les entitats que el gestionen.
 8. Que es pugui seguir respectant l'horari de menjador escolar igual per a tot l'alumnat, sense diferències d'hores de vigilància, en cas que el suport es realitzi a la franja del migdia. El preu de menjador i monitoratge seria únic per a tot l'alumnat.
 9. Que les activitats extraescolars que habitualment es realitzen en acabar la jornada escolar puguin ser les mateixes per a tota l'escola, fins i tot en municipis amb més d'un centre.
 10. Que no es vegin alterats els serveis matinals d'acollida que moltes escoles ofereixen.

D'aquesta manera, les escoles podran optimitzar l'horari no lectiu dels mestres de permanència al centre per millorar coordinacions i tasques pròpies d'aquestes hores.

Tot el que hem exposat fins ara té base normativa vigent a la LEC de 10 de juliol, preàmbul; al Decret d'Autonomia de Centres -DECRET 102/2010, de 3 d'agost, art. 2.3 e), art. 5 a) c), art. 22 c); al Decret de Direccions -DECRET 155/2010 de 2 de novembre, art. 6 c); a les instruccions d'inici de curs 2010/11 art. 2.2-, on d'una manera o altra se'n fa esment.

Exigim que els recursos de la sisena hora es dediquin a activitats de suport dins de les 25 hores lectives de l’alumnat.

Mesa Sectorial: 29 de juny

Orientacions per a l’organització dels centres en la gestió dels recursos per al suport escolar personalitzat a l’educació infantil i primària.

Departament: Orientacions per a l'organització dels centres en la gestió dels recursos per al suport escolar


Escrit que han fet els directors/es del Tarragonès per enviar a la Consellera i als SSTT on s’hi fa tota una sèrie de reflexions sobre l'hora que proposen de reforç no lectiu.
La intenció és fer cadena i que s’hi puguin sumar com més escoles millor:
Els directors i directores, en resposta a l'Ordre ENS/2011, d'1 de juny de 2011 volen manifestar el que segueix:

 1. D'acord amb l'autonomia de centres proposem que cada centre organitzi les hores de suport tenint en compte el propi Projecte Educatiu dins la franja horària de les 25 hores lectives dels alumnes.

L’objectiu d’aquestes mesures és:

 1. Que tot l'alumnat se'n vegi beneficiat.
 2. Que no es discrimini cap alumne per raó de les seves capacitats i competències.
 3. Que les famílies amb més d'un fill al mateix centre no tinguin les dificultats d'horaris diferenciats. Així s’estalviarien un possible servei d'acollida per a aquells alumnes no atesos per aquest reforç i sense el greuge comparatiu entre germans i famílies.
 4. Que el clima de convivència als centres se’n beneficiï. És molt difícil per  part de les famílies entendre i acceptar unes mesures no universals.
 5. Que el grau de satisfacció dels professionals de l'ensenyament, tan important pel bon funcionament dels centres, quedi reforçat.
 6. Que els centres amb transport escolar puguin fer un únic horari de viatges d'anada i tornada sense interferir en l'organització de les famílies afectades i les entitats que el gestionen.
 7. Que es pugui seguir respectant l'horari de menjador escolar igual per a tot l'alumnat sense diferències d'hores de vigilància, en cas que el suport es realitzi a la franja del migdia. El preu de menjador i monitoratge seria únic per a tot l'alumnat.
 8. Que les activitats extraescolars que habitualment es realitzen en acabar la jornada escolar puguin ser les mateixes per a tot el centre, fins i tot en municipis amb més d'una escola.
 9. Que els serveis matinals d'acollida que molts centres ofereixen no es vegin alterats.

D'aquesta manera els centres podran optimitzar l'horari no lectiu del professorat de permanència al centre per millorar coordinacions i tasques pròpies  en aquestes hores.

Tot el que hem exposat fins ara té base normativa vigent a la LEC de 10/juliol, preàmbul; al Decret d'Autonomia de Centres  -DECRET 102/2010, de 3 d’agost, art 2.3 e), art 5 a) c), art 22 c);  al Decret de Direccions -DECRET 155/2010 de 2 de novembre, art 6 c)-; a les Instruccions d’inici de Curs 2010/11 art 2.2-, on d’una manera o altra se’n fa esment.

Directors i directores sotasignants
...
...


 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (28)