ustec

COMUNICAT DE PREMSA 

DOCUMENT DEL CONSELL ESCOLAR CATALUNYA

Davant el document d’aportacions del Consell Escolar de Catalunya al document de Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya, USTEC·STEs manifesta:

 1. En el document, moltes de les aportacions fetes per USTEC·STEs no  apareixen, ja que només han estat recollides aquelles aportacions majoritàries, i donada la composició d’aquest CEC, en que la majoria està constituïda per representants de l’Administració i de les patronals de la privada concertada, la nostra representació majoritària del professorat esdevé totalment minoritària. (un representant entre més de 45 membres)
 2. Discrepem del redactat final perquè utilitza uns termes confusos que no expressen la contundència en que es van rebutjar alguns punts de les Bases en les diferents sessions de treball.
 3. En el punt 2, sobre “la definició, l’abast i la gestió del servei públic d’educació”, el document no s’oposa a l’anomenada “tercera via”, que és la que obre la possibilitat a la gestió privada dels centres públics, emparant-se amb les administracions locals. Aquesta tercera via representa un model substitutori de l’actual gestió pública i aboca a una baixada de la qualitat i a una desregularització laboral del professorat. Per nosaltres, aquesta via de privatització és del tot innecessària i inacceptable.
 4. S’introdueix el terme de “servei d’interès públic”, la qual cosa suposa un pas més d'allò que es va signar en el Pacte (servei públic d’educació), augmentant la confusió i amagant les diferències entre els centres de titularitat pública i els centres de titularitat privada.
 5. En quant a l’autonomia i les direccions, no es garanteix que la direcció dels centres sigui un professional docent i obre la porta a que les direccions puguin triar una part del Claustre (a partir del decret de “perfils docents”), la qual cosa comporta un sistema de provisió de places totalment subjectiu, que impossibilita la pluralitat ideològica i pedagògica del professorat i que no contempla els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, que han de regir en qualsevol servei públic.
 6. No garanteix una gestió democràtica i participativa ni tampoc una avaluació del professorat que no sigui punitiva i que ajudi a millorar la pràctica docent. Accepta l’autofinançament dels centres.
 7. El paper del Consell Escolar  i la participació de la resta de la comunitat educativa no queda tampoc reflectida amb prou claredat.

Donat que totes aquestes qüestions són les que van motivar el nostre rebuig a les bases, així com el de la majoria del professorat, no donarem suport a aquest document i així ho farem explícit en el plenari del CEC, que tindrà lloc el dia 5 de març.

Departament: Aportacions del Consell Escolar de Catalunya al document "Bases per a la Llei d'Educació de Catalunya"

Intervenció d'USTEC·STEs en lel Consell Escolar de Catalunya sobre la futura Llei Catalana d’Educació


DAVANT EL COMUNICAT CONJUNT DE LES ENTITATS SIGNANTS DEL PNE DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL DIA 3 DE MARÇ, USTEC·STEs, vol manifestar:

1. La Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l'Educació no és l'àmbit adequat per negociar la nova Llei d'Educació, ja que la majoria del professorat i dels seus representants sindicals no va donar suport a aquest Pacte, com tampoc no ho va fer la majoria d'organitzacions d'estudiants. Per tant, la majoria dels sindicats convocants de la vaga del dia 14 no hi són presents.

2. El seguiment del Pacte és una qüestió i la negociació de la propera Llei una altra, i no s'haurien de barrejar els dos àmbits. La nova llei no pot quedar limitada als punts que, en el seu moment, van acordar les organitzacions signants del Pacte.

3. En aquesta reunió l'únic compromís del Departament és el d'ampliar la mesa sectorial a altres sindicats per tractar els aspectes relatius a les condicions laborals que contingui la proposta de l'articulat. Nosaltres estem molt d'acord en ampliar aquesta mesa sectorial, però no volem negociar només el que es desprengui de l'articulat de la llei, sinó que volem participar en la negociació d'aquest articulat.

4. El dia 14 el professorat va fer vaga i va sortir al carrer, conjuntament amb els estudiants i pares i mares, per exigir la retirada de les bases de la llei. El Departament no solament no les ha retirat sinó que ens exclou de les negociacions de l'articulat de la llei que es desprenguin d'aquestes bases.

5. USTEC·STEs, en conseqüència, continua exigint un marc de negociació de la Llei que parteixi d'unes altres bases, que no exclogui cap dels sindicats que van convocar la vaga i que s'ampliï a la resta de la comunitat educativa.

6. En cas contrari, USTEC·STEs es veurà obligat a continuar mobilitzant sense excloure noves convocatòries de vaga.

USTEC·STEs, 4 de març 2008


Comunicat conjunt de les entitats signants del PNE després de la reunió de la comissió de seguiment

La Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a l'Educació, reunida aquesta tarda al Departament d'Educació amb la presència de les 21 entitats que van signar l'acord constata que el Pacte és precedent i referència obligada de la futura Llei d'Educació de Catalunya.

La Comissió de seguiment ha iniciat l'anàlisi en sessió ordinària dels elements continguts en el Pacte i la seva presència en les previsions per a la futura Llei d'Educació de Catalunya.

Aquests conceptes analitzats del Pacte Nacional, que han de quedar reflectits en la llei d'Educació de Catalunya, el Departament d'Educació s'ha compromès a traslladar-los a l'articulat.

Es proposa l'ampliació de la mesa sectorial incorporant altres sindicats representatius de l'ensenyament per tractar els aspectes relatius a les condicions laborals que contingui la proposta d'articulat. El Departament d'Educació es compromet a treballar per donar viabilitat a la proposta.

Amb les aportacions de la comissió de seguiment, les aportacions rebudes els últims mesos i amb el proper informe del Consell Escolar de Catalunya a propòsit del document de bases, el Departament d'Educació considera completada la primera fase del procés.

En una segona fase es contrastarà la coherència entre els continguts del Pacte Nacional per a l'Educació i la proposta d'articulat de la futura Llei d'Educació de Catalunya.


Declaració d’USTEC·STEs després de la vaga del 14F

full90

NO ABAIXEM LA GUÀRDIA

USTEC·STEs vol fer saber al professorat, a la resta de la comunitat educativa i al mateix conseller, que manté vius els objectius pels quals va convocar les mobilitzacions del 14F, que no abaixem la guàrdia i que estem disposats a convocar noves mobilitzacions si la conselleria continua mantenint aquelles propostes del document de bases que, tant USTEC·STEs com la majoria de la comunitat educativa, hem rebutjat incondicionalment:

 1. Qualsevol proposta de privatització i/o gestió privada dels centres públics o del seu  traspàs global als municipis.
 2. La priorització i l’increment de l’oferta de l’ensenyament privat concertat.
 3. La professionalització de les direccions i la seva possible intervenció en les relacions laborals, sobretot pel que fa referència a la contractació i a la selecció de personal.
 4. Una gestió de centres que obviï la participació del professorat i la resta de la comunitat educativa, i que dificulti el treball en equip i la presa de decisions col·lectiva en el seu desenvolupament.
 5. L’autofinançament dels centres públics.

La massiva participació en la  vaga i en les  manifestacions, tant de professorat com d’estudiants i de pares i mares, ha estat tot un referèndum de la comunitat educativa de l’escola pública contra les propostes del conseller Maragall contingudes en el document de bases per a una Llei d’educació de Catalunya.

No obstant això, el conseller continua menystenint la comunitat educativa i no ha donat encara cap resposta. La seva reacció, conjuntament amb la d’alguns mitjans de comunicació, ha estat  la de minimitzar el pes de les mobilitzacions, desprestigiar els sindicats convocants i tractar de confondre els motius pels quals la comunitat educativa ha participat en les mobilitzacions, com si tot plegat fos només un problema de malestar docent i no pas de rebuig a la seva proposta de bases.

La Conselleria continua desinformant la societat dient quan afirma que les bases s’estan negociant al Consell Escolar de Catalunya i que es posaran sobre la taula en la propera reunió de la comissió de seguiment del Pacte Nacional per l’Educació.

USTEC·STEs vol deixar ben clar que el Consell Escolar de Catalunya NO és un òrgan on s’hi negociï res, sinó que simplement emet informes que ni tan sols són vinculants. A més, en la composició d’aquest CEC hi estan representats, majoritàriament, la mateixa Administració, les patronals privades i les petites empreses, mentre que la comunitat educativa hi està en franca minoria, fins al punt que USTEC·STEs hi té un sol membre d’un total de més de 40. D’altra banda, la comissió de seguiment del PNE no és tampoc un òrgan de negociació, sinó, tal com el seu nom indica, de seguiment dels acords que van prendre els signants del Pacte. Nosaltres creiem que justament això és el que ha de fer aquesta comissió, però de cap manera negociar una nova llei, ja que significaria cenyir la negociació a uns acords que no han comptat amb el suport del professorat, i comportaria, a més, la impossibilitat de plantejar qüestions prioritàries que no consten als acords del PNE. Al mateix temps, per acabar-ho d’adobar, traslladar la negociació cap aquest marc n’implica l’exclusió de la representació majoritària del professorat.

Davant d’això, USTEC·STEs reitera al conseller la necessitat de retirar les bases i obrir  un procés de diàleg i negociació amb totes les organitzacions i associacions de la comunitat educativa de l’ensenyament públic, sense exclusions, per tal d’aconseguir una proposta de llei que, referendada per la comunitat educativa, tingui presents les autèntiques necessitats de l’escola pública, aporti millores per augmentar-ne la qualitat i no obri noves vies de privatització.

Paral·lelament, USTEC·STEs proposa la creació d’un marc de negociació entre la conselleria i les organitzacions sindicals del professorat convocants de la vaga per tal d’abordar la regulació de les condicions de treball del professorat que han de figurar al text legal i de totes aquelles altres que puguin desprendre’s d’altres aspectes de l’articulat.

USTEC·STEs manté el mateix compromís amb la unitat sindical que ha fet possible les mobilitzacions del 14 F. i continuarà esmerçant tots els esforços al seu abast per evitar entrebancs i avançar unitàriament fins aconseguir una Llei catalana d’educació que respongui a les necessitats de qualitat i millora de l’ensenyament públic.

Així mateix, fem una crida al professorat i a tota la comunitat educativa a seguir molt de prop els esdeveniments i a continuar debatent als centres tant propostes sobre la llei com l’oportunitat de plantejar noves mobilitzacions.

USTEC·STEs reitera la ferma voluntat de convocar mobilitzacions, si cal incloent-hi noves vagues, si les demandes plantejades pel professorat i la resta de la comunitat educativa no són ateses.

USTEC·STEs a 28 de febrer de 2008

------------------

COMITÉ DE VAGA 3 de març

roda 3 3

Carta del comitè de vaga al Conseller

COMUNICAT DEL COMITÉ DE VAGA

Els sindicats USTEC-STEs, FE-CCOO, ASPEPC·SPS, FETE-UGT i FE-CGT, constituïts en comitè de vaga, després d’haver analitzat i valorat conjuntament les mobilitzacions del 14 de febrer, volem fer arribar al professorat i a l’opinió pública les següents consideracions.

 1. El seguiment de la vaga i l’assistència multitudinària a les diverses manifestacions realitzades a Catalunya han estat un èxit rotund que posa de manifest el rebuig de la comunitat educativa –estudiants, professorat i pares i mares- al document de bases de la LEC impulsat pel conseller Maragall.
 2. Ens refermem en la unitat sindical que ha fet possible aquest seguiment massiu, alhora que proclamem la nostra voluntat de prosseguir amb tots els  recursos al nostre abast per tal d’aconseguir la retirada d’aquest document de Bases.
 3. Instem la Conselleria d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que negociï amb es comitès de vaga convocants de les mobilitzacions.
 4. En el cas que no s’hagi rebut cap resposta positiva de la Conselleria d’Educació a les nostres demandes, convocarem noves mobilitzacions (inclosa la vaga) per a mitjans d’abril que prosseguiran fins que l’Administració educativa retiri el document de bases de la LEC.

Barcelona, 3 de març de 2008

USTEC·STEs, FE-CCOO, ASPEPC·SPS, FETE-UGT, FE-CGT

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (13)